background preloader

Texts danish renaissance, folklore+dress

Facebook Twitter

Dansk Folkemindesamling - Gustav Henningsen. Eksternt tilknyttet videnskabelig medarbejder, dr.phil. tlf.:33 47 71 11 email: dafos@kb.dk Personlige data Født 1934.

Dansk Folkemindesamling - Gustav Henningsen

Magisterkonferens i nordisk folkemindevidenskab fra Københavns Universitet 1962. Samme år ansat som arkivar ved Dansk Folkemindesamling (fra 1998 som seniorforsker). 1965-1972 stipendiat under Københavns Universitet/Det humanistiske Forskningsråd. 1981 dr.phil. på en afhandling om den spanske inkvisitions hekseforfølgelse. Faglig profil Feltarbejde og historiske undersøgelser i Danmark og Spanien inden for områderne folkedigtning og folketro. Aktuelle projekter. Helligkilder i himmerland og kjær herred. Ved en undersøgelse af ældre Tiders Helligsteder og Gudsdyrkelse vil man i mange Tilfælde finde, at der er en vis Forbindelse mellem Oldtidens Helligdomme (Lunde, Stene, Kilder o. s. v.) og de senere byggede Kirker.

Helligkilder i himmerland og kjær herred

Vedet stort Antal af Danmarks Landsbykirker vil man kunne konstatere, at her lå også det hedenske Gudsdyrkelsessted. Kristentroens Forkæmpere fandt det naturligt at lade den nye Tros Helligdom få Plads på den gamle hedenske Helligdoms Plads. Til en hedensk Helligdom hørte som nævnt - blandt andet en »hellig Kilde«. 1955. Extant Aprons. "Apron, Italy, 1550-1600 Aprons were commonly used for housework.

Extant Aprons

This example, embellished with fine lacework and with a later belt, could have been made in the home. " "Tabby linen with lacework, h 90cm, w 90cm, belt 87cm. Museo del Tessuto, Prato" At Home in Renaissance Italy, Marta Ajmar-Wollheim and Flora Dennis (Eds), V&A Publications, London, 2006. Dragter og mode: HISTORIEFAGET. Ole Worm, 1643 - Jellingprojektet. Ole Worm (1588-1654), dansk læge og oldtidsforsker, er ophavsmand til det berømte, store værk 'Monumenta Danica' (Danicorum monumentorum libri sex) fra 1643, et værk, som har været grundlæggende for dansk runeforskning.

Ole Worm, 1643 - Jellingprojektet

Værket består af fem bøger om runemindesmærker samt en bog med antikvariske meddelelser. Her finder man også oplysninger om Jelling. Worm besøgte selv Jelling i 1621, og monumenterne fik et selvstændigt kapitel i værket. Afhandlingen om mindesmærkerne indeholder derfor Worms egne beskrivelser af monumenterne, geografiske betragninger og hans tanker om monumenternes funktion og betydning. Blandt andre, som har bidraget til værket, er tegneren Jon Skonvig, som i 1627 blev sendt til Jelling af Ole Worm. Oldforsker Ole Worms beskrivelse af Jelling fra 1643. Monumenta Danica er et unika af høj kvalitet, der indeholder oplysninger, som ikke kan findes andre steder i dag. Renæssance - Historicum. Renæssance - Renaissance - Renæssancen anvendes gerne som navn på den tidsperiode i Europa, da middelalderens enhedskultur gik i opløsning og nationalkulturerne selvstændiggjorde sig.

Renæssance - Historicum

Det er antikkens skønhedsidealer, man søgte tilbage til. I europæisk sammenhæng bruges betegnelsen normalt om perioden ca. 1400-1580. Fortid » Gjestgiveri på 1600- og 1700-tallet. Av Ragnhild Hutchison Da jeg kom i Land, gik jeg ind i en Drikkestue, hvor mange [Sømænd] var forsamlede, fra England, Amsterdam, Frankrig og Portugal.

Fortid » Gjestgiveri på 1600- og 1700-tallet

Folk sad der omkring 3 Borde. Historien Anne Sophie Schack. Fortalt af Martin Abrahamsson Anne Sophie Schack f.

Historien Anne Sophie Schack

Rantzau (1689 - 1760). Efter giftermål i 1711 med Hans Schack den II (1676 - 1719) og efter dennes død, sad hun som enke og bestyrer på Gram gods i 41 år! Hun omtales derfor også som "enkegrevinden". Da ingen arvinger på dette tidspunkt endnu var myndige fungerede hun som administrator for Schackenborg og Gram.

Under hende skilles Schackenborg og de øvrige godser, idet Schackenborg arves af det ældste barnebarn, Hans Schack, medens Gram og Nybøl. Og her kommer så den anden del, nemlig de mere eventyrlige beretninger: Den gale grevinde Om Anna Sophie Schack går der mange historier. En dag da grevinden ventede et jagtselskab, skulle kammerpigen, som sædvanligt, sætte grevindens hår og klæde hende fint på. Beklædning - Historisk beklædning - Middelalder beklædning (14) - Historicum. Dansk Kvindebiografisk Leksikon - Christence Kruckow. †1621, legatstifter. †26.6.1621 i Kbh.

Dansk Kvindebiografisk Leksikon - Christence Kruckow

Forældre: godsejer Axel Nielsen K. (†ca.1558) og Anne Mogensdatter Bielke. Endnu ind i det 20. århundrede var der til Kbh.s Universitet knyttet en testamentarisk gave benævnt Den halshuggede Jomfrus Legat. Legatstifteren var CK, en adelsdame i 60-års alderen. CK tilbragte formentlig sin barndom på den fædrene Årslevgård ved Nyborg og kom som ung i huset hos ægteparret Berte Friis og ◊Eiler Brockenhuus på det sydfynske Nakkebølle. Et par år senere var Ålborg i bogstavelig forstand en sydende heksekedel. Historikerne har stort set ment, at CK var et uskyldigt offer for sin tids heksehysteri, men at hun dog selv havde haft tilbøjelighed til at søge tvivlsomt selskab. Danske herregårde. Danske magazin - Google Books.

Dragtjournalen3_Danish journal with article about Laurine_2008. Den_farverige_middelalder_-_7-10_gym_HF. Julemordet i højby kirke. Julenatsmordet i Højby kirke og kirkens bandlysning Fortalt af Tage Christiansen. i 1934.

Julemordet i højby kirke

Blandt de Sagn og historiske Minder, Odsherred er saa rigt paa, findes ingen saa ejendommelige og saa berømte som Sagnene om Rørvig kirke, og beretningerne om et dobbelt Mord en Julenat i Højby Kirke. Var der overvejende Sandsynlighed for Rørvigsagnenes Troværdighed, er der endnu større Grund til at tro, at den gamle HØjby Kirke i sine yngste Dage har været Skuepladsen for et rystende Morddrama, hvorefter Kirken var bandlyst i en Aarrække. Diva-portal. Diva-portal. Diva-portal.