background preloader

Gezondheidszorg

Facebook Twitter

AMLS. Advanced Medical Life Support. (B)eHealth. Technologie voor een gezonde toekomst. Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit. Handboek voor professionals in zorg en welzijn. Beter met eHealth in 60 minuten. Digitale trends en tools. Reacties Aanbevelen - Beter met eHealth in 60 minuten - Ik kan dit boekje, dat overigens eerder voor zorgverleners dan voor patiënten geschreven lijkt te zijn, aan iedereen aanbevelen.

Beter met eHealth in 60 minuten. Digitale trends en tools.

En vraag de volgende keer dat u op controle gaat bij uw oncoloog of u zijn of haar e-mailadres mag hebben! Recensie van Hendrik van Rooijen in Leven met Gist Praktisch realisme - Beter met eHealth in 60 minuten - Het is onmiskenbaar geschreven door een ondernemer en niet door een e-Vangelist; zonder devotie maar met een licht optimisme en praktisch realisme. Inspirerende reviewblog op Mobile Doctors Inspiratie - 'Dit boek laat zien dat de inspiratie er al is en dat die niet meer hoeft te worden aangeblazen met verre visioenen.

Overzicht van eHealthtoepassingen - 'Liesbeth Meijnckens noteert welke eHealthtoepassingen er zijn voor zorggebruikers, welke mogelijkheden eHealth biedt en hoe je als zorgverlener digitale diensten realiseert voor eigentijdse gezondheidszorg, preventie en welzijn. Lezen dat boek! Chronisch zieken en gezondheidszorg. De bewuste Bourgondiër. Van ongezond naar gezond voedingspatroon. Over het boek: Voeding staat onder vuur.

De bewuste Bourgondiër. Van ongezond naar gezond voedingspatroon.

Iedereen weet wel wat gezonde voeding is, maar we passen het op grote schaal niet toe. We blijken massaal een westers voedingspatroon toe te passen, dat in verband staat met de ontwikkeling van een aantal chronische ziekten. De kracht van oplossingen. Handboek oplossingsgericht werken. De oplossingsgerichte coach. Een praktisch boek met focus op de oplossingsgerichte visie, de coachcompetenties en het Brugs model (+ flowcharts). De oplossingsgerichte coach is het vierde boek van Chris Van Dam.

De oplossingsgerichte coach. Een praktisch boek met focus op de oplossingsgerichte visie, de coachcompetenties en het Brugs model (+ flowcharts).

Het is de opvolger van het succesvolle Coachen naar verandering, waarvan er op twee jaar tijd meer dan 2000 exemplaren verkocht werden. Deze nieuwe uitgave geeft een heldere schets van het oplossingsgericht denkkader. Een alcoholprobleem? Wat nu? Over het boek: Het gebruik van alcohol is nauwelijks weg te denken uit onze samenleving, het is als het ware ingebed in onze levensstijl.

Een alcoholprobleem? Wat nu?

Overmatig alcoholgebruik is dan ook één van de grotere problemen in de gezondheidszorg. In dit boek heeft de auteur samengebracht wat hij in zijn meer dan dertig jaar ervaring in het werken met alcoholmisbruikers als nuttig en werkbaar heeft ervaren. Hij gaat ervan uit dat ondanks het alcoholmisbruik cliënten de innerlijke kracht hebben om unieke, doeltreffende oplossingen te creëren voor hun problemen. EHBO bij kinderen en jongeren. Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers. In Vlaanderen leven vandaag naar schatting zo’n 116.000 mensen met dementie.

Erfgoed en dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

En dat cijfer zal tegen 2020 oplopen met maar liefst 30%! Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat? Over het boek: Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden.

Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat?

Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden.

Evidence-based practice voor paramedici. Gezamelijke geïnformeerde besluitvorming. Grensoverschrijdend gedrag van pubers. Over het boek:De puberteit is een moeilijke en heftige leeftijd die men kan beschrijven als een periode van grote innerlijke onrust en een fase van ingrijpende veranderingen in lichaamsfuncties en gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag van pubers.

Dit boek behandelt aspecten van de ontwikkeling en mogelijke problemen in de levensfase van de puber. Na een algemene inleiding gaan diverse auteurs in op onderwerpen als: jongeren en seks, seksualiteit tegen de multi- culturele achtergrond, verslaving, comorbiditeit, overgewicht, de rol van internet,... De woorden puberteit en adolescentie hebben beide betrekking op opgroeiende jongeren, maar situeren zich op verschillende domeinen. Handboek ethiekondersteuning. Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel. Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij.

Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn. Ondersteuning van maatschappelijke participatie en herstel.

Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van maatschappelijke participatie en slaat een brug tussen de maatschappij en de zorg. Handboek seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen. Dit boek draagt bij aan het vergroten van deskundigheid van professionals in de gezondheidszorg.

Handboek seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen.

En minstens zo belangrijk: aan het overwinnen van hun verlegenheid om over seks te praten. Heb je eenmaal de juiste vraag te pakken, dan loopt de rest vaak vanzelf.Dianda Veldman, directeur Rutgers WPF – kenniscentrum seksualiteit Bekijk hier de uitgebreide inhoudsopgave, het voorwoord en de inleiding! Vraagstukken rond seksualiteit dienen zich binnen de hulpverleningspraktijk in allerlei vormen aan. Handboek voeding. Van basisconcepten tot metabolisme. Herstel als antwoord op euthanasie? How to Implement Evidence-Based Healthcare. Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen. Infecties op de intensive care. Interprofessional Rehabilitation: A Person-Centred Approach. About the editors ix About the contributors xi Foreword by Professor Gerold Stucki xv Preface xvii Acknowledgements xix 1 Introduction 1 Richard J. 1.1 What is rehabilitation?

