background preloader

Accountancy-Fiscaliteit (ACF).

Facebook Twitter

Wetboek Inkomstenbelastingen augustus 2019 - Inclusief uitvoeringsbesluiten 2019-2020. Subscribe to this book If you subscribe to this book, you will receive updated versions for one year.

Wetboek Inkomstenbelastingen augustus 2019 - Inclusief uitvoeringsbesluiten 2019-2020.

Description Technical information Related books Deze bundel bevat het Wetboek Inkomstenbelastingen, aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019, aangevuld met de belangrijkste uitvoeringsbesluiten en programmawetten. Deze bundel bevat het Wetboek Inkomstenbelastingen, aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019 en het uitvoeringsbesluit. Aan de samenstelling en de opmaak is de nodige zorg besteed zodat dit een betrouwbaar, praktisch en vlot hanteerbaar werkinstrument is voor iedereen die professioneel met fiscaliteit bezig is.

De editie 2019 is samengesteld aan de hand van publieke bronnen zoals die op 1 juni 2019 beschikbaar waren. The lawbooks from our Lawbook shop have been realised through the co-operation between its compiler and Knopsbooks.com. Language: English Created: 15 August 2019 Published:20 June 2019 Format: book (170x250mm) Pages: 764 Price inc. VAT: print 6%, e-book 6% Publication top 5. De boekhoudpraktijk: geïntegreerde casestudy. De boekhoudpraktijk: Geïntegreerde casestudy is een (herhalings)oefening waarbij de student stapsgewijs een volledig boekhouddossier leert verwerken.

De boekhoudpraktijk: geïntegreerde casestudy.

De casestudy bootst een reële situatie na met een dossier zoals dat er in een boekhoud kantoor uitziet. De student gaat aan de slag met onder meer: aankoop- en verkoopfacturen;bankuittreksels;- loonstaten. Na de verwerking van die documenten stelt de student ook een btw-aangifte op, sluit hij het boekjaar af en maakt hij de jaarrekening op. De case bevat tot slot een aantal facultatieve uitbreidingen die ingaan op de aangifte van de vennootschapsbelasting, het berekenen van ratio’s en het opstellen van een management rapport. De student leert met andere woorden de praktijk van het boekhouden beheersen in een reële context met levensechte documenten. Met aanvullend onlinemateriaal voor student én docent. Praktisch vennootschapsrecht. Praktisch registratie- en erfbelasting basisbeginselen.

Praktisch personenbelasting caseboek. Praktisch economisch recht basisbeginselen. Praktisch economisch recht – basisbeginselen is een praktische introductie in de algemene en specifieke elementen van het economisch recht.

Praktisch economisch recht basisbeginselen.

Het uitgangspunt is om met inleidende oefeningen, talrijke voorbeelden en een begeleidende casus de materie van het economisch recht zo praktisch en toegankelijk mogelijk aan te bieden. De auteurs behandelen steeds de vigerende wetgeving tot op het moment van verschijning. Dit boek heeft niet de intentie de volledige wetgeving ter zake in detail uiteen te zetten, maar vormt vooral een praktijkboek met concrete cases uit het dagelijks leven. Voor een meer diepgaande en theoretische benadering van de materie is er Praktisch economischrecht. Door de praktische invalshoek is Praktisch economisch recht – basisbeginselen geschikt voor professionele bachelors, graduaatsopleidingen, zelfstudie of afstandsonderwijs.

Dit jaarlijks herwerkte boek biedt: Praktisch burgerlijk recht. Een globaal beeld van het burgerlijk recht, aangepast aan de meest recente wetswijzigingen: dat vindt u in Praktisch burgerlijk recht.

Praktisch burgerlijk recht.

Het boek bevat: theoretische principes geïllustreerd aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden;casussen die de kennis en het probleemoplossend vermogen van de student toetsen. Volgende (verwachte) wetswijzigingen komen aan bod: het vernieuwde huwelijksvermogensrecht en erfrecht;het Vlaamse Woninghuurdecreet;de procedure van echtscheiding met onderlinge toestemming;de regeling van buitengewone kosten inzake de kinderen;mogelijkheid van koop-verkoop tussen echtgenoten;andere aanpassingen in functie van nieuw Burgerlijk Wetboek (bewijs, goederen, verbintenissen, aansprakelijkheid ...). Gedrag in organisaties. Handboek boekhouden. Consolidatie. Handboek boekhouden. Dubbel boekhouden. Handboek boekhouden. Enkelvoudig boekhouden. Handboek boekhouden. Vennootschapsboekhouden. Human resource management in essentie. Interne controle in de praktijk. Iedere onderneming of organisatie moet regelmatig controleren of ze nog op schema zit voor het behalen van haar doelstellingen (winst maken, marktaandeel vergroten, tevredenheid van klanten en personeel vergroten, maatschappelijk verantwoord ondernemen …), of haar activa voldoende bescherming genieten tegen verlies, diefstal, waardevermindering en of er geen overtredingen zijn van wetten en andere regels.

In Interne controle in de praktijk lichten de auteurs toe welke controlemaatregelen ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het reduceren of voorkomen van fouten en het beschermen van activa. De verschillende casestudy’s vormen de brug tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Deze nieuwe editie bevat enkele kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave Extra onlinemateriaal modeloplossingen voor de docent. Schrijven: van verslag tot eindwerk. Do's & don'ts. We love events. Een gedurfde kijk op marketing.