background preloader

Cirkelmodellen

Facebook Twitter

Text med ppt från skolverkets hemsida

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de elever kom kommit långt och de som behöver stöd i sitt skrivande.

Digitaliseringen av skrivandet påverkar textproduktionen och elevernas texter. Ipaden underlättar skrivandet rent fysiskt men det leder också till att antalet texter som eleverna producerar och är stolta över ökar i jämförelse med elever som i sin läs- och skrivutveckling endast använder penna som skrivverktyg. Texterna blir inte bara fler de blir längre, mer innehållsrika och till viss del mer korrekta. Jag ska beskriva vår resa mot faktatexter. Vi startade i en frågeställning som var kopplad till vårt tema: ” Hur klarar sig djuren när det blir höst och vinter?” Vi såg filmer och diskuterade utifrån dem. Tillsammans gjorde vi en tankekarta på tavlan där eleverna talade om vad de kom ihåg från filmen och texten. Att diskutera Hur arbetar du för att öka dina elevers skrivkompetens? Cirkelmodellen. Cirkelmodellen. Språkutvecklande arbetssätt » Faktatext och cirkelmodellen.

Jag och min kollega har pratat om hösten, läst årstidsboken och diskuterat vad som växer på hösten samt vilka djur som är vanliga då. Vi har gjort en tanketavla och eleverna har fått ställa frågor kring vad de vill veta om hösten. Detta sattes upp i klassrummet. Därefter samlades båda parallellklasserna och fick skriva på en lapp vad de ville veta mer om, djur växter eller årstiden hösten. Eleverna delades sen in i en växtgrupp, en djurgrupp och en höstgrupp. Eleverna fick samla information via böcker och internet om sitt ämne.

Detta blev fas 1. Under fas 2 tog vi fram en text om bofinken på projektorn. Vi hade även gjort en mall för hur man skriver en faktatext och tittade över vad man bör ha med, hur ser den språkliga strukturen ut, vanliga ord med mera. Därefter delades eleverna in i grupper och fick texten om bofinken samt klippa isär meningarna. Så kom vi till fas tre. När eleverna var klara i båda klasserna fick de sitta i grupper och vara expert på sitt område. Bild: Privat.