background preloader

Specialpedagog

Facebook Twitter

Är du vänsterhänt eller har du ADHD? - att bryta mot normen. Metakognitiv träning har effekt. Arbetsminnesträning är en vanlig insats för barn i behov av stöd, men Petri Partanens studie visar att datorträning utan metakognitiv reflektion inte har någon effekt.

Metakognitiv träning har effekt

Nu vill han se större fokus på metakognition i både utredningar och insatser för att hjälpa elever att nå kursplanernas mål. Blicken som vandrar ut genom fönstret. Handen i luften igen, lite mer uppgivet denna gång. Klotter på det rutade papperet och bara två uppgifter gjorda fastän lektionen snart är slut.

Nationellt prov

Flexibelt lärande (flexibeltlarande.se) – – Ett praktiskt metodmaterial för en tillgänglig vuxenutbildning. Learnox. Studi.se. Minnet hjälper till att fylla i meningar. Hjärnans hippocampus har en avgörande roll när det gäller att hitta rätt svar och att avsluta andras meningar.

Minnet hjälper till att fylla i meningar

Det går därför inte att betrakta minne och språkförmåga som åtskilda fenomen. Det hävdar amerikanska och nederländska forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Hippocampus är en del av hjärnan där korttidsminnet finns och där nya minnen bildas. Hippocampus har traditionellt inte förknippats med språklig förmåga. Men där kan det alltså ha blivit dags att tänka om. FBI:s tips som hjälper dig nå fram till arga barn. Att lyssna på och visa empati när barnet är argt är de första stegen i en förhandling.

FBI:s tips som hjälper dig nå fram till arga barn

(Foto: Pixabay) Att få ett upprört barn att lyssna kan många gånger vara ganska svårt, för att inte säga omöjligt. Arga barn är inte mottagliga för våra argument, hur kloka de än är, och att sätta hårt mot hårt brukar sällan lyckas. Men ett bra tips är att använda fyra steg som påminner om FBI:s metod för att förhandla i gisslandraman. Levla - Umeå. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Levla - Umeå

Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en problemsituation och sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer, den kan du ladda ner här. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet. The Spoon Theory.

Stödinsatser

FNVC. AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar. I slutet på terminen, när en del elever ska byta årskurs och kanske också stadie efter sommarlovet, brukar överlämningar stå på agendan och så även på min arbetsplats.

AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar

Jag har suttit med och deltagit på många överlämningar genom åren och ibland funderat på vilken nytta de egentligen gör. Vid dessa tillfällen har upplägget ofta gått till så att överlämnande lärare har fått beskriva eleverna en i taget, tills hela klassen har gåtts igenom. Lärarna har fått beskriva eleverna mer eller mindre fritt och subjektiva värderingar av hur eleverna är har varit vanliga. Eleverna kan till exempel ha beskrivits som goa, gulliga, snälla, duktiga, ambitiösa. Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F.

Albin är 15 år och går på en 7-9 skola i Umeå.

Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F

Det som skiljer Albin från flertalet andra elever är att han har dyslexi och att skriva och läsa har alltid har varit svårt. När han för första gången skulle få betyg i årskurs 6 fick han underkänt i flera av kärnämnena. Idag räknar han med att få rätt bra betyg i dessa ämnen, kanske rent utav C eller B. Focus & Energy - Plant Love Grow - Plant Love Grow. SEMEJ är ett litet specialpedagogiskt företag med mottot att alla människor, med eller utan funktionshinder, behövs i vårt samhälle. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.

Google drive i skrivbordsläge och tilläggen Stava Rex och Spell Right. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se. Den här kursen är en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se

Det är en kommunikationsutbildning där du får lära dig att använda tecken samtidigt som du talar. Du kommer också under kursens gång att få prova använda tecken i många olika kommunikationssituationer. Målgruppen för den här kursen är anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter. Den webbaserade kursen är tänkt som ett alternativ eller ett komplement till de vanliga kurser som ges inom Hälsa och habilitering i Uppsala län. Kursfakta. Lata elever utan motor? Både som mamma och som yrkesverksam arbetsterapeut har jag stött på förklaringen att en elev "underpresterar" på grund av bristande motivation.

Lata elever utan motor?

Punkt. Ingen bakomliggande orsak presenteras utan "bristande motivation" eller "dålig motor" får stå som ensam förklaring till problemet. Underförstått betyder ofta ordvalet att de anser att barnets dåliga prestationer på lektionerna beror på ovilja, ointresse eller lathet. De lärare som anammat den här förklaringsmodellen brukar även anse att individuell anpassning är i det närmaste att likställa med att skämma bort. Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna. I den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 2011 står det att eleven ska nå kunskapskraven i grundskolan och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Svagbegåvade elever hamnar mellan stolarna

För att en elev ska kunna studera vidare på gymnasieskolans högskoleförberedande program ska hen ha minst betyg E i minst tolv ämnen, och för yrkesprogram på gymnasiet är det åtta godkända betyg som gäller. Vi kan läsa OECD-rapporter om svenska skolans dåliga resultat samtidigt som politiker och personer i ledande ställning i skolans värld säger att alla ska nå målen. – Men vi som har arbetat i det här fältet länge vet att så är det inte – alla har inte förutsättningarna.

Har du en eller flera NPF-diagnoser, eventuellt i kombination med en svag begåvning och/eller en sekundär psykiatrisk problematik blir det svårt att nå kunskapskraven. "Släpp uppfostringstänket" – Som lärare behöver man arbeta kring den individuella kartläggningen för att lära känna sina elever och veta vad de klarar av och inte, säger Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi.