Interprofessional Rehabilitation: A Person-Centred Approach.

1.2 Setting boundaries – or what we don’t mean by rehabilitation 2. Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid en welzijn. Over het boek: Dit boek behandelt de verschillende aspecten die belangrijk zijn bij het samenwerken over beroepsgrenzen heen, waarbij de deskundigheden van verschillende gezondheidswerkers gecombineerd worden voor een betere gezondheidszorg. Na een bespreking van de specifieke competenties en bevoegdheden van hulp- en zorgverleners beschrijft de auteur de interdisciplinaire competenties die nodig zijn en de instrumenten die ingezet kunnen worden om de bepaling, planning en opvolging van interventies meer gecoördineerd en in onderlinge afstemming te laten gebeuren. Ten slotte brengt hij methoden en instrumenten aan om de kwaliteit van interdisciplinair samenwerken te meten. Uit de inhoud: InhoudsopgaveWoord vooraf. Jong blijven & Oud worden. Het handboek.

Jong blijven & oud worden is een handboek in de letterlijke betekenis van het woord: in duidelijke taal verwoordt het de beginselen van de verouderingswetenschap en de kunst van het oud worden en toch jong blijven. Kritische reflecties over alternatieve geneeswijzen. Legaal maar fataal. Hoe de grote industrieën onze gezondheid bedreigen. Auteur: Nicholas Freudenberg Hoe de grote industrieen onze gezondheid bedreigen 'Freudenberg beschrijft in detail hoe zes industrieën vrijwel dezelfde tactiek gebruiken om de verkoop van ongezonde producten te verdedigen.

Deze tactiek, voornamelijk ontwikkeld door de tabaksindustrie, gaat volledig voorbij aan de volksgezondheid en vormt een groter gevaar voor ons bestaan dan welke besmettelijke ziekte ook.'- The New York Times 'In het prikkelende Legaal maar fataal beschrijft Nicholas Freudenberg, hoogleraar public health in New York, hoe de grote industrieën met soms briljante producten kwamen maar opvallend vaak ook onze gezondheid bedreigen. Nicholas Freudenberg, hoogleraar Public Health in New York, is de eerste die ongezonde producten, tekortschietende overheden en de groeiende druk op de gezondheidszorg met elkaar verbindt in een veelomvattend boek. De manier waarop de industrieën in verschillende sectoren opereren, blijkt verrassende overeenkomsten te vertonen. Medische terminologie in praktijk. Over het boek: Dit boek vult een leemte voor opleidingen in de medische sector. Hierbij komt men onlosmakelijk in contact met het medisch vakjargon.

Dit boek maakt de geïnteresseerden hierin wegwijs. Eerst geeft het algemene richtlijnen over de schrijfwijze van de medische termen zoals de volgorde van de woorddelen, trema of liggend streepje, afkortingen en meervoud. Ook de uitspraak wordt even toegelicht. Onderzoeksvaardigheden. Voor onderwijs, zorg en welzijn. Onderzoeksvaardigheden. Voor onderwijs, zorg en welzijn biedt een praktische inleiding in het ontwerp, de uitvoering en de interpretatie van kwantitatief en kwalitatief praktijkgericht onderzoek. Aan de hand van tal van voorbeelden wordt het hele onderzoeksproces doorlopen van probleemstelling en onderzoeksontwerp, over dataverzameling en -analyse tot rapportage.

Voor hogeschoolstudenten reikt het handvaten aan om zelf een eenvoudig onderzoek op te zetten en uit te voeren en om bestaande onderzoeken kritisch te bestuderen. Voor docenten vormt het een basis om onderzoeksvaardigheden aan te leren in specifiek daartoe bestemde vakken. Het biedt ook ondersteuning in andere opleidingsonderdelen waar onderzoeksvaardigheden moeten worden toegepast, zoals projecten, stages, eindwerken … Voor professionelen in het werkveld fungeert het als naslagwerk om zelf praktijkonderzoek uit te voeren of daar de opdracht toe te geven. In deze herwerkte uitgave vindt u onder meer:

Positieve leefstijlverandering. Wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering. Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging. Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Preventie in het sociale domein. Toepassingen en achtergronden. Psychopathologie. Psychosociale zorg in de oncologie. Een praktijkboek voor dokters. De diagnose kanker betekent voor de patiënt een confrontatie met de kwets­baar­heid en eindigheid van het leven. Daarom moeten bij kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg somatische en psycho­sociale zorg geïntegreerd zijn.

Mede door de toegenomen mondigheid van patiënten, wordt het steeds duidelijker dat er in geval van kanker hulpvragen zijn op psychosociaal en existentieel gebied. Supervisie - Gids voor supervisanten. Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Shiatsu for midwives. Werken is genezen. Over de bijwerkingen van het doktersbriefje. Zorg voor de oudere migrant.

Communicatie

Geriatrie - Gerontologie. Neurologie. Neurologische aandoeningen. Neuropsychologie. Ontwikkelingsstoornis. Organisatie - Zorgmanagement. Palliatieve zorg. Psychotherapie. Ziekte.