background preloader

Skolbibliotek

Facebook Twitter

Samarbete leder till läslust. Framför Mariebergsskolans entré möter gulbruna höstlöv ett försiktigt snöslask och ger föraning om väderförändring. I lärarrummet hälsar skolbibliotekarien Anna-Lena Hedman specialpedagogerna BrittInger Forsell och Kerstin Westberg god morgon vid kaffemaskinen. Anna-Lena Hedman har med sig en kasse böcker till några av kollegornas elever. På Mariebergsskolan är samarbetet tätt mellan skolbibliotekarie och specialpedagoger. Anna-Lena Hedman har blivit en viktig kugge i skolans specialpedagogiska arbete. – Våra yrkesroller går in i varandra.

Avgörande för samarbetet är förstås att det alls finns skolbibliotekarie och specialpedagoger på skolan. Anna-Lena Hedman är skolbibliotekarie på heltid. När Anna-Lena Hedman började arbeta i skolområdet fanns det inget livaktigt skolbibliotek på Mariebergsskolan. . – Vi beställde böcker via skolbiblioteksservice eller letade själva. Elevernas läs-, skriv- och språkutveckling är ett av Anna-Lena Hedmans uppdrag som skolbibliotekarie.

. – En minut kvar. ”Ett skolbibliotek är inte bara en hylla böcker” Skolverket har lämnat förslag till regeringen om hur skolbibliotekens pedagogiska roll kan stärkas. Idag finns skrivningar i läroplanerna om skolbibliotekens funktion men enligt Skolverket skulle det behöva förtydligas även i skollagen. – Det är viktigt att det blir tydligt att ett skolbibliotek inte bara är en hylla med böcker, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen, skriver Skolverket, men lärare och rektorer har, enligt myndigheten, låg kännedom om bibliotekens roll och syfte. Det kan vara orsaken till att det är svårt att få till ett bra samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. – I en tid då elever möter propaganda och ”fake news” i sociala medier är skolbibliotekariernas kunskap om källkritik och medier viktigare än någonsin.

Skolbiblioteken kan också bidra till att öka elevernas läslust men potentialen utnyttjas inte fullt ut idag, säger Annette Holmqvist. – Bemanningen! FULLTEXT01. Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 1 Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Saklighet och allsidighet En likvärdig utbildning Rättigheter och skyldigheter Mål Syfte.

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs skolinspektionen 2018. Boksamtal. Skolbiblioteksverksamhet – förslag till mål – Skolbibliotek.se. SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET – förslag till målsättning och arbetsplan för skolbibliotekINLEDNINGVad är målet med utbildning? Hur kan vi påverka elevernas läsutveckling? Hur ska vi hjälpa dem att bli duktiga i informationssökning? Vem ansvarar för att eleverna får de kunskaper och färdigheter de behöver?

Läsning är nyckeln till lärande. Läsförmågan har stor betydelse för att klara samtliga ämnen i skolan, anser skolministern som på Bok- och biblioteksmässan i september 2005 betonade skolbibliotekens viktiga roll när det gäller att stärka elevernas läsutveckling och läsförståelse.I nedanstående förslag till lokal skolbiblioteksplan har vi samlat på oss och försökt sammanfatta alla de kloka tankar och idéer som vi fått från kollegor under åren och smält samman dem med våra egna visioner om skolbiblioteksverksamhet.Våra egna praktiska erfarenheter har förstås bidragit till arbetet. Här finns utdrag ur skrifter och handlingsplaner från olika bibliotek och institutioner i Sverige.