background preloader

Avondtraject secundair onderwijs (LSW)

Facebook Twitter

700 classroom activities. Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis. Historische atlas voor het vak geschiedenis. Basisboek spelling. Spelling is iets waarmee iedereen, privé en professioneel, te maken heeft.

Basisboek spelling.

De meningen over spelling en taalfouten lopen vaak uiteen, zelfs onder professionele taalgebruikers. Ondanks dit gebrek aan consensus wordt er vaak een oordeel verbonden aan zwakke spelling in onze maatschappij. Basisboek spelling is een naslagwerk en oefenboek ineen: het bestaat uit tien hoofdstukken over lastige aspecten van de Nederlandse spelling - van werkwoordspelling en de regels voor het aaneenschrijven van woorden tot het plaatsen van accenten en leestekens.

Bewegen en didactiek: praktijk bovenbouw. Bewegen en didactiek: Praktijk onderbouw. Boekhouden voor het beleid. Boekhouden voor het beleid is bestemd voor studenten van het hoger onderwijs en voor iedereen die geen of maar een beperkte voorkennis van dubbel boekhouden heeft.

Boekhouden voor het beleid.

De nadruk ligt op de beheersing van de techniek van het dubbel boekhouden en op inzicht krijgen in de structuur van de balans en de resultatenrekening. Daarbijbenadert Boekhouden voor het beleid boekhouden niet als een doel op zich, maar als een belangrijke informatiebron die kan dienen als beleidsinstrument voor commerciële en financiële beslissingen. Aan de hand van concrete voorbeelden, casestudy’s, praktijkdocumenten en schema’s verdiept de student zich stapsgewijs in de boekhoudkundige verwerking van: De 10 basiscompetenties van de leraar. De Boeck atlas - Handleiding. Desktopper T Gegevensbeheer Windows 10/Office 2016. Desktopper T rekenblad Windows 10 / Office 2016. Desktopper T tekstverwerking Windows 10 / Office 2016. Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart! Technieken en methoden. Economie Vandaag. Een inleiding tot de geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Een kennismaking met de middeleeuwse wereld. Een kennismaking met de oude wereld.

'Leerboek en naslagwerk ineen, bestemd voor beginnende studenten en andere geïnteresseerden......

Een kennismaking met de oude wereld.

Het boek is soms wat traditioneel en braaf van opzet, maar vormt een gedegen inleiding in de oude geschiedenis. Deze heruitgave die in veel opzichten nieuw is en aansluit bij moderne communicatiemiddelen, vervangt alle voorgaande edities.' - NBD Biblion, 28 maart 2018. Grammaire expliquée du français. Exercices. Niveau intermédiaire. Groot worden, de ontwikkeling van baby tot adolescent. Handboek spraakkunst. Handboek spraakkunst oefenboek. Handboek taalgericht vakonderwijs. Leraren die vakonderwijs verzorgen, werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen.

Handboek taalgericht vakonderwijs.

Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent – soms zeer – grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren die alle leerlingen in hun lessen willen meenemen, kunnen het beste bewust de vaktaal opbouwen. Het Handboek taalgericht vakonderwijs beschrijft concreet hoe zij dat kunnen doen. Door uit te gaan van hoe de leerlingen aan het eind van de lessen laten zien dat ze een nieuw deel van het vak beheersen, leren leraren gelijktijdig werken aan vak- en taaldoelen via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden.

Dit handboek geeft achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tal van didactische suggesties gekoppeld aan een route voor het (her)ontwerpen van lessen. Handelvijf - Personeel en communicatie. Het didactische werkvormenboek - Variatie en differentiatie in de praktijk. Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kunnen docenten met maximaal effect onderwijs geven.

Het didactische werkvormenboek - Variatie en differentiatie in de praktijk.

Het didactische werkvormenboek biedt de (toekomstige) docent een praktisch overzicht van bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen. Ook legt het de link naar de theorie en helpt het docenten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. Kleppen dicht. Effectief leren met ICT. Nu leverbaar: de tweede druk!

Kleppen dicht. Effectief leren met ICT.

Alle kinderen, in alle scholen [moeten] de technologie leren gebruiken, in plaats van er in hun dagelijks leven continu door ge- of misbruikt te worden.Kleppen dicht! Is een heel praktische en concrete eerste aanzet om daarmee aan de slag te gaan: ICT inzetten als krachtig leergereedschap, met de focus op goed onderwijs.Theo Compernolle Wordt er op jouw school ook gesproken over het invoeren van devices, gepersonaliseerd leren en over de inzet van ICT, maar heb je daar nog niet een heel duidelijk beeld bij?

