background preloader

Sociaal werk

Facebook Twitter

Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere. Over het boek: In dit boek gaat het over zorg voor de oudere mens.

Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere.

Het gaat over kwetsbaarheid, over professionele zorg en mantelzorg, over zinbeleving en ethische vraagstukken. Een hogere leeftijd roept ook de vraag op naar de kwaliteit van het langer leven. Betekent ouder ook beter ouder? Vanuit diverse invalshoeken willen de auteurs inzichten aanreiken omtrent knelpunten in de ouderenzorg. Het eerste deel, Achtergronden, biedt een sociologische verkenning van het begrip kwetsbaarheid. Kwetsbare ouderen staan ook letterlijk centraal in dit boek. Het derde deel bestaat uit Beschouwingen. Over de auteur(s):Koen Jordens(geestelijk verzorger), Judith Wilmer (klinisch geriater), Frank van de Poel (geestelijk verzorger) en Eric van de Laar (klinisch ethicus) werken in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en vormen de redactie van deze publicatie.

Basismodel voor methodische hulp- en dienstverlening in het sociaal werk. Een eclectisch-integratieve aanpak. Basisboek systeemgericht werken. Duidelijke koppeling theorie en praktijk Met aandacht voor hedendaagse systeemtherapieën Naslagwerk en praktijkscholing ineenDuidelijke koppeling theorie en praktijk In dit basisboek vinden studenten informatie over de voornaamste theoretische en praktische aspecten van deze aanpak.

Basisboek systeemgericht werken.

Voorbeelden maken de leerstof toegankelijk en toepasbaar. Het boek kan los gebruikt worden of in combinatie met een digitale component vol praktijkcases die aansluiten bij de leerstof. De gereedschapskist van de sociaal werker. Multimethodisch sociaal werk (MMSW). Dit boek biedt een degelijke gereedschapskist voor sociaal werkers, gebaseerd op het multimethodisch sociaalwerkmodel .

De gereedschapskist van de sociaal werker. Multimethodisch sociaal werk (MMSW).

Sociale professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en sociaal agogen kunnen met deze gereedschapskist systematisch werken met de eigen kracht van de cliënt en diens omgeving. De op kracht gerichte multimethodische aanpak wordt onderbouwd door de PIE-Empowerment-theorie; zij biedt de wetenschappelijke onderbouwing voor het werken aan meetbare resultaten. Bemiddeling. Meer dan een hype. In dit boek bespreekt auteur Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met 20 jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens binnen de samenleving.

Het boek biedt bovendien ook inzicht in de vele lagen van bemiddeling. De auteur vertelt drie bemiddelingsverhalen, nl. het kleine, het midden- en het grote verhaal, elk met hun eigen waarde en toepassingen. Een gewaagde insteek in een tijd waar verhalen plaats moeten maken voor data en analyses. Dat belet de auteur echter niet om haar boodschap op deze manier door te geven aan de lezer. Dit boek richt zich tot een brede doelgroep van gebruikers, bemiddelaars en beleidsmensen. Sociaal werk en professionalisering. Dit boek is een zoektocht naar ‘de goede dingen goed doen’ en een neerslag van één jaar onderzoek aan de Hogeschool Gent binnen de opleiding sociaal werk.

Sociaal werk en professionalisering.

Deze zoektocht wordt verbonden met een tot op vandaag zeer actuele thematiek: de professionalisering van het sociaal werk. Het ontstaan en de veranderingen in het brede sociaal veld in verhouding tot specifieke maatschappelijke ontwikkelingen en contexten maken het professioneel handelen een vaak complexe en onzekere aangelegenheid. Maar wat speelt nu eigenlijk allemaal mee in het maken van de verbinding tussen het goede doen én dat goed doen? Samen met studenten, lectoren en sociaal werkers zijn we op zoek gegaan naar stage- en praktijkverhalen waarin de complexiteiten van de ‘goede dingen goed doen’ in diverse sociaal werkpraktijken worden getoond.

Sociale agogiek: een pedagogisch perspectief op sociaal werk. Social work. Een inleiding. Social Work, een inleiding legt een waardevolle basis voor toekomstige sociaal werkers.

Social work. Een inleiding.

Door middel van duidelijke voorbeelden biedt het een helder en veelomvattend basiswerk van het werkveld. Het boek begint met een korte geschiedenis van Social work. Hiermee krijgt de student inzicht in de oorsprong van Social work. Vervolgens bespreekt het alle aspecten die voor een social worker van belang zijn, zoals de benadering, context en ontwikkeling van Social work, methodisch werken, interdisciplinair werken, mantelzorg, onderzoek en assessment en communicatieve vaardigheden.

De theorie wordt onderbouwd (ondersteund) met recent onderzoek, adviezen en voorbeelden uit de praktijk. Het veelomvattende karakter van Social Work, een inleiding maakt het een handboek dat gedurende de hele opleiding gebruikt kan worden. DoelgroepSocial Work, een inleiding is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs in sociale studierichtingen zoals CMV, MWD en SPH.

Spelend ontwikkelen. Spelmogelijkheden en vormen van spelagogische begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Met een voorwoord van Paul Verhaeghe en een nawoord van Alma De Walsche De economische crisis lijkt wat geluwd.

Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie.

Maar wellicht is die huidige luwte stilte voor de storm. Die nieuwe storm kondigt zich wereldwijd aan, de gevolgen zullen ecologisch, sociaal en economisch zijn en de grootste slachtoffers worden opnieuw zij die onderaan de ladder staan. Omdat de politiek het nog altijd laat afweten zullen burgers en sociale bewegingen het tij moeten keren. Waar gaan ze naartoe? Trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij. Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid. Over het boek: fiogf49gjkf0d Zelfredzaamheid is een centraal begrip in de discussies van de laatste jaren rond welzijn en zorg.

Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid.

De bredere context van die discussies is, dat Nederland een verandering doormaakt van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, en zelfredzaamheid wordt vaak gezien als een belangrijk element in die verandering. Zelfredzaamheid ligt ook aan de basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), die deze verandering wettelijk verankert.