background preloader

Didaktiska laboratoriet

Facebook Twitter

Miniwhiteboards i undervisningen, eller, variation till digitala lösningar. De senaste månaderna har jag testat olika klassrumsövningar där eleverna har fått använda en egen miniwhiteboard som arbetsmaterial.

Miniwhiteboards i undervisningen, eller, variation till digitala lösningar

Vanligtvis skriver jag om digitala lösningar som kan användas men i detta inlägg kommer jag att 1) beskriva motivationen bakom analoga lösningar i vissa situationer, 2) hur jag använder miniwhiteboards i undervisningen och 3) mina elevers kommentarer om arbetet. Motivationen bakom analoga lösningar i vissa situationer. I min undervisning lägger jag särskilt tryck på att eleverna ska lära av varandra, även kallat kollaborativt lärande. Kollaborativt lärande innebär att eleverna använder varandra som läranderesurser där de drar nytta av varandras styrkor för att öka sin egen inlärning. Exempel på kollaborativa arbetssätt är grupparbeten eller kamratbedömning där eleverna arbetar tillsammans för att utvecklas. Utöver grupparbeten och återkoppling kan eleverna använda varandra som en läranderesurs genom att skapa en gemensam kunskapsbas.

Digital undervisning, digitala prov, eller, skapa prov i Google formulär. Välkommen till ett sommarinlägg från Didaktiska laboratoriet där vi kommer att titta på hur prov (klassiska sådana, liknande salstentor) kan skapas i Google formulär.

Digital undervisning, digitala prov, eller, skapa prov i Google formulär

I mitt föregående inlägg redovisade jag årets kursutvärderingar och ett av de mer framgångsrika experiment som jag testade var att skapa prov i ett digitalt format. Eleverna verkade mycket positivt inställda till denna provform. Följande text kommer att 1) förklara värdet av digitala prov, 2) hur plattformen Google formulär kan användas för provskapande och 3) hur proven delvis kan bli självrättande. Värdet av digitala prov På vår skola är papper och penna inte längre de grundläggande verktygen i elevens vardag; datorn dominerar undervisningen med många strängar på sin digitala lyra så som kraftfull ordbehandling, smidiga kollaborativa lösningar och oändlig tillgång till information via enkla sökkommandon.

Google formulär för provskapande Delvis självrättande prov. Delade dokument för kollaborativt lärande, eller, delad kunskap är delad glädje. Jag har tidigare skrivit om "kollaborativt lärande" vilket är det ämne jag kommer att granska mer i detta inlägg.

Delade dokument för kollaborativt lärande, eller, delad kunskap är delad glädje

Jag kommer att 1) definiera kollaborativt lärande, 2) exemplifiera med molnbaserade Google docs och Word Online samt 3) diskutera dess positiva och negativa effekter. Kollaborativt lärande - en definition. Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång. Syftet med elevexempel Elevexempel är till för att eleverna ska kunna se vad de ska lära sig.

Elevexempel i praktiken, eller, modeller för framgång

Jag har ofta hört frasen "man ska inte behöva uppfinna hjulet två gånger" i dialog om att lå na andra lärares undervisningsmaterial. Varför ska detta inte även gälla för eleverna? Jag tycker att det är lärarens uppgift att modellera framgångsrika strategier för inlärning som eleven kan förhålla sig till; det är inget rimligt krav att alla elever bemästrar de egenskaper din undervisning kräver.

Varför ska eleverna uppfinna hjulet två gånger och behöva spendera värdefull tid på "knäcka koden" för din uppgift? Skolverket syftar till att elevexempel kan agera som inspirerande hjälpmedel samt underlag för diskussion. Elevexempel kan förtydliga de mål som Skolverket etablerat. Inte utan min bibliotekarie, eller, bibliotekarien som medpedagog. Mycket av det arbete jag har genomfört hade inte kunna skett utan mina fantastiska bibliotekarier Kirsi Rutanen och Emma Lingren.

