background preloader

תעסוקה

Facebook Twitter

מחוץ למסגרת - עובדים לא סטנדרטים - ישראל ב-OECD. הכלכלה החדשה מייצרת זן חדש של עובדים בשם עובדים לא סטנדרטים, כלומר כל עובד שאינו עובד במשרה מלאה בחוזה קבוע.

קבוצה זו אינה הומוגנית אך המשותף לכולם הוא העתיד הארעי המשפיע על רמת השכר וזכויות סוציאליות. עובדים לא סטנדרטים בכלכלת החלטורה נתקלים בבעיות נוספות שהמדינה צריכה לתת עליהם את הדעת בעבר עובדים היו מתחילים את הקריירה במקום עבודה גדול, מתקדמים אט-אט בסולם הדרגות ומחכים לפרישה ולמתנה הלא מספקת של ראשי החברה. המאה ה-21 שינתה את אופן העבודה עקב המפנה הדיגיטלי ושינויים אחרים ועובדים רבים מוגדרים כיום כעובדים לא סטנדרטים. מה זה עבודה לא סטנדרטית? ההגדרה הטובה ביותר מגיעה על דרך השלילה ועובדים לא סטנדרטים הם כל מי שאינם עובדים במשרה מלאה עם חוזה קבוע, או מה שמכונה חוזה עבודה סטנדרטי. עצמאיםעובדים זמנייםעובדים במשרה חלקית (כולל חוזה קבוע וזמני) יש חוקרים הקוראים להכליל גם עבודה בתוך הבית, בעיקר בני משפחה שלא מקבלים שכר אך הם אינם נכנסים תחת ההגדרה של ה-OECD. החיים מחוץ לסטנדרט החיים עצמם מלכודת לא סטנדרטית תפקיד המדינה בקביעת הסטנדרט מה תפקיד המדינה בנושא זה? מעבודה לעבדות?