background preloader

Maatschappelijk werk

Facebook Twitter

Het mooie is dat je er niet alleen voor staat. Individuele begeleiding van jongeren. Judith MetzJolanda Sonneveld ISBN: 9789088504273 128 pagina's 1ste druk, 2013Er is een groeiende behoefte aan individuele begeleiding van jongeren.

Het mooie is dat je er niet alleen voor staat. Individuele begeleiding van jongeren.

Deze begeleiding biedt hen individuele aandacht, maatwerk en de mogelijkheid voor persoonlijke groei. Om de straatcultuur te kunnen doorbreken werken steeds meer politieagenten, hulpverleners, docenten en jongerenwerkers liever één op één. Een ander voordeel van individueel werken is dat professionals beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de jongeren waarmee zij werken. Niet verwonderlijk dus dat de projecten voor individuele begeleiding als paddenstoelen uit de grond schieten. Systematische methodiekontwikkeling van individuele begeleiding bestaat echter nog niet . Dit boek is een eerste stap in een gedegen methodiekontwikkeling van individuele begeleiding van jongeren. Maatschappelijk werk in uitvoering. Oriëntatie op beroep en werkveld.

Beschrijving Maatschappelijk werk in uitvoering geeft een compleet en actueel beeld van het gevarieerde werkveld van de hedendaagse maatschappelijk werker.

Maatschappelijk werk in uitvoering. Oriëntatie op beroep en werkveld.

Het geeft inzicht in de eigentijdse thema's waar een maatschappelijk werker mee te maken krijgt zoals vraaggestuurd werken, netwerkgericht werken, markt- en managementdenken, individualisering en digitalisering. Het boek is geschreven door professionals; zij laten de praktijk leven voor de student. Compleet met levendige casussen en heldere praktijkvoorbeelden. Een onmisbaar standaardwerk voor de beroepsvorming van elke (toekomstige) maatschappelijk werker. Ieder hoofdstuk beschrijft een werkveld en schetst enerzijds de arbeidsomgeving en anderzijds de hulp- en dienstverlening aan de cliënten. De herziene editie is afgestemd op de actuele ontwikkelingen en wijzigingen in het maatschappelijk werkveld, zoals de veranderende wet- en regelgeving.

Mensenwerk. Oriëntatie op doelgroepen in het sociaal werk. Professionals in sociale beroepen komen vogels tegen van allerlei pluimage.

Mensenwerk. Oriëntatie op doelgroepen in het sociaal werk.

En hoe uniek ook, iedere vogel kan worden ingedeeld bij een of meer groepen met specifieke kenmerken. Voor (toekomstige) sociaal werkers is het belangrijk dat zij deze groepen goed kennen en weten hoe ze met hen kunnen werken. In Mensenwerk bieden de auteurs een oriëntatie op verschillende doelgroepen in het sociaal werk.

In een inleidend hoofdstuk schetsen zij het hele werkveld. Daarna worden in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende doelgroepen besproken: kinderen en jeugdigen, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en etnische groeperingen. Veel aandacht gaat uit naar de setting waarin sociale professionals een bepaalde doelgroep tegenkomen en de functies die zij daarin vervullen. Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening.

Het werkgebied van de sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) is in beweging door de gewijzigde wetgeving, financiering en de positie van de cliënt in de hulpverlening.

Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening.

Begrippen als actief burgerschap, empowerment, toenemende diversiteit en integraal werken vragen van de SPH¿er specifieke methodische kwaliteiten. Het nieuwe opleidingsprofiel SPH legt een duidelijke relatie tussen de maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe functieprofielen vanuit de werkgevers en de veranderingen in het aanbieden van onderwijs binnen het hbo. Dit methodiekboek sluit hier op aan.

Met casuïstiek leiden de auteurs de student door de veelkleurigheid van visies, methodieken en werkwijzen in de sociaalpedagogische hulpverlening. Zo is oplossingsgericht werken opgenomen als methodiek en is er tevens ruime aandacht voor professionalisering. Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerste lijn. (Ook als E-book). Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden.

Outreachend werken. Basisboek voor werkers in de eerste lijn. (Ook als E-book).

Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de cliënt en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat (aankomende) eerstelijns social workers goed beslagen ten ijs komen in deze uitdagende vorm van hulpverlening. Outreachend werken is zeer praktisch en didactisch van opzet. Het bevat een sterke theoretische onderbouwing van de werkwijze. Het praktische gedeelte beschrijft het methodisch handelen: Hoe organiseer je outreachend werk en hoe legitimeer je het? Positieve supervisie en intervisie. Positieve supervisie en intervisie 'Van je fouten leer je het meest...' is het gezegde.

Positieve supervisie en intervisie.

Recent onderzoek laat echter zien dat je meer leert van je successen. Toch wordt in supervisie en intervisie vooral besproken wat er misgaat en hoe dat te herstellen is. Bij positieve supervisie en intervisie draait het juist om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? In Positieve supervisie en intervisie presenteert FREDRIKE BANNINK haar model dat gebaseerd is op vier pijlers. Dit boek is geschreven voor alle supervisoren die samen met hun supervisanten of trainees op zoek willen gaan naar successen en competenties in plaats van mislukkingen en tekortkomingen.