background preloader

Finance & Banking

Facebook Twitter

Ongezien lek bij belastinginspectie. België weer even rijk als voor de crisis. Wie heeft de groenestroomcertificaten gelanceerd? - Ik heb een vraag (2015) Verdien 30.000 euro/maand met YouTube. Geen zin om te werken voor de kost?

Verdien 30.000 euro/maand met YouTube

Start dan een YouTube-kanaal. Recettes-fiscales-eu-2015. Belgisch geld is op 1 december op. Vanaf 1 december moet de Belgische overheid verder met geleend geld.

Belgisch geld is op 1 december op

Het einde van de fiscale piraterij - Finance - Trends Mobile. Op 8 oktober finaliseren de ministers van Financiën van de G20 in Lima het actieplan dat een einde moet maken aan agressieve fiscale planning door multinationals.

Het einde van de fiscale piraterij - Finance - Trends Mobile

Dat gebeurt op basis van de voorstellen, die de OESO op 5 oktober zal presenteren. "Het is een interessante tijd voor fiscalisten, met duizenden documenten die op ons afkomen", voorspelt professor fiscaliteit Luc De Broe (KU Leuven, advocatenkantoor Laga). "Het wordt voor multinationals moeilijker om belastingen te ontwijken. Een bedrijfswagen, wat betekent dat in loon? Pensioenfondsen halen bijna 4,5 procent rendement. De Belgische pensioenfondsen hebben in de eerste zes maanden van het jaar een rendement behaald van 4,48 procent.

Pensioenfondsen halen bijna 4,5 procent rendement

Voor de tweede jaarhelft zijn de vooruitzichten moeilijker Dat blijkt uit cijfers van de BVPI, de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen. De Belgische pensioenfondsen vormen de zogenaamde tweede pijler van ons pensioenstelsel, samen met de pensioenverzekeringen. Het is het extra pensioen dat met werkgeversbijdragen wordt opgebouwd. Het gemiddeld rendement de voorbije dertig jaar van de fondsen bedraagt zeven procent. Beschikbaar inkomen sinds 2007 niet meer gestegen. We verdienen gemiddeld 3.300 euro bruto per maand. In 2013 verdienden werknemers met een voltijdse job in ons land gemiddeld 3.300 euro bruto per maand.

We verdienen gemiddeld 3.300 euro bruto per maand

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft erg groot: mannen verdienen 7 procent meer. Als rekening gehouden wordt met deeltijds tewerkgestelden loopt dat zelfs op tot 20 procent, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Als alle Belgische werknemers worden opgedeeld in loonklassen van 250 euro, blijkt duidelijk dat de meeste loontrekkenden een brutomaandloon verdienen dat zich tussen 2.000 euro en 3.000 euro bruto bevindt.

Vastgoed

Rusthuizen in Vlaanderen. Negatieve rente: het zwarte gat van het financiële systeem. Bijna niemand lijkt zich zorgen te maken over de toenemende negatieve rentes.

Negatieve rente: het zwarte gat van het financiële systeem

Onwetendheid of laksheid? Het kan een heel dure rekening worden, waarschuwt Nico Pantelis. Marginal utility. Capital in the Twenty-First Century. Capital in the Twenty-First Century is a 2013 book by French economist Thomas Piketty.

Capital in the Twenty-First Century

It focuses on wealth and income inequality in Europe and the United States since the 18th century. It was initially published in French (as Le Capital au XXIe siècle) in August 2013; an English translation by Arthur Goldhammer followed in April 2014.[1] On May 18, 2014, the English edition reached number one on the New York Times Best Sellers List for best selling hardcover nonfiction[2] and became the greatest sales success ever of academic publisher Harvard University Press.[3] By January 2015, the book has sold 1.5 million copies in French, English, German, Chinese and Spanish.[4] Publication and initial reception[edit] Aanvullend pensioen staat onder druk. De verzekeringssector wil dat de regering zwaar het mes zet in het uitgesteld loon van de werknemers.

Aanvullend pensioen staat onder druk

Werknemers zouden tienduizenden euro’s van hun aanvullend pensioen verliezen. Nieuwe regels voor aangifte van nalatenschap. Na een over­lij­den komen ook ad­mi­ni­stra­tie­ve be­slom­me­rin­gen en ver­plich­tin­gen op u af.