Inte utan min bibliotekarie, eller, bibliotekarien som medpedagog

Vi samarbetar på flera fronter men något vi fokuserat särskilt på är att synliggöra biblioteket som skolans nav för kunskapsinhämtning. I det här inlägget kommer jag att prata om 1) biblioteket som skolans nav, 2) bibliotekarien som medpedagog och 3) metoden Guided Inquiry. Biblioteket som skolans nav Vårterminen 2015 blev jag och en till lärare tillfrågade att följa med till Skolportens Skolbibliotekskonferens av vår skolbibliotekarie Kirsi Rutanen. Konferensen visade på hur skolor kan arbeta med att göra biblioteket till mer än en plats för att låna böcker. Lektionsstrukturer i Microsoft Word, eller, tid och genomstrukna ord. Elevinflytande för dynamisk undervisning, eller, fatta Mentimeterknapparna för inlärning. Skolverket lyfter elevinflytande i skolan som särskilt viktigt eftersom forskning visar på dess koherens med ökad motivation bland eleverna.

Elevinflytande för dynamisk undervisning, eller, fatta Mentimeterknapparna för inlärning

Likaså gynnas undervisningen av att låta eleverna bli mer delaktiga i lärarens arbetsprocesser (Skolverket, 2015). Således aspirerar jag till att göra elevens röst central i min undervisning och att eleverna påverkar från kursens början till slut. Jag kommer att skriva om 1) elevinflytande som koncept, 2) hur jag formar min undervisning tillsammans med eleverna, 3) hur vi lärare kan använda Mentimeter som verktyg för inflytande samt 4) styrkor och svagheter med instrumentet. Elevinflytande som koncept Skolverkets definition av elevinflytande: "Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar.

Moralfilosofiska förmågor i Mills fotspår, eller, att skapa reflexiva förmågor - Didaktiska laboratoriet. Disponering av tid för inlärning, eller, didaktiska tårtbitar och symboler. Didaktiska laboratoriet har tidigare sonderat mina experiment i undervisningen; de tematiserade frågorna "Varför", "Vad" och senast "Hur" har banat vägen för den fjärde och sista didaktiska hörnstenen "När".

Disponering av tid för inlärning, eller, didaktiska tårtbitar och symboler

Varför vi arbetar med lärande, eller, från teoretisk ax till didaktisk limpa. Snart kommer det vara fem år sedan jag började som lärare.

Varför vi arbetar med lärande, eller, från teoretisk ax till didaktisk limpa

När jag blickar tillbaka på hur jag tänkte då kan jag idag känna att jag gjorde mängder av (förvisso nyttiga) misstag som jag idag (förhoppningsvis) arbetat bort med ett detaljerat processarbete. Det jag främst insett att jag skulle gjort annorlunda då var hur jag planerade min undervisning och såg på elevernas lärande. Jag kommer nu påbörja det första av fyra stycken inlägg där jag går igenom mina (för tillfället likaså) fyra hörnstenar som min didaktiska planering bygger på: Varför, Vad, Hur, och När.

Det här inlägget koncentrerar på "Varför". Om produktfokus. Instruktioner för inlärning, eller, otydlighet i ett pedagogiskt korvspad. Föregående inlägg diskuterade förankring av syfte i min undervisningsdesign.

Instruktioner för inlärning, eller, otydlighet i ett pedagogiskt korvspad

Detta inlägg bygger vidare på de fyra hörnstenarna med frågan "Vad" som berör information om undervisningen. Jag tänker prata om otydlighet, undervisningens ändamål, grafiskt stöd, formalia, valfrihet och deadlines. Otydlighet Luddiga begrepp som "relativt varierat" (se till exempel kunskapskraven för Engelska) är förvirrande oavsett om man är lärare eller elev. Otydlighet behöver dock inte bara orsakas av terminologi; visuell otydlighet kan vara lika förvirrande inom skolan.

Undervisningens ändamål Vad vi faktiskt gör i skolan är värt att fundera över. När jag började undervisa (och långt in i min karriär) formulerade jag min undervisning med just detta produktfokus. Grafiskt stöd Jag började arbetet med att tydliggöra mina instruktioner. Språkbruk Fundera över ditt språkbruk i dina instruktioner. Formalia Angående formalia är mitt tips att inte uppge "antal sidor" utan antal ord/max antal minuter. Valfrihet. Varför vi arbetar med lärande, eller, från teoretisk ax till didaktisk limpa.

Checklistor för ökad måluppfyllelse, eller, en organisk väg mot utveckling. I föregående två inlägg reflekterade jag om de första av mina fyra didaktiska hörnstenar.

Checklistor för ökad måluppfyllelse, eller, en organisk väg mot utveckling