background preloader

Jó példák, hazai gyakorlatok

Facebook Twitter

Iskolakertekért Alapítvány. Bálint György kertről, növényekről | Iskolakertek nyílnak országszerte, megnéztünk egyet. 2015.04.29 Bálintgazda.hu Kell egy hely, ahol minden iskolás megnézheti és kipróbálhatja a konyhakerti növények ültetését, nevelését, betakarítását. Az iskolakert emellett élelmiszert termel és együttműködést fejleszt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szakmai tanácsadóként és a program fővédnökeként részt vehettem az első új iskolakert munkálataiban.

A megújuló Iskolakert program célja, hogy a túlzottan urbanizálódott, természettől elidegenedett állapotból visszavezesse az ifjúságot a természetes környezet megismeréséhez, miközben a gyerekek kézzelfogható, gyakorlati tapasztalatot is nyerhetnek a munkáról, értékek előállításáról, gondozásáról és védelméről. A megújuló Iskolakert Program első állomása a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola területén – a Nádland Kft. Dr. Bálint Gazda és Lukács József, a Nádland Kft. ügyvezető igazgatója Az esemény fővédnöke, dr. Fotók: Juhász Tamás. Tantárgyak | Fészek Waldorf Iskola. Helyi tantervünket a Waldorf-kerettanterv és saját iskolai gyakorlatunk alapján alakítottuk ki. Sajátos tantárgyaink: Két idegen nyelv első osztálytól Iskolánkban két idegen nyelvet tanítunk első osztálytól: angolt és németet heti 2 órában, hatodik, vagy hetedik osztálytól az órarend adta lehetőségek szerint heti 2 vagy 3 órában, létszámtól függően csoportbontásban, illetve epochálisan.

Az idegen nyelv oktatásának célja, hogy a diákok pozitívan forduljanak a más kultúrájú és nyelvű népekhez, valamint hogy segítse az emberi megértést, hogy empátiát alakítson ki mások szemlélete és világlátása iránt. Az idegen nyelvek tanulása új perspektívát kínál az egyén számára saját nyelvéhez, kultúrájához, szemléletéhez, mentalitásához, ily módon segítve a diákot, hogy a világot árnyaltabban láthassa. Az órák alapelv szerint az idegen nyelven folynak, ez szükség esetén kiegészül anyanyelvi magyarázatokkal.

Kézművesség Kézimunka A Waldorf-óvodából érkező kisgyermek már tud szőni. Kertművelés Euritmia Zene. Kertművelés | Waldorf Gödöllő. A Waldorf iskolák egyik alapvető célja, hogy a felnövekvő embernek minél teljesebb képet nyújtson az őt körülvevő világról. Többek között ennek következtében lesz módja, lehetősége megtalálni a saját útját a felnőtté váláskor. A Waldorf pedagógiában a különböző tantárgyak alapvetően nincsenek éles határokkal elválasztva egymástól, de egy bizonyos életkortól már, még inkább szükség van az összefüggések megmutatására. Természetesen az ok és okozati kapcsolatokat első lépésként nem a gondolatok elvont szintjén élik meg a gyerekek, hanem tapasztalati úton.

Ennek a folyamatnak az egyik segítője az addig tanult tantárgyak ismeretét, tapasztalatát magába foglaló Kertművelés, mely szerencsés esetben a hatodik osztályban jelenik meg először heti rendszerességgel, mint önálló „tudomány”, és tart egészen a kilencedik osztályig. Az alábbiakban néhány példán keresztül bemutatom, hogy milyen módon tudja ez a tárgy kiteljesíteni a többit, és alkalmazni az addigi ismereteket. Iskolakert | Autonómia Alapítvány. A pályázati kiírásban azon szervezetek jelentkezését vártuk, amelyek – olyan hátrányos helyzetű (kis)településeken működnek, ahol a roma lakosság aránya számottevő; – együttműködnek (roma szervezet esetében) helyi oktatási intézménnyel, (oktatási intézmény esetében) roma civil szervezettel, vagy közösséggel; – a tervezett programba egyaránt bevonják a településen élő hasonlóan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekeket és családjaikat.

