background preloader

Blandat

Facebook Twitter

Team Shake and Other Ways to Group Partners. EduTecher. Pysselbok om björnar | Goodies. Idébanken. 100 Day Activities  Apples  Bake. JL Skolutveckling | En skola för den digitala generationen! John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” Nov17 Jag hade nöjet att tillbringa lördagen i Norrköping för att ta del av bland andra John Hatties föredrag. Först vill jag ge en eloge till gänget som står bakom alla TEDx-events i Norrköping, välordnat och vilken grej att få dig John Hattie himself!

Vad sa då Hattie? Hans föredrag hade rubriken: “Why are so many of our teachers and schools so successful?”. Vad är det för något som ger effektstorlekar på över 0.40 då? Tillbaka till de framgångsrika lärarna och skolorna. Lärare som tillsammans utvärderar effekten av den egna undervisningen når 0.93 i effektstorlek. Hattie avrundade med att understryka vikten av tillit som en grund för att acceptera försök och se misslyckanden som möjligheter. Rektors roll i en digitaliserad skola! Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat. Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier.

För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse Ju mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie. Eleverna ska veta vad som förväntas av dem, vad de har lyckats med, vad som kan utvecklas och hur de kan uppnå lärandemålen.

Att nå personligt satta mål ökar självförtroendet Relationell tilltro möjliggör elevers inre motivation. Synligt lärande. Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom formativ bedömning, med en läreffekt på 0,9 vilket ger ett mycket effektivt lärande. Klicka på länken för att se en översiktlig presentation av Hatties forskning i form av ett filmklipp – Synligt lärande i Svedala (5:13). Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig.

Och det är läraren som påverkar det där hur:et. Det är läraren som har en bra relation med eleven och ger rätt feedback så att eleven förstår vad som behövs för att utvecklas. 0,90 Formativ bedömning Att tillhandahålla formativ bedömning ger generellt de bästa effekterna på elevernas studieresultat. 5 Ways to Use Google Docs in the Classroom. Google Docs is a user friendly suite of online collaborative tools that come with tremendous potential for use in the classroom. Last year all of the students in our school received Google Docs accounts and I was kept quite busy getting students and teachers up and running with the new tools, then discovering innovative ways to use them as effective tools for learning. Here are some of the favorites. Collaborative Writing Sharing and commenting provide students with opportunities to receive immediate feedback on their writing from teachers and peers in the 24/7 classroom.

The integrated reference tools and smart spell checker provide students with convenient writing support right on the page. The built in research tool expands opportunities for students to engage in real world writing and streamlines the process of creating links and citations with a handy one click feature. In Box Collaborative Brainstorming Self-Grading Quiz A Virtual Copy Machine. PER CODEX AD ASTRA. Dela! - en mötesplats för alla som bryr sig om utbildning och lärande.

Popplet. Socrative | Student Response System | Audience Response Systems | Clicker | Clickers | Student Clickers | ARS | Mobile Clicker | Software Clicker. SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. New Sims. Velis - Verktyg för Entreprenöriellt Lärande I Skolan. Bonus Copyright: Kopieringsregler för grund- och gymnasieskolan fr.o.m. 2014. Kopieringsreglerna omfattar även: Förskola Förskoleklass Komvux Påbyggnadsutbildning SFI Yh-utbildning Särskola Uppdragsutbildning Landstingskommunal folkhögskola Vem som får kopiera Lärare och elever Lärare och elever får kopiera.

Läraren kan även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får enbart användas för undervisning inom skolan. Vad som får kopieras Svenska och utländska verk Lärare och elever får kopiera texter, bilder och noter ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis från svenska och utländska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer, webbsajter med mera. Inte ljud och rörlig bild Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. Hur man får kopiera Hur man får dela Hur mycket som får kopieras och delas Hur kopiorna får användas. Lärarna måste leda. Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga.

Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. Andra aspekter är uppmärksamhet på enskilda elever, sammanhållning och konflikter i elevgruppen samt lärares medvetenhet om sina didaktiska val och beteenden inför eleverna. I Skolverkets analyser av ­orsaker till de sjunkande svenska Pisa-resultaten nämns individuella arbetsformer, störande klassrumsklimat, sen ankomst och hög frånvaro, minskat utrymme för helklassundervisning samt komplexiteten i lärares ledningsuppdrag, som några möjliga förklaringar.

Uttrycket »lärares ledarskap« hänvisar ofta till »klassrummet«, vilket enligt oss är förlegat. Det är i det didaktiska rummet som lärare leder lärandet för både den enskilda eleven och elevgruppen. Didaktikens tre aspekter tydliggör komplexiteten i lärares ledarskap: samspelet lärare—elev, relationen lärare —ämnet och relationen elev—ämnet. Lärare — elev. How Parents Can Use Pinterest To Keep Kids Learning Over the Summer. It’s summer time, kids are out of school, and parents are likely looking for ways to keep them busy. It would be nice if they were learning too, no? One fantastic resource for parents is Pinterest expert Melissa Taylor, who curates educational content there for her Imagination Soup blog readers on her Pinterest page. Taylor lives in Denver, Colo., and is a mom of two.

She has more than 1 million Pinterest followers and wrote the book “Pinterest Savvy.” “Pinterest is the best one-stop-shopping experience for kids activities and learning,” Taylor told SocialTimes. “I find it much easier to get ideas on Pinterest than subscribing to 100-plus blogs (like I used to do). There are so many teachers and educational bloggers on Pinterest who, like me, pin their own stuff and curate other people’s content as well. Taylor has several pin boards that are specifically dedicated to summer learning and summer activities with kids: Summer Learning Fun and Summer Activities With Kids. Here we go: Reading. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Malin. Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna.

Malin. Tips på lek och rörelselänkar - Skolwebbplats. Www.lekarkivet.seEn hemsida av Mikael Andersson där inte mindre en 380 lekar finns samlade. Ett hjälpmedel i jakten på bra aktiviteter. Bra att det finns snabbsökning på olika typer av lekar. Själv gillar jag "Top 10-lekar" som finns på första sidan. www.skolidrott.seSkolidrottsförbundets hemsida. Mycket smått och gott. Www.oru.se/NCFF Örebros universitet och NCFF:s hemsida. Här finns det mycket! Www.rf.se Riksidrottsförbundets hemsida. Allt inom idrott och rörelse. Www.lektion.selektion.se är en idébank med lektionstips av lärare för lärare. Www.aktivitetsbanken.seSvenska Scoutförbundets aktivitetsbank. Ett otroligt bra hjälpmedel som har det mesta. Create Android and iPhone App, Free, No Coding Required.

Career chart. Free Online Textbooks, Flashcards, Practice, Real World Examples, Simulations. Origo. Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter.

Undertext - att läsa mellan raderna 4. Berättelse skapad i Berättar-10:an Början. Korsord från DaLi-X. Encyclopedin för barn. SaraBruun. Home.htm. Narrative Writing Lesson: Using the exact words. In this lesson, students will recognise exact verbs in literature and then use more exact verbs when writing a narrative. This lesson is based around the novel ‘Mortimer Mooner Makes Lunch’ but could be adapted to other novels. Year 3 - Discuss how language is used to describe the settings in texts, and explore how the settings shape the events and influence the mood of the narrative(ACELT1599)Year 3 -Understand that verbs represent different processes (doing, thinking, saying, and relating) and that these processes are anchored in time through tense(ACELA1482)Year 3 - Learn extended and technical vocabulary and ways of expressing opinion including modal verbs and adverbs (ACELA1484)Year 3 - Plan, draft and publish imaginative, informative and persuasive texts demonstrating increasing control over text structures and language features and selecting print,and multimodal elements appropriate to the audience and purpose(ACELY1682) Learning outcomes Students will: Teacher planning 2 days.

Online