background preloader

IKT, Ipad

Facebook Twitter

Fra tegning til for telling. Bar­neteg­n­ings­bloggen er litt på hvil i øyeb­likket grun­net arbeid med barn og IKT og barne­hage­blog­ging. Dette skal selvsagt kom­bineres, og jeg har arbei­det endel med dig­i­tale fortellinger så det vil det også komme mer om. Men for øyeb­likket job­ber jeg med å redegjøre for barne­hage­blogggen Myr­ertop­pen barne­hage . Bar­neteg­n­ings­bloggen Fra Teg­n­ing Til Fortelling Bar­neteg­ninger og bar­nas egne fortellinger er både til inspi­rasjon for vok­sne og barn, men det kan også være til nytte både for barna og for de vok­sne.

Når barna møtes i deres kreative utfold­else opp­står det mange fine muligheter. Det kan være der og da, skaper­gle­den. Som ped­a­gogisk doku­men­tasjon: Ped­a­gogisk doku­men­tasjon består av en pros­ess og et innhold som sier noe om hva barna sier og gjør, og hvor­dan man bruker dette mate­ri­alet i videre ped­a­gogisk arbeid. Etter­ar­bei­det består av å skanne teg­ninger, samle inn his­to­riene og legge resul­tatene ut på blogg.

Barnehager bruker digitale verktøy. Nina Hulthin, opprettet 13.07.2012 BT skriver i dag om en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet om bruk av digitale verktøy i barnehager.

Barnehager bruker digitale verktøy

Solveig Eldegard, mener digitale verktøy i barnehagen må være del av det pedagogiske arbeidet 85 prosent av norske barnehager har tatt i bruk digitale verktøy i arbeidet med barna. Det viser en undersøkelse blant styrere i norske barnehager. I overkant av 70 prosent av styrerne i barnehager som har tatt i bruk digitale verktøy svarer at de vurderer at barna har god nytte av de digitale verktøyene. I rammeplanen for barnehager kommer det fram at barna må oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. - Spørsmålet er derfor ikke om digitale verktøy skal ha en plass, men hvordan de skal tas i bruk, sier Solveig Eldegard, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, til Bergens Tidende i dag. Viktig med balanseNyere forskning stiller også spørsmål om for mye bruk kan ha betydning for barnas læring.

Digital kompetanse i barnehagen. Virksomhetsplan for IKT i barnehagen. IKT i barne­ha­gen skal dreie seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og vok­sne.

Virksomhetsplan for IKT i barnehagen

Dig­i­tale red­skaper kan være gode verk­tøy for å stim­ulere og inspirere bar­nas eget kreative uttrykk. Men det for­drer opp­merk­somme vok­sene som kan bruke disse verk­tøyene hen­sik­tsmes­sig. IKT i barne­ha­gen skal være bruk av dig­i­tale verk­tøy i læring­spros­esser og kreative uttrykk, ikke pas­siv konsumering. Vi skan­ner, blog­ger og blog­ger om å blogge… Det skal benyttes i alle fagom­råder som verk­tøy til doku­menter­ing, lek og læring. Dig­i­tal kom­petanse hos per­son­alet er en forut­set­ning for å gi barna pos­i­tive opplevelser i bruk av dig­i­tale verk­tøy i barne­ha­gen.

Hva: Virk­somhet­s­pla­nen skal følge barne­ha­gens femår­s­plan med vek­t­leg­ging på naturlig pro­gresjon. IKT i barne­ha­gen er bl.a bruk av dig­i­tale verk­tøy som pc, kam­era, skan­ner, iPad, smart­tele­foner og på sikt kan­skje smart­board. Jobbe med: Dette innlegget ble publisert i Digital praksis. Dukkefilm. Pedagogisk Praksis. Kreativ bruk av iPad i barnehagen. Som førskolelærer og IKT ans­varlig i Myr­ertop­pen barne­hage har jeg job­bet med kreativ bruk av iPad sam­men med barn. Det har vært en lærerikt og spen­nende pros­ess for både barn og vok­sne.

Jeg har ikke hatt noe å se til da bruk av iPad i barne­ha­gen og kreativ bruk av den er nytt i barne­hage­sam­men­heng i Norge. Og i den grad enkelte barne­hager dri­ver noe med det, deler de ikke via blogg slik som vi gjør . Vi har lekt oss fram til ulike måter å ta verk­tøyet i bruk og jeg som vok­sen har brukt mye tid på å finne gode app­likasjoner til formålet. Når det kom­mer til app­likasjoner for barn på iPad så er det et hav å vel­ger i, både gratis app­likasjoner og app­likasjoner som koster penger.

De gode app­likasjonene koster som regel penger, men app­likasjoner for iPad og iPhone koster over­rask­ende lite sett i lys av hva mer fysisk type spill, opp­slagsværk, bøker ol koster. Til nå har den kreative bruken vært i fokus og vi har gjort en del erfaringer. Myrertoppen barnehage.