background preloader

Betyg och bedömning

Facebook Twitter

Sara Bruuns klassrum. Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. För att kunna arbeta systematiskt med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering utav undervisningen i allmänhet och bedömning i synnerhet så kan olika matriser underlätta både för lärare och elever.

Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION

Bedömningsmatriser kan användas för att tydliggöra målen och bedömningskriterierna för en hel kurs, ett enskilt arbetsområde alternativt en specifik uppgift. I en allmän bedömningsmatris bör det tydligt framgå en koppling mellan syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskraven utifrån Skolverkets kurs- och ämnesplaner.

En allmän bedömningsmatris för en kurs eller ämne kan skapas i Officepaketet (OneNote, Word, Excel), Googles kalkylark eller i olika webbaserade lärplattformar som kan delas mellan lärare och elever. En mer specifik bedömningsmatris kopplad till ett arbetsområde eller en uppgift bör även innehålla en beskrivning av kopplingen mellan bedömning, undervisning och lärandemål (Alignmentplanering). Sara Bruuns klassrum. Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION.

Här hittar ni ett lite längre undervisningstips och en sammanställning av olika resurser för hur lärare och elever kan utveckla sin källkritiska förmåga och digitala kompetens i undervisningen.

Digital verktygslåda BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Tipset kommer att följas upp med en sammanställning av olika Creative Commons-licenser. Koppling till läroplanen ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Ur Lgr11, Kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Koppling till kurs- och ämnesplanen Förmågor i läroplanen Källkritisk förhållningsätt i undervisningen Källkritik för tryckta källor Källkritik för digitala källor. Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig… Publicerad av: Sten Svensson måndag, maj 30, 2016 · 2 Kommentarer I forskningen diskuteras förekomsten av ”pseudo-formativ bedömning”, ett sätt att arbeta som påminner om formativ bedömning, men som inte är formativ bedömning ”på riktigt”. skriver Anders Jönsson.

Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…

(red) ”Äkta” formativ bedömning Beteckningen ”pseudo-” antyder att det finns något äkta, som pseudo-formen imiterar eller förvanskar. Men vad är i så fall ”äkta” formativ bedömning? Enligt NBP var bedömningens främsta uppgift att stödja elevernas utveckling mot skolans långsiktiga mål. 10 Alternatives to Think-Pair-Share for Classroom Discussion. Editors Note: Originally this blog featured five alternates to think-pair-share in classroom discussion.

10 Alternatives to Think-Pair-Share for Classroom Discussion

But the post was so popular we've added five more ideas below! Enjoy! 10 Marking and Feedback Strategies. What feedback techniques could you use that make students act on feedback?

10 Marking and Feedback Strategies

There are a few days left before the end of half-term and feedback and marking will be required before the holidays begin. Why not try some of the following and avoid unnecessary marking in your own time. Recently, I purchased The Sketchnote Handbook: The Illustrated Guide to Visual Notetaking by Mike Rohde; sourced to help develop my blogs and tweets into content that is more interesting and engaging for everyone. Take a look at some of my other blogs featuring sketchnotes?

Strategies: Dylan Wiliam's defence of formative assessment - David Didau: The Learning Spy. Back in March I wrote a post called Why AfL might be wrong, and what to do about it based, largely, on Dylan Wiliam’s book Embedded Formative Assessment (If you haven’t already read it, I encourage you to do so as many of the common misconceptions about AfL are specifically addressed).

Dylan Wiliam's defence of formative assessment - David Didau: The Learning Spy

I’m pleased to report that Dylan has taken time out of his hectic schedule to comment on the post and defend the essentials of formative assessment. What follows is, in its entirety, the comment left on the original post. In his post on “Why AfL might be wrong, and what to do about it” David Didau points out (correctly) that it is impossible to assess what students have learned in an individual lesson. As John Mason once said, “teaching takes place in time, but learning takes place over time” (Griffin, 1989). The ultimate test of any teaching is long-term changes in what students can do (or avoid doing, such as getting pregnant or taking drugs). References. Stöd vid pedagogisk kartläggning - version 4. Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande” MOMENT A – vetenskaplig grund Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum.

Sju lärmoduler för arbete med Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande”

Boken Att följa lärande har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. Att läsa: Förord + Kapitel 1, s.15-41 MOMENT B – diskussion och planering “Att förbättra resultaten i utbildningen är en livsviktig ekonomisk nödvändighet, och det enda sättet att uppnå det är att öka lärarkårens kompetens.” – Dylan Wiliam, Att följa lärande Igångsättare Vad tror du är det bästa med att vara elev på en av dina egna lektioner? Att diskutera Planera Bestäm vilka som ska genomföra aktiviteter och vilka som ska observera hur eleverna reagerar på dessa aktiviteter i moment C. Sammanfattning.