Nieuwe regels voor aangifte van nalatenschap

Eén daar­van is de aan­gif­te van de na­la­ten­schap. Sinds begin dit jaar zijn er prak­ti­sche wij­zi­gin­gen. De crisis is resistent geworden - Finance. Ach, zijn we dan niet allemaal dood, zoals Keynes placht te zeggen?

De crisis is resistent geworden - Finance

Toch niet, de lange termijn is al bezig. De voorbije decennia zijn die kortetermijnremedies zo vaak en zo ondoordacht toegepast dat we hier en nu met de langetermijngevolgen opgescheept zitten. De kortetermijnoplossingen werken niet meer, net zoals antibiotica die te genereus worden toegediend. De crisis is resistent geworden. Bedrijven passen hun gedrag al aan, en handelen alsof lage groei en lage inflatie het nieuwe normaal zijn. Zoveel verdient de gemiddelde Belg. Belgische bedrijven zitten op 240 miljard euro cash - Bedrijven. 240 miljard euro aan liquide middelen hebben de Belgische ondernemingen in hun boeken staan.

Dat cijfer komt van B-information, een bureau gespecialiseerd in financiële informatie. Het analyseerde de balansen die de niet-financiële ondernemingen de voorbije zes jaar hebben ingediend. Ongeveer 348.000 van de 410.000 bedrijven hebben hun balans over 2013 al gepubliceerd en daaruit blijkt dat ze samen over meer dan 222 miljard euro cash beschikken, of 638.000 euro per onderneming. Europees onderzoek naar Belgische rulings. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie opent een diep­gaand on­der­zoek naar de ru­lings (be­las­ting­ak­koor­den) die de Bel­gi­sche fis­cus met mul­ti­na­ti­o­nals heeft af­ge­slo­ten. Mi­nis­ter van Fi­nan­ciën Van Overt­veldt be­klem­toont dat 'ie­der­een de­zelf­de spel­re­gels moet vol­gen' als lid van de Eu­ro­pe­se Unie. De Eu­ro­pe­se Unie voegt België toe aan de lijst van lan­den waar­te­gen ze een on­der­zoek voert naar be­las­ting­ont­wij­king.

De fe­de­ra­le ru­lings­dienst kan in ons land op basis van ar­ti­kel 185 van het Wet­boek van In­kom­sten­be­las­ting in­di­vi­du­e­le be­las­ting­voor­de­len geven aan mul­ti­na­ti­o­na­le be­drij­ven die hun in­ter­na­ti­o­na­le winst in België boe­ken. Dat is gun­stig voor ons land, maar na­de­lig voor de lan­den waar de mul­ti­na­ti­o­nals op die ma­nier be­las­tin­gen ont­lo­pen. De Com­mis­sie stipt ook aan dat al­leen mul­ti­na­ti­o­nals ge­bruik kun­nen maken van het sys­teem, in te­gen­stel­ling tot lou­ter Bel­gi­sche be­drij­ven. Geheime Luxemburgse belastingdeals kosten België miljarden euro's. Het is al langer bekend dat heel wat bedrijven en rijke medeburgers een belastingsomweggetje maken via Luxemburg, maar dat is nog nooit zo concreet geweest. Door een datalek kwam er informatie vrij over belastingdeals die het advieskantoor Pricewaterhousecoopers in het Groothertogdom Luxemburg in opdracht van zijn klanten, vaak rijke individuelen of bedrijven, sloot.

Het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalistiek, dat vorig jaar de "Offshore Leaks", over belastingsparadijzen overal ter wereld aan het licht bracht, komt dus nu met de "Luxembourg Leaks". Drie Belgische onderzoeksjournalisten van De Tijd (Lars Bové), Le Soir (Xavier Counasse) en MO* Magazine (Kristof Clerix) onderzochten de honderden vertrouwelijke documenten en kwamen tot enkele verrassende vaststellingen. In de gelekte data duiken 37 belastingakkoorden op die Luxemburg sloot met 26 van de rijkste families en bedrijven van België. Vermogen Belgische superrijken flink onderschat. Het één procent rijkste Belgen bezit niet 12 maar 17 procent van de rijkdom. Overzicht. Hoeveel schulden heeft uw gemeente? Tempera Dagprijscalculator.

DocView: Econoshock 2.0. Projeggt France. Arco bevestigt gat van 1,2 miljard: De Tijd.

Crowdfunding

Hoge loonkosten maar lage nettolonen in België - Finance.