background preloader

SPSM

Facebook Twitter

Didaktorn: Inlärningens flaskhals - UR Skola. Med vilket stöd kan eleven? Lyckas i lärandet. Inspirationssidor - vad kan du hitta här? - Hitta läromedel. Problemskapande situationer går att förebygga. Vi vet att barn och elever ibland hamnar i så svåra situationer att det blir någon form av sammanbrott.

Problemskapande situationer går att förebygga

Dessa sammanbrott kan handla om ett utagerande eller självskadande beteende. Ibland kallar vi det för problemskapande beteende - jag menar att vi hellre ska använda begreppet problemskapande situationer. Att tala om problemskapande situationer lägger ett tydligare fokus och ansvar på att omgivningen måste fundera på hur vi kan undvika att dessa situationer blir problematiska. Alltså: Lägg ansvaret för förändring i lärmiljön snarare än på barn och elever. Det är det förebyggande arbetet som kan skapa dessa förändringar i lärmiljön och här måste vi alltid fortsätta att arbeta.

KunskapGenerell kunskap om konsekvenser av funktionsnedsättning skapar en utgångpunkt och är till hjälp i mötet med barnet eller eleven. Ökad förståelse och tillitInget barn är det andra likt - vi behöver förstå konsekvenserna av funktionsnedsättningen för varje unik individ. Start. Innehåll och åhörarkopior från föreläsningarna. PlenarföreläsningAlla barn och elever har rätt till en tillgänglig lärmiljö Lena Hammar, rådgivare SPSM Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet.

Innehåll och åhörarkopior från föreläsningarna

I en likvärdig och inkluderande skolverksamhet är varje elev en unik person med sitt sätt att lära och att vara, i ett socialt sammanhang och med individuella behov av stöd. Elever med diagnos upplever att de inte får stöd. Stöd som ges till elever med diagnoserna Aspergers syndrom eller ADHD behöver innehålla såväl psykosocialt som kunskapsmässigt stöd.

Elever med diagnos upplever att de inte får stöd

Det är en av huvudslutsatserna i en avhandling från Linköpings universitet. I den tredje av de fyra delstudierna i Vedrana Bolic Barics avhandling intervjuades unga vuxna med diagnoserna Aspergers syndrom eller ADHD. Studien fokuserade på det stöd som intervjupersonerna hade haft under sin skoltid. I förgrunden var de intervjuades erfarenheter av vad de uppfattade som viktigt för det egna lärandet. De tretton intervjuade var i åldrarna 20 till 29 år. Nu öppnar vi nya webbsidor om elevhälsa. Efter sju dialogkonferenser om elevhälsokompetens i skolan är det dags att publicera nya sidor om elevhälsa.

Nu öppnar vi nya webbsidor om elevhälsa

Stjärntema - nytt läromedel på teckenspråk. Nu släpper vi ett nytt läromedel som heter Stjärntema.

Stjärntema - nytt läromedel på teckenspråk

Det är ett läsutvecklingsmaterial i e-bokformat som är översatt till teckenspråk. Stjärntema bygger på Libers utgivna böcker Stjärnsvenska. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Fysisk aktivitet. Alla elever ska få möjlighet att känna gemenskap och kunna vara delaktiga i ämnena idrott och hälsa samt motorik.

Fysisk aktivitet

Undervisningen måste därför anpassas utifrån de behov som eleverna har. Miljön ska vara tillgänglig, vilket betyder att undervisningen förläggs i lokaler och miljö där alla elever kan vistas. Även lärarens instruktioner och sättet som undervisningen sker på ska vara tillgänglig för alla elever. Frågor kring tillgänglighet ställs ofta på sin spets i just de här ämnena. För att få en likvärdig undervisning måste resurser fördelas efter elevernas behov. Skolans uppdrag är också att skapa möjligheter för alla elever att vara delaktiga på raster, friluftsdagar, skolresor och inom andra aktiviteter. Området Anpassad fysisk aktivitet (AFA) är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde.

Buller bromsar barns inlärning av ord. Höga bakgrundsljud stör barn när de ska lära sig nya ord.

Buller bromsar barns inlärning av ord

Bättre gick det när bakgrundsljuden motsvarade normalt sorl på ett kafé. Det visar en studie publicerad i Child Development. Det är forskare vid University of Madison-Wisconsin, USA, som har studerat hur totalt 80 barn i åldern 22 till 30 månader lär sig nya ord. Deras uppgift var just att lära sig nya ord och att koppla ihop dem med föremål. När bakgrundsljuden motsvarade sorlet på ett kafé hade barnen inga större svårigheter att koncentrera sig på uppgiften. Vad innebär Auditiv perceptionsstörning, APD/CAPD? Det engelska uttrycket APD, Auditory Processing Disorders, benämns på svenska som auditiva bearbetningsstörningar.

Vad innebär Auditiv perceptionsstörning, APD/CAPD?

Om man har svårt att uppfatta tal trots normalt resultat på tonaudiogram kan man ibland misstänka APD. För mer information och kunskap finns diverse rapporter och webbsidor att ta del av. Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi har gjort en studie om APD hos barn. 9 500 besök på Hitta läromedel i september. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i tjänsten Hitta läromedel samlat läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov.

9 500 besök på Hitta läromedel i september

I maj lanserades tjänsten och redan under september månad besökte 9 500 personer sidan. Siffrorna visar att Hitta läromedel är en efterlängtad söktjänst. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Språkstörning en pedagogisk utmaning - SPSM Webbshop. 140 kr exkl. 6% moms Språkstörning - en pedagogisk utmaning är ett stödmaterial för dig som möter tonårselever.

Språkstörning en pedagogisk utmaning - SPSM Webbshop

Språkstörning är en funktionsnedsättning som stäl­ler stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet. Elever med språkstörning behöver en lugn och tillrättalagd lärandemiljö med mycket visuellt stöd. I den här boken får pedagoger som undervisar ton­årselever många konkreta förslag på bemötande och sätt att undervisa. De traditionella skolämnena tas upp och även olika sätt att kommunicera, liksom alternativa verktyg i undervisningen. Denna andra upplaga har reviderats och utökats med fler metoder och förslag på digitala verktyg. Författaren Eva Carlberg Eriksson är speciallärare och har lång erfarenhet av elever med språkstörning. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. I den mikroetnografiska studien fick elever välja ut fyra särskilt duktiga lärare. Lärarnas sätt att möta elever, ansikte mot ansikte, videofilmades under matematiklektioner. Främst fokuserades svåra situationer där lärare tvingades ta snabba, ibland sekundsnabba, beslut. Eleverna valde lärare med god relationell förmåga. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Studiepaket Utvecklingsstörning. På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök.

Webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om webbkakor på spsm.se Meny. Studiepaket AKK. Introduktion Studiepaketet vänder sig till arbetslag eller enskilda pedagoger som är intresserade av kunskap om och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Det innehåller filmade föreläsningar med forskare och andra med lång beprövad erfarenhet inom AKK-området.

Målgruppen är i första hand lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Det kan även vara intressant för andra, till exempel de som arbetar inom habilitering och daglig verksamhet. Studiepaket AKK. Internationellt samarbete kring gemensam digital yta - SPSM. Birgittaskolan i Örebro är med i ett internationellt projekt om användandet av digital och interaktiv teknik i undervisningen. Projektet har också ett lärande syfte där eleverna till exempel ska lära sig mer om varandras länder och kultur. I höstas startade ett samarbetsprojekt mellan sex specialskolor inom ett internationellt nätverk kring Smartboard, en interaktiv skrivtavla. Lärare från fem olika länder, Sverige, Finland, Tyskland, USA och Sydafrika, samarbetar genom att använda digital och interaktiv teknik. Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Rätten att ställa en dyslexidiagnos är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan ställa diagnos. Detta ställer krav på mottagaren att bedöma kvaliteten på utredningen. Få ber om stöd för matematiksvårigheter - SPSM. Lärarnas Riksförbund har idag släppt en rapport där behovet av mer specialpedagogisk kunskap och kompetens kring elevers matematiksvårigheter lyfts. Ämnet är angeläget. Ungefär 10 000 elever lämnar årskurs 9 utan godkänt betyg i matematik. Det motsvarar 500 klasser per år. Nytt material möter informationsbehov om språkstörning. Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. Nytt studiepaket ger lärare mer kunskap om NPF - Specialpedagogiska skolmyndigheten. Teckenspråk är bra för barns språkutveckling. Nu finns en ny forskningssammanställning att ladda ner.

Studiepaket – AKK. Studiepaket – AKK. Sök - SPSM butiken. Felaktigt stöd när flickor tystnar - SPSM. Dokumentation från konferens Grav språkstörning 2015 - SPSM. Elever gav lösningarna. I Mariestads kommun har lärarna gjort ett tusental elevintervjuer. Med rätt frågor kunde eleverna själva ge svar på hur undervisningen kan anpassas för att de ska lära sig så bra som möjligt. Det låter enkelt, men är inte självklart: att fråga eleverna vad de vill och behöver. – Vi möter ofta att experter utrett, utan att eleven själv har fått uttala sig, säger AnnBrith Labraaten, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som tillsammans med kollegan Karin Montheli hjälpt Mariestad med elevintervjuer och lärarutbildning. Vänta inte, utred! - SPSM. 3D-skrivaren får Alfred att gå till skolan - SPSM. Dataslöjd med hjälp av en 3D-skrivare förändrade allt för 12-årige Alfred Moberg som har autism. Ger vi elever med funktionsnedsättningar en chans att få högre betyg än E?

Hitta läromedel - SPSM. Ny kurs ger konkret stöd för rektorer och elevhälsoteam - SPSM. Nationella prov – anpassade eller inte? Mötas. Nationella prov – anpassade eller inte? - SPSM. Intresset för att använda applikationer och pekplatta som stöd i lärandet växer. Intresset för att använda applikationer och pekplatta som stöd i lärandet växer. Produkt. Behov och möjligheter i förskolan - SPSM. Tillgänglighetsmodell. Specialpedagogiskt stöd. Videoföreläsningar. Filmer. Glöm inte den viktiga frågan "Varför" Räkna. Tidigare webbseminarier - SPSM. Söka specialpedagogiskt stöd. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.