"Släpp uppfostringstänket"

Hon är medlem i nätverket lågaffektiva psykologer och menar att utbrott och konflikter minskar om lärarens krav på eleverna är anpassade efter de individer som finns i klassen. I grunden är det just den individuella kartläggningen som bidrar till inkludering, på riktigt. Online Normal Distribution Curve Calculator - ComputerPsych LLC. Ett F handlar inte om eleven – det beror på läraren. – Jag tycker det är tungt att ge med mig att en elev ska kunna få F, en unge kan inte vara blank efter flera år i skolan – man måste ha vänt på varenda sten innan ett F sätts!

Och för somliga elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar tror jag det var en katastrof att få det här betygssystemet, säger Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han har, tillsammans med kollegan Lennart Rådbrink de senaste åren arbetat med att föreläsa om den nya läroplanen, extra anpassningar och olika reformer utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

De menar att lärare generellt missförstått den nya skollagen och läroplanen och inte ser helheten när de ska sätta betyg. Anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, EVK (elevvårdskonferens), elevhälsan och rektors utredningsansvar i nya skollagen. Vad gäller egentligen kring anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, vad är en elevvårdskonferens (EVK) och vad är elevhälsan för något!

Det är mycket att hålla reda på för skolpersonal och för föräldrar. Det här inlägget ska försöka reda ut lite kring det här. vara en sammanfattning för lärare och andra i skolan och inte minst lite av en intro till föräldrar som slängs i denna svåra värld utan att kunna terminologin och gången, men ändå ska värna sitt barns rätt till utbildning. Med förändringarna i skollagen 1 juli 2014 är det förtydligat att ett stort ansvar ligger på såväl lärare att skapa en inkluderande undervisning genom att individualisera den (anpassa), som på rektor och andra att skapa förutsättningarna för detta. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som kan genomföras av lärare och övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen.

Det är rektorn som ska se till att behovet av särskilt stöd skyndsamt utreds. Barn och unga – Sveriges Psykologforbund. F.lux: software to make your life better. Sömn i tre steg – sömnhygien, tyngdtäcke och melatonin. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Bakom varje framgångsrik skola står ett starkt och drivande elevhälsoteam!

Bildstöd

Bo Hejlskov Elvéns blogg. Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Spatial förmåga - rymduppfattning - rymdperception - föreställningsförmåga. Ett delvis outforskat område. SnapTimer hjälper dig att fokusera på rätt arbetsuppgifter. Fridas appar. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Lotta Westerholm. Forskning - Arbetsminnesträning - Produkter. Den forskning som ligger bakom Cogmed Arbetsminnesträning, såväl vad gäller utveckling av programmen, som utvärdering av effekterna, är världsunik och har pågått på Karolinska Institutet i Stockholm sedan mitten av 90-talet. Professor Torkel Klingberg, och Helena Westerberg, MD PhD, båda vid avdelningen för neuropediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har forskat kring hur arbetsminnet kan förbättras genom träning hos grupper med arbetsminnesproblem. Deras forskning, liksom oberoende forskning, visar att träning av arbetsminnet med Cogmed träningsprogram, leder till signifikanta förbättringar på arbetsminnet samt förbättrad koncentrationsförmåga och ökad uppmärksamhet.

Massor med teckenmaterial och om TAKK.

Tecken som stöd

Auditiva svårigheter. Vilket stöd behöver personer med språkstörning? - Riksförbundet Attention. Hem Pressmeddelanden Vilket stöd behöver personer med språkstörning? Riksförbundet Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Exekutiva funktioner - flexibilitet. Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Ljudskolan. Elevbok - PRIM-gruppen. Anpassning - PRIM-gruppen. Pts. Proaktiv modell sätter fokus på förebyggande arbete.

Högre krav på specialpedagogiken. Logopedforum. Hjälpmedelsinstitutet. Särbegåvade elever. Skoltrötta. Citronhatt. Ordlista. PANDAS Sverige. Kort om Stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Barn i behov av särskilt stöd. Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära. Undantagsbestämmelsen. Det är inte ditt fel lilla vän. Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa.

ÅP nya rutiner

Begåvade barn – GCP. Appar som stöd och hj. S p s m. Inkludering. Hjälpmedel tips. Spel. Språksvårigheter, dyslexi etc. ADHD-begåvning. Vår familjs "spelplan" Varför jag inte gått in i väggen.

Hemresan. "Brist på kognitiva hjälpmedel" Produkt. Nyhet_forvarvad_hjarnskada. En annan du » Varför blir barnen aldrig nöjda?! Vuxna och psykisk hälsa 2014: Psykiska problem och dålig ekonomi. För få lyssnar till funktionsnedsatta barns synpunkter. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Språkstörning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Skolan missar de särbegåvade. Nytt betygsystem som är mer orättvist, eller hur är det egentligen? Nyanlända elever. Sfipaddans första nyhetsbrev! Whats-lost-as-handwriting-fades. .facebook_1223332586. Rätt bemötande viktigast för elever i behov av stöd.

NPF ADHD Autism etc

Språka Mera - Våra Appar - Spökbus. Städspelet - ladda om sidan för att få en ny uppgift eller belöning. En Diagnos Värld - Watch?v=NfjKnRBC71c&feature=youtu. Comai. Beteendeproblem i skolan. Vad menas med korttidsminne, arbetsminne och långtidsminne? Minne, minnesteknik och studieteknik. Bloggar föräldraperspektiv, vuxna om funktions-nedsättningar.