background preloader

Enllaços en català/valencià

Facebook Twitter

24 coses que ningú em va explicar. En Català/valencià. Enllaços i recursos per a les Ciències Socials a l'ESO i al batxillerat: Història i Geografia, Història de l'Art, Història del M n Contemporani, etc. Ciències Socials. Experiències a compartir. Buscador. Socialsbloc. Geografia en ESO. Apunts de història i geografia. Merlí. Catàleg de recursos educatius. Educació i les TIC - Portal de serveis per a l'educació. Ciències socials. Fascina't amb les C.Socials amb TIC. Didàctica de l'educació infantil. La pro­gra­ma­ció de les uni­tats didàc­ti­ques o uni­tat de pro­gra­ma­ció d’aula és el nexe d’unió entre la pro­posta peda­gò­gica de cen­tre i la pràc­tica docent a l’aula.

Didàctica de l'educació infantil

Té caràc­ter de pro­jecte, és a dir, s’anti­cipa a l’acti­vi­tat edu­ca­tiva. Ha de pre­ci­sar amb detall què, com i quan s’ha d’ense­nyar i ava­luar per ori­en­tar l’acti­vi­tat quo­ti­di­ana del per­so­nal edu­ca­dor. Per tant, ha d’espe­ci­fi­car els con­tin­guts, els objec­tius, les acti­vi­tats d’ense­nya­ment-apre­nen­tatge, els cri­te­ris i les acti­vi­tats d’ava­lu­a­ció, la tem­po­ra­lit­za­ció i les ori­en­ta­ci­ons didàc­ti­ques per por­tar-la a terme. Vegeu la figura.1, la qual cor­res­pon al ter­cer nivell de con­cre­ció. El pro­fes­sor d’aula desen­vo­lupa la pro­gra­ma­ció i con­creta les inten­ci­ons edu­ca­ti­ves expli­ci­ta­des en la pro­posta peda­gò­gica, adap­tant-les a les cir­cums­tàn­cies espe­cí­fi­ques del con­text en què se cen­tra l’acció edu­ca­tiva. La pro­gra­ma­ció. LA MÀGIA DE LA HISTÒRIA. PRIMÀRIA ESTUDI 6é-6º : TEMA 11. GEOGRAFÍA FÍSICA DE EUROPA Y ESPAÑA.

Història, Geografia, Ciències Socials - INICI. El Bloc de les Ciències Socials a l’ESO i al Batxillerat. Materials educatius – Ciències Socials, Geografia i Història. Projecteseneso2. Ciències Socials en Xarxa. Voltaire és el pseudònim de François Marie Aruet (1694-1778), un dels grans intel·lectuals del segle XVIII.

Ciències Socials en Xarxa

De gran influència a l’Europa del seu temps, en tots els seus escrits va defensar la tolerància, el progrés, la igualtat, les llibertats polítiques i individuals del ciutadà… Idees trencadores i innovadores per al seu temps. Idees que obririen les portes a la Revolució francesa i a una nova etapa de la història. Nascut a París, va rebre una bona educació amb els jesuïtes. La seva vocació d’escriptor va desvetllar-se aviat i des d’aquest moment Voