background preloader

Sv

Facebook Twitter

EyeWitness To The Middle Ages and Renaissance. Life in a Christian Monastery, ca. 585"When he was dead his body was not placed with the bodies of the brethren, but a grave was dug in the dung pit, and his body was flung down into it. . .

EyeWitness To The Middle Ages and Renaissance

" Crime and punishment in a medieval monastery: the monastery's Abbott provides insight into the monastic life. The Vikings Discover America, ca. 1000"There was no want of salmon either in the river or in the lake. " 21th Century. 20th Century. 16th Century. 17th Century. 19th century. 18th Century. 20th Century. The Great Gatsby. Fitzgerald—inspired by the parties he had attended while visiting Long Island's north shore—began planning the novel in 1923, desiring to produce, in his words, "something new—something extraordinary and beautiful and simple and intricately patterned.

The Great Gatsby

"[3] Progress was slow, with Fitzgerald completing his first draft following a move to the French Riviera in 1924. His editor, Maxwell Perkins, felt the book was too vague and convinced the author to revise over the next winter. Fitzgerald was ambivalent about the book's title, at various times wishing to re-title the novel Trimalchio in West Egg. Shakespeare. Exit Ticket i Google Formulär. Nybörjarguide. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2 Sen föreslår jag att du gå vidare med att titta igenom en del länkar: Den första är Salman Khans föreläsning på TED från 2011. Så nu har du ett begrepp om vad Flippa klassrummet innebär. F. Scott Fitzgerald.

Kamratrespons. Att få respons från andra är en ovärderlig hjälp när eleverna arbetar med såväl en text, en produktion eller praktisk arbetsuppgift.

Kamratrespons

Att ge respons på andras texter och produktioner gör också eleverna till en mer medvetna granskare, eftersom de läser in sina egna erfarenheter och intentioner i det arbete de ska respons på. Respons kan öppna deras ögon för det de inte ser, både starka och svaga sidor. Det kan också bidra till ansvarstagande, självvärdering och öka förmågan att reflektera över det egna lärandet, det så kallade metakognitiva lärandet. Vid förberedd respons, som oftast är av högre kvalitet än vid muntlig, föreslås följande tillvägagångssätt av Dysthe m.fl. (2011): Koncentrera dig först på att fånga textens/produktionens fokus eller syfte.Markerar det som du tycker är bra. Dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Hjälp med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter - Kod-Knäckarna. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Jan HÅkansson ang Synligt Lärande. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Christian Lundahl Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess del 5. Flippat klassrum ger aktiva elever. Av Fayme Alm, FayMedia – Kommunikation tvärs över Öresund Först läxa.

Flippat klassrum ger aktiva elever

Sedan undervisning. Alla elever får via nätbaserade medier en första genomgång av det som man ska arbeta med under kommande lektion. Fördelarna är många, anser läraren som flippar klassrummet och som Jobbsafari har talat med. De senaste två åren har matte- och fysikläraren Johan Cheander, på Perstorp gymnasium i den skånska orten med samma namn, använt undervisningsmetoden det flippade – i betydelsen omvända – klassrummet. Skolan är en friskola i kemikoncernen Perstorp AB:s regi med ett enda program – Kemitekniskt program med internationell profil.

Johan Cheander uppskattar att ungefär hälften av skolans lärare arbetar utifrån modellen. ”Om eleverna gör mycket av faktainhämtningen hemma och kommer förberedda till lektionen har vi möjlighet att göra vettiga saker i klassrummet.” VallenSusanne. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet): Självskattning och strategier. Storybird - Artful storytelling. Att läsa, skriva och kommunicera bättre.

Ämne - Svenska (Gymnasieskolan) Ämnet som pdf Alla kommentarer i pdf Om ämnet Jämförelse med GY2000 Jämförelse med grundskolan Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur.

Ämne - Svenska (Gymnasieskolan)

Ämnets syfte Kommentar Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Tidigare nationella prov. EN LÄSANDE KLASS. Läsning. Litteratur.