background preloader

Soldierofgod

Facebook Twitter

تاریخ پیامبران: نوح. اصول دعوت پیامبران. اصول دعوت پیامبران. اصول دعوت پیامبران. آیا مردم نیازی به رسولان دارند؟ حقیقت نبوت و رسالت. کدامین دین با معیارهای دین حق که ذکر شدند منطبق است؟ ما به کدامین دین نیاز داریم؟ ضوابط دین حق. نیاز جامعه به دین. نیاز انسان به دین. حکمت آفرینش این هستی عبارت است از. دلایل ربوبیت. مسیر الحاد و بی دینی یا راه دین داری؟ آفریننده کیست؟ در آغاز انسان تلاش می کند تا پرسش های بالا را به دو شیوه پاسخ دهد: نخست شیوه الحاد و بی دینی ؛ به این معنی که هیچ معبودی نیست و ماده همه چیز هستی است. و شیوه دیگر، بر این باور است که الله آفریننده همه چیز است، در ذیل این دو پاسخ پرسش های زیادی مطرح می شود، از آن جمله: - آیا ممکن است در ازل این هستی در نتیجه فعل و انفعالاتی که به سبب تصادف حادث شده اند - بدون محدودیت زمانی -خودبخود بوجود آمده باشد؟

همه مردم در پی خوشبختی اند، اما مسیر آن کجاست؟ زکات در اسلام. تعريف زكات فطر صدقه ايست كه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) در پايان رمضان فرض گردانيده اند. وبه زكات فطر مسمى شده، زيرا كه با پايان روزه رمضان واجب شده است. زکات در اسلام. تعريف صدقه نفلى آنچه كه براى تقرب به الله تعالى غير از فريضه داده شود. با اين تعريف تحفه وهديه ومانند آنها كه براى محبت ودوستى داده ميشوند از صدقه نفلى جدا ميشوند، ودر مسمى صدقهء ويژه بعض احكام در شريعت داخل نميشوند.

حكم صدقهء نفلى صدقهء نفلى در همه اوقات مستحب است، وبخصوص در هنگام نياز، در كتاب الله ودر سنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بر آن تشويق شده، كه از جمله: فرموده اى الله تعالى است: ( چه كسى به الله قرض حسنه ميدهد تا آنرا برايش چندين برابر بسيار زياد بگرداند) (بقره: 245) زکات در اسلام. زكات چهارپايان. تعريف زكات چهارپايان شتر، گاو، وگوسفند.

زكات چهارپايان

حكم زكات چهارپايان واجب است، بدليل فرموده اى نبى اكرم (صلى الله عليه وسلم) : (( صاحبان شتر، گاو، وگوسفندى كه زكات آنها را نداده اند، در روز قيامت اين چهار پايانش بزرگتر وچاقتر شده ميآيند، وصاحبان خود ها را با شاخهايشان ميزنند، وزير پا[ظلف: شنگل يا پاى] نيز ميكنند، اگر آخرين آنها ازين كار برآمدند، اولين آنها باز ميگردند، تا اينكه ميان مردم قضاوت پايان يابد)).[ به روايت مسلم] شرطهاى وجوب زكات چهارپايان.

زكات كالاهاى بازرگانى. زکات در اسلام. تعريف نقدين طلا و نقره، وآنچه از ارزهاى كاغذى رايج امروز كه قائم مقام آنها باشد. حكم زكات نقدين واجب است: بدليل فرموده اى الله تعالى: (وكسانيكه طلا ونقره را ذخيره كرده گنج ميسازند، وآنها را در راه خدا خرچ نميكنند، برايشان از عذاب دردناك بشارت بده) (توبه: 34) ونيز بدليل فرموده اى نبى اكرم (صلى الله عليه وسلم) : (( هر صاحب زر و سيمى كه حق آنرا نمى دهد، در روز قيامت با تخته هاى آتشينى كه در آتش دوزخ سوزان شده پهلو، پيشانى وپشت او را داغ كنند، هر زمانيكه سرد شود، بار ديگر اعاده ميشود، در روزيكه برابر پنجاه هزار سال است، تا اينكه ميان بندگان قضاوت شود، تا راه خود را ببيند كه يا به سوى بهشت، ويا به سوى دوزخ ميباشد)).[ به روايت مسلم] شرطهاى وجوب زكات نقدين.

زكات ، حكم وشروط آن. زکات در اسلام. روزه در اسلام. تعريف اعتكاف ملازمت چيزى، وحبس نفس بر آن.

روزه در اسلام

ملازمت مسجد براى عبادت الله تعالى. مشروعيت اعتكاف اعتكاف عملى است از اعمال فضائل، وطاعات بزرگ، از أم المؤمنين عائشه صديقه رضی الله عنها روايت شده كه فرمود: ( نبى اكرم (صلى الله عليه وسلم) در دههء اخير رمضان تا هنگام وفات شان به اعتكاف مى نشستند ).[ به روايت بخارى] اعتكاف براى ما وكسانى پيش از ما نيز مشروع بوده است، الله متعال فرموده است: (به ابراهيم واسماعيل امر كرديم تا خانهء مرا پاك سازند براى طواف كنندگان و اقامت كنندگان براى عبادت ونماز گذاران در حال ركوع وسجود) (بقره:125)

روزه در اسلام. چرا به شب قدر نامگذارى شده؟ 1. گفته شده كه براى تعظيم است، مانند فرمودهء الله متعال: ( و الله تعالى را بحق بزرگواريش تعظيم نكردند) ( انعام: 91) روزه در اسلام. تعريف روزهء نفلى هر روزه اى كه واجب نبوده، انسان جهت تقرب به الله تعالى بآن اقدام ميكند.

