background preloader

Portfolio

Facebook Twitter

Prirucnik za nastavnike by ema ema. Pravilnik o Vodjenju Ucenickog Dosijea. Портфолио - функције и добити. Prirucnik_E-portfolio_kao_nastavna_aktivnost. ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА | Хајде да се играмо.

Наставник je главни актер свих школских реформи, које захтевају преорјентацију образовних активности на нове педагошке вредности, што захтева побољшање његове професионалних вештина и формирање истраживачке културе. Савремена школа захтева од наставника креативно коришћење савремених метода и технологија образовања, владање методама психолошке и образовне процене, осмишљавање педагошких процеса у пракси са прецизним предвиђањем исхода.

Формирање професинализма је друштвена и јавна потреба која има приоритет. Главни циљ образовања није само стећи одређена знања и формирати вештине, већ и формирати личну, социјалну и професионалну надлежност која подразумева способност самосталног стицања знања кроз самостално прикупљање и анализу информација и њихово ефикасно коришћење у раду у животу уопште. Квалитет исхода рада једног учитеља зависи од његове способности да усваја нове технологије рада, да организује наставни процес користећи на прави начин иновативне поступке у свом раду. Like this: Приручник за праћење напредовања ученика | Хајде да се играмо. Ускоро из штампе излази Учитељска свека која ће учитељу омогућити праћење постигнућа и напредовања ученика у току једне школске године.

У скаду са Правилником о оцењивању ученика, омогућава учитељу формативно и сумативно оцењивање. Уписивањем података преузетих из портфолија ученика добијате профил сваког ученика (карактерне особине, однос према породици,школи учитељу, друговима, како учи, како се изражава, како памти , како се суочава са проблемима…), а истовремено добијате и профил целог одељења. Тачно ћете знати које технике учења ученици примењују, како памте, који облик изражавања преферирају па ћете у складу са тим организовати своју наставу.

Остављен је и простор за бележење остварености стандарда и простор за повратну информацију и препоруку за даље напредовање ученика. Садржај Учитељске свеске: · Иницијални и критеријумски тестови · Особине ученика · Однос ученика према учењу и раду · Протокол моралног развоја ученика · Социјална карта одељења · Календар рада за планирање активности.