Weet je nog niet wat je moet vinden van het hele idee van digitalisering van je les en leslokaal? Wil je wel experimenteren met een aantal toegankelijke toepassingen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Aan de hand van concrete voorbeelden uit de dagelijkse lespraktijk, praktische werkvormen, en helder beschreven mogelijkheden nemen we je stap voor stap mee in de wereld van de ‘activerende digitale didactiek’. Waarom Kleppen dicht? La prononciation en classe. Memoria 2. Natuurkunde deel 1: mechanica en thermodynamica. NW voor JOU GO! Wetenschappelijk werk 1 - leerwerkschrift.

Passages junior 1e jaar pakket van 4 leerwerkboeken (De Prehistorie, Mesopotamië, Egypte: farao's en mensen, Egypte: goden en piramiden). PAVaardig - werkwijzers voor PAV. Pionier 3! Leerwerkboek. Praktijkonderzoek in de school. ‘Praktisch bruikbaar boek in colleges aan HBO studenten over het opzetten van een goed onderzoek.

Praktijkonderzoek in de school.

Studenten leren de theorie aan met de concrete praktijkvoorbeelden. Goed handvat om kwalitatief goed onderzoek op te zetten door studenten.’ - HBO docent, 13 mei 2016 ‘Heel bruikbaar, relevante praktijkvoorbeelden, heldere uitleg, goed niveau, prettige schrijfstijl, duidelijke opbouw. Ik raad het boek aan in de master MLI, omdat veel van onze studenten nog helemaal geen onderzoekservaring hebben. In deze uitgave staat veel basisinformatie op een toegankelijke manier beschreven voor wie voor het eerst met praktijkonderzoek in aanraking komt. Quartier français 4. Quartier libre 1 - leerwerkboek. Schrijven: van verslag tot eindwerk. Do's & don'ts. Snel beter schrijven. Meer structuur, meer grip. Beschrijving Met plezier goede teksten leren schrijven?

Snel beter schrijven. Meer structuur, meer grip.

Snel resultaat, met meer structuur en grip? Het kan! Snel beter schrijven is een overzichtelijk boek dat hbo-studenten in tien stappen leert hoe ze een goede tekst moeten schrijven. Een praktisch boek, gericht op de studie en de latere beroepspraktijk. Uitgangspunt is de gouden cirkel van Sinek: Waarom schrijf je? De herziene editie is geactualiseerd en aangepast aan de meest eigentijdse eisen op het gebied van schrijfvaardigheid. Snel beter schrijven is aan te bevelen voor elke hbo-opleiding. Digitale ondersteuning bij Snel beter schrijven. Strijdlied van een tijgermoeder. Techniek - Explora opzoekboek. Tekstsstructuur. Effectiever en efficiënter schrijven. Effectief en efficiënt schrijven gaat verder dan een actieve schrijfstijl en mooie tussenkopjes.

Tekstsstructuur. Effectiever en efficiënter schrijven.

Een goede tekst is aantrekkelijk voor de lezer, sluit aan bij zijn wensen en is helder. Schrijven is ordenen en structureren. Veel studenten hebben daar moeite mee, terwijl zij vaak verslagen moeten maken. Tekststructuur belicht het schrijfproces met aansprekende voorbeelden en een directe toon. Dit interactieve boek laat gebruikers met meer gemak schrijven. Door de overzichtelijke opbouw is er op verschillende manieren met Tekststructuur te werken, zowel individueel als in groepsverband. The color purple. Tussen thuis en school. Over contextuele leerlingenbegeleiding. Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijn. Van steen tot stad. Vertaalde verbeelding. Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas. Over het boek: Dit boek is een inspiratiebron om taal aan te leren met muzische werkvormen.

Vertaalde verbeelding. Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas.

Door in te zetten op de raakvlakken tussen taal, actief leren, beeld, muziek en drama zijn activerende werkvormen ontwikkeld waarin interactie en samenwerking tussen leerlingen centraal staan. Voor elk van deze domeinen is er een handleiding voorzien. De muzische workshops zijn gecreëerd binnen het onderzoeksproject taalCULTuur in een unieke samenwerking tussen de departementen Education, MAD School of Arts en Music van de Hogeschool PXL in Hasselt.

Uit de inhoud: InhoudsopgaveInleiding Over de auteur(s): VocACTION - Leerboek. VocACTION Plus. Wijs Waterwennen. Oefenstof. Wijs waterwennen staat voor het wennen aan water op een creatieve, brede en doordachte manier. Met het boek Wijs waterwennen kaderen de auteurs waterwennen binnen de nieuwe leerlijn zwemmen. De aandacht gaat daarbij uit naar de rijke motorische ontwikkeling van het kind (zowel op het droge als in het water) en is gericht op een veilige en speelse sfeer (watersafety).