روزه در اسلام

ودر روزهء نفلى فضيلت واجر بزرگى است، در حديث قدسيكه از ابى هريرة روايت شده: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرموده اند: ( هر عمل فرزند آدم چند برابر است، يك حسنه ده برابر آن تا هفتصد برابرش پاداش دارد، الله تعالى ميفرمايد: مگر روزه، كه براى من است، ومن پاداش آنرا ميدهم). [ به اتفاق بخارى ومسلم] روزهائيكه روزه داشتننش سنت است: 1ـ شش روز از ماه شوال بدليل فرمودهء نبى اكرم ﷺ: ( كسيكه رمضان را روزه گرفت، پس از آن شش روز شوال را، روزه اش مانند روزهء دهر خواهد بود).[ به روايت مسلم] برابر است كه پيهم روزه گيرد يا متفرقه. روزه در اسلام. اركان، مباحات، مستحبات، مكروهات ومفسدات روزه. اركان روزه ركن اول: خود دارى از مفطرات از طلوع فجر تا غروب خورشيد.

اركان، مباحات، مستحبات، مكروهات ومفسدات روزه

بدليل فرمودهء الله متعال: (وبخوريد وبنوشيد تا اينكه رشتهء سفيد از رشته سياه فجر بشما واضح شود، پس از آن روزه را تا به شب تمام كنيد) (بقره:187) فضيلت روزه وحكم آن. تعريف روزه گرفتن وامتناع از چيزى پرستش براى الله تعالى با امتناع از خوردن ونوشيدن وهمبسترى با همسر از طلوع بامداد تا غروب خورشيد. فضيلت روزه روزه داراى فضيلت بزرگى است، وپاداش بسيار مضاعف دارد، الله تعالى به بزرگى وشرافت روزه، افزوده است، در حديث قدسى كه از ابى هريره روايت شده مى فرمايد كه: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرمودند: (هر عمل فرزند آدم چند برابر است، يك حسنه به ده چند تا هفتصد چند پاداش دارد، الله عزوجل فرمود:مگر روزه، كه براى من است، ومن پاداش آنرا ميدهم، بخاطر من شهوت وطعامش را ترك ميكند، براى روزه دار دو خوشى است: خوشى در هنگام افطار، وخوشى ديگر هنگام ديدار پروردگارش، بوى دهن[خلوف: تغير بوى دهن] وى نزد الله تعالى از بوى مشك خوشتر است).[ به اتفاق بخارى ومسلم] حكمت مشروعيت روزه.

روزه در اسلام. Les vertus du jeûne et son statut en Islam - Al Fiqh. La définition du jeûne S’abstenir et se priver d’une chose Le jeûne consiste à adorer Allah, Exalté Soit-Il, en se privant de manger, de boire et en s’abstenant de tout rapport sexuel, du lever de l’aube, jusqu’au coucher du soleil.

Les vertus du jeûne et son statut en Islam - Al Fiqh

Les vertus du jeûne. Les vertus du jeûne et son statut en Islam - Al Fiqh. Le jeûne surérogatoire en Islam - Al Fiqh. La définition du jeûne surérogatoire Tout jeûne non obligatoire, que le serviteur accompli pour se rapprocher d’Allah, Exalté Soit-Il.

Le jeûne surérogatoire en Islam - Al Fiqh

Le jeûne surérogatoire possède de grandes vertus et renferme une grande récompense. Retraite spirituelle et l'emprisonnement à Ramadan. La définition de la retraite spirituelle Se confiner à une chose et patienter dessus Se retirer dans la mosquée afin d’adorer Allah, Exalté Soit-Il.

Retraite spirituelle et l'emprisonnement à Ramadan

La retraite spirituelle dans la charia La retraite spirituelle est un acte parmi les actes méritoires, et les actes d’obéissance nobles. Piliers du jeûne ,ses choses permissibles et non recommandées -Al Fi. Les piliers du jeûne Le premier pilier: s’abstenir de tout acte invalidant le jeûne, du lever de l’aube au coucher du soleil Allah a dit Exalté Soit-Il: [Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit.

Piliers du jeûne ,ses choses permissibles et non recommandées -Al Fi

La nuit du destin ( Laylat al Qadr ) en Islam - Al Fiqh. Pourquoi est-elle appelée la nuit du destin?

La nuit du destin ( Laylat al Qadr ) en Islam - Al Fiqh

1- Certains ont dit que cela est une manière de lui donner de l’importance, comme dans le verset suivant: [Ils n’apprécient pas Allah comme Il le mérite] [Al Anam 91] En effet, cette nuit a une grande valeur, car le Coran a été révélé durant celle-ci, et c’est pendant celle-ci que les anges ainsi que la bénédiction descendent, tout comme la miséricorde et le pardon. 2- Il a été dit que le ‘Qadr’ signifie la restriction, comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il, dans: [Et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé.] [At Talaq 7]