background preloader

Stödstruktur/genrepedagogik

Facebook Twitter

Input%20Kapitel%203%20Ord%20och%20begrepp%20Sambandsord NY. Flash fiction – skriva mikronovell. Att träna på att planera och beskriva dramaturgin i en berättelse, samt att skriva så att läsaren tvingas ”läsa mellan raderna”.

Flash fiction – skriva mikronovell

Eleverna läser flera mikronoveller och analyserar texterna. I gemensamma övningar förstår eleverna hur texten kan byggas upp. Slutligen skriver eleverna egna noveller. Om begreppen flash fiction, mininovell och mikronovell. Recensioner – ny genre. Eller ny och ny men ny som genre i form av genreplansch som stöttning. Målet är som vanligt att eleverna ska klara sig utan planscherna iaf tills de börjar fyran. Tills dess hoppas jag att jag har gett dem alla en bra grund att stå på inför mellanstadiets utmaningar. På postit-lappen står ord som eleverna hade idéer om hur en bok kan vara: spännande, rolig, tråkig, läskig m.m.

Vi började med att läsa bilderböcker, den här gången med lite Astrid Lindgren-tema eftersom Pippi råkade fylla 70 för någon vecka sedan. HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag. Här arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet och ger gott om tid för överinlärning.

HELP Start Grundpaket - Nypon Förlag

Materialet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i böcker och datorprogram. Det är roligt, laborativt och ger utrymme för elevens kreativitet och nyfikenhet. HELP Start utgår från modern forskning om dyslexi och tar hänsyn till både det som brukar vara problematiskt just för svenska elever i mötet med engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär. Materialet kan användas från skolår 5 upp till vuxenutbildning. Skrivtips för barn och unga.

1.

Skrivtips för barn och unga

Lyssna på musik När man lyssnar på musik så sätts alla delar i hjärnan igång och fantasin får fart. Därför kan det vara bra att ha musik i bakgrunden när man skriver. Breaking News English Lessons: Easy English News. A+ Papers. Www.ur.se/upload/Pedagogwebben/webbkurser/genrepedagogik/Genrepedagogik+exemplet+Knutbyskolan.pdf. Get Lesson Plans.

LA Youth » Archives. Write Source - Student Models. The Solution to Reading Comprehension. Educational Technology and Mobile Learning: A Great Poster on The 6 Questions Critical Thinker Asks. How to Write a Short Story (with Sample Stories. Steps Part 1 Brainstorming Ideas 1Come up with a plot or scenario.

How to Write a Short Story (with Sample Stories

Think about what the story is going to be about and what is going to happen in the story. Consider what you are trying to address or illustrate. Mosaic Listserve Tools. Vi fortsätter med #multiplikation och #genrepedagogik. Undervisa lässtrategier by Cecilia Lind on Prezi. Story Sequence. Language Arts Story maps provide one way to help students organize the events from a story.

Story Sequence

Helping students learn transition or signal words that indicate a sequence (first, second, last) will also help them learn about sequence. Sequence sticks, story chains, story retelling ropes, and story sequence crafts all help students practice ordering events within a story. See these resources for ideas: Math Most math curricula include worksheets on ordinal numbers (first, second, third, etc). Science Helping children sequence also develops their scientific inquiry skills. Social Studies Timelines are a great way to teach sequence in social studies. This simple example of an explorers timeline illustrates how the spacing between dates indicates the passage of time. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt by Mina Anger on Prezi.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt by Mina Anger on Prezi. 9SixComprehension.pdf. SIOP Matrix...suggested instructional activities... 2012 2013.pdf. Gothia Fortbildning – kompetensutveckling för professionella - Hanna Stehagen om språkutvecklande undervisning. Hanna Stehagen är grundskollärare 4–9 samt gymnasielärare och författare till boken Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning.

Gothia Fortbildning – kompetensutveckling för professionella - Hanna Stehagen om språkutvecklande undervisning

Här delar hon med sig av sina bästa tips kring språkutvecklande arbetssätt. Varför menar du att alla lärare bör jobba med språkutveckling, och inte bara språklärare? – Jag menar att språk och kunskap är två sidor av samma mynt. För att en elev ska kunna tillgodogöra sig och uttrycka sin kunskap i skolans olika ämnen behöver hon eller han förstå och kunna använda ett avancerat ämnestypiskt språk. Jag tänker att det är helt omöjligt att separera språket från kunskapen – hur ska eleven annars kunna uttrycka sin förståelse för exempelvis processer i kemiämnet eller i so-ämnena? – Jag tror att det som lärare är lätt att hamna i ett bristtänk, där jag lastar mina elever för ett misslyckande som egentligen faller tillbaka på mig som lärare.

Hanna Stehagen Fd Nylander presentations. Quick fix till språkutvecklande undervisning. Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er.

Quick fix till språkutvecklande undervisning

Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. 6 Reading Strategies - a Parody of Justin Bieber 's "Boyfriend". Förmågan att lyssna. Det finns en språklig färdighet som är oerhört viktig men som vi inte alltid undervisar explicit i, nämligen förmågan att lyssna.

Förmågan att lyssna

Många gånger tror jag att vi tänker att förmågan att lyssna utvecklas per automatik men lika lite som förmågan att läsa eller skriva utvecklas automatiskt gör förmågan att lyssna det. Språkutvecklande arbetssätt. Ny bok om språkutvecklande fokus i alla ämnen - Gothia Fortbildning. Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan.

Ny bok om språkutvecklande fokus i alla ämnen - Gothia Fortbildning

En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. – Det tydligaste man ser i ett klassrum där det praktiseras språkutvecklande arbetssätt är att elevengagemanget och elevaktiviteten är hög. Det råder en flerstämmighet där många elever vågar komma till tals och där eleverna utifrån sin förförståelse och kunskap vågar testa sig fram, där de vågar ta sig an och ifrågasätta stoffet, säger Hanna Stehagen, författare till boken Språk i alla ämnen som utkommer inom kort.