background preloader

Mentorskap

Facebook Twitter

UL artikel 4 2012 juhlin mfl. Plan introduktions%C3%A5ret J%C3%A4rf%C3%A4lla kommun. LegitimationsgrundandeAr. 10 Essential Survival Tips For New Teachers – Bored Teachers. It's almost time to go Back to School!

10 Essential Survival Tips For New Teachers – Bored Teachers

Anyone who teaches knows that it is one of the most overworked, underpaid, under appreciated jobs in the world. The ironic part is that teaching is the only profession that teaches all other professions, yet it's one of the lowest paying ones! With administration headaches, classrooms full of misbehaving kids, complaining parents, stacks of paperwork to complete, and families to take care of on few hours of sleep, it's hard to keep your sanity. We know. That's why we came up with this humorous list of ways to not lose your mind as a teacher.

Läsarfrågan. Introduktionsperiod webb uppslag2. SKOLFS 2014:44 - Senaste Lydelse. SKOLFS 2014:44 (Utskriftsversion) (15 KB) Länkadress: Senaste lydelse av Utkom från trycket den 4 juli 2014 beslutade den 26 juni 2014.

SKOLFS 2014:44 - Senaste Lydelse

Skolverket föreskriver följande med stöd av 5 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den introduktionsperiod som en huvudman enligt 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800) ska se till att en lärare eller förskollärare genomför i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas. 2 § Vissa bestämmelser om introduktionsperioden och mentorn finns i 5 kap. 1.6 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Introduktionsperiodens syfte 3 § Introduktionsperioden ska syfta till att 1. ge läraren eller förskolläraren stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen, 2. stimulera läraren eller förskolläraren till professionell utveckling, Introduktionsperiodens längd Anna Bergqvist.

Introduktionsperioden. Stödmaterial färdigt Nu finns ett nytt stödmaterial för introduktionsperioden att ladda ner.

Introduktionsperioden

Stödmaterial introduktionsperioden (451 kB) Stödmaterial introduktionsperioden med mittuppslag (477 kB) Stödmaterialet kommer även att tryckas och skickas till alla skolor och förskolor innan den 31 oktober. Det kommer också gå att beställa. Stöd av mentor Under introduktionsperioden har du rätt till en mentor som ska stödja dig i din professionella utveckling. Examensarbete.pdf. Startsidan - lararesyrkesetik.se. Svenska lärare ska motverka främlingsfientlighet, men samtidigt inte i sin lärargärning påverka eleverna att ta ställning för eller emot politiska partier.

Startsidan - lararesyrkesetik.se

De ska leda diskussioner i klassrummet runt mångfald och invandring i en värld där det finns partier som omväxlande benämns ”populistiska”, ”högerextrema”, ”främlingsfientliga” eller rentav som ”rasistiska” och som blivit invalda i parlament och i andra demokratiska sammanhang. Mot denna bakgrund har Lärarnas Yrkesetiska Råd gjort ett uttalande som kanske hellre kan beskrivas som ett tankestöd i arbetet. Här finns diskussioner exempelvis kring hur rasism och främlingsfientlighet kan komma till uttryck och hur begreppen kan förstås. Här finns också resonemang runt lärares utrymme och skyldigheter att agera i sammanhanget och yrkesetiska aspekter på detta.

Lärarnas Yrkesetiska Råd ger här inga enkla svar på svåra frågor. Www.lararesyrkesetik.se/web/yrkesetik.nsf/bilagor/A763D3B0AA257C50C1257B04003AD7B3/$FILE/introduktion_yrkesetik.pdf. Www.borlange.se/upload/89872/AssociatedFiles/Tjärnaängskolans handlingsplan för nyexaminerade lärare.pdf. Nya lärare missar rätten till mentor. Var fjärde nyexaminerad lärare och förskollärare har inte fått någon introduktionsperiod och var tredje har inte fått en mentor.

Nya lärare missar rätten till mentor

Detta trots att reglerna kräver att de ska ha det. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort. Undersökningen visar: Av dem som fått en mentor så har var fjärde ännu inte träffat denna. Endast drygt var tionde träffar sin mentor mer än en timme i veckan. Maria Stockhaus, Sveriges Kommuner och Landsting.Maria Stockhaus är ansvarig för utbildningsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

. — Den stora mängden nya lärare börjar inte förrän i höst, därför har detta inte satt sig ute i kommunerna ännu. Bör regeringen skjuta upp även denna del av legitimationsreformen? — Nej, även om det finns en del praktiska problem så bör man komma i gång med mentorskapet så fort som möjligt. . — Visst finns det ett ansvar för kommunen som arbetsgivare att rätt information går ut. Lena Johansson är rektor för Berghems skola och förskola i Järfälla kommun. Introduktionsperiod. I mars föreslås att skollagen ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- eller förskollärarexamen.

Introduktionsperiod

En genomförd introduktionsperiod och kravet på lämplighet att bedriva undervisning ska alltså inte längre vara ett villkor för legitimation. Istället ska huvudman vara skyldig att se till att läraren eller förskolläraren som anställs genomför en introduktionsperiod i omedelbar anslutning till anställningens påbörjande, om inte läraren eller förskoläraren tidigare har genomfört en sådan period. Detta innebär att även om en introduktionsperiod inte längre ska vara ett krav för legitimation så ska en lärare eller förskollärare genomföra en introduktionsperiod av motsvarande omfattning som i dag. Av behörighetsförordningen framgår att den nyexade under sin introduktionsperiod ska få stöd av en mentor och observera att denne ska vara legitimerad lärare eller förskollärare.

Den som utses till mentor ska också ha tillräcklig erfarenhet för uppgiften. //Robert Mann. Mentorskap by Christel Jansson on Prezi.