A pályázati program célja: A pályázati program kedvezményezettjei: – Hátrányos helyzetű (kis)települések roma családjai, különös tekintettel az iskoláskorú gyerekekre (általános iskola felső tagozatosai, vagy középiskolások). – Hátrányos helyzetű kistelepülések együtt élő roma és nem-roma családjai. – Olyan nevelőotthonok, melyekben nagyszámú roma gyerek él; olyan családok, amelyek nevelőszülőként gondoskodnak roma gyerekekről. A pályázat elbírálásakor előnyt jelentett: – Ha az ötlet roma szervezettől származott. A pályázat során támogatás volt kérhető: NYME Apáczai Csere János Kar: Iskolakert. TomoriKert_inditasa.pdf. Egy iskolakert indításának tapasztalatai Az iskolakert terveimmel augusztus derekán keres- tem fel Antoni Józsefné Viki nénit, a Tomori Iskola igazgatónőjét.

Az első perctől támogatta az ötlete- met, és felajánlotta azt a két legfontosabb dolgot, ami nélkül a projektem nem valósulhatott volna meg: a gyerekek bevonását a kertgondozás izgal- mas munkáiba, és egy darabka iskolaudvar terüle- tet, ahol a kert megszülethet. Az első tanulság: bele kell vágni. Széleskörű rálátásom nyílt az iskolakerti tevékeny- ség mikéntjére, hiszen alapító tagként részt válla- lok az Iskolakert Szakmai Műhely feladataiból. A szervezet az iskolakertek létrejöttét és működé- sét támogatja, melyben a hálózat tagjai kicserél- hetik információikat, foglalkozásaik tematikáját, vagy akár szaporított növényeiket is. Szerzett tapasztalatoknak köszönhetően pontos képem volt arról, hogy milyen feladatok várnak rám a Tomoriban, és tisztában voltam azzal, hogy egyedül nem vagyok képes a kertet létrehozni, heten jelentkeztek.

Újjáélednek a Győr környéki iskolakertek: `komposztálás nélkül nincs iskolakert´ | Győr hírei, győri hírek. Úgy látják: a világszerte egyre népszerűbb iskolakerti tevékenység kiváló oktatási-nevelési lehetőségeket nyújt. Nemcsak az alapvető kertészeti ismeretek elsajátítását szolgálja, hanem az egészséges táplálék iránti igény felkeltését; nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja.

Az Apáczai belvárosi kis kertjét bemutatókertté fejleszti Az óvodásoktól a középiskolásokig alkalmazható a szabálykövetés, kreativitás, problémamegoldás, együttműködési készségek fejlesztésére ­ mindezt jó levegőn, sok mozgással! Segít a tanulásban, a tanulási zavarok leküzdésében. Az együttműködés résztvevői közül a házigazda Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara elsősorban a módszertanért felelős. A háború előtti tankertjüket újraélesztve elsőként hozták vissza a tanítóképzésbe az iskolakerti munkára való felkészítést. Kezdetnek 20 komposztáló edény A Reflex is segít A beérkező szelektív hulladék mennyisége évről évre nő. Kiss Katalin - Hogy virágozzanak az iskolakertek... Tomori Iskolakert. Gödöllőn újraindul az Iskolakert program!

2012 márciusában a SZIE- Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Regina Alapítvány összefogásával elindult a Térségi Iskolakert Program. 2012 márciusában a SZIE- Környezet és Tájgazdálkodási Intézet és a Regina Alapítvány összefogásával elindult a Térségi Iskolakert Program. A program keretében a REGINA Kertben kialakítottunk egy tanulókertet, ahol a tavaszi félévben meghirdetettünk egy kísérleti kertbarát szakkört. A szakkör sikerén fellelkesülve, annak tapasztalataira alapozva, kidolgoztuk az Iskolakert Staféta programot, melyre támogatást nyertünk az MNVH Projektötlet pályázatán.

Az Iskolakert Staféta keretében szeretnénk tágabb körben elérhetővé tenni a kerti élményeket a térség iskolás gyerekei számára, egy-egy kerti projektnapra meghívva a Gödöllő városi és környékbeli iskolák osztályait. 2013 március 7. A talaj tulajdonságai, élet a talajban 2013 március 14. Várjuk a lelkes résztvevőket az Iskolakert Staféta sikeres és izgalmas megvalósításához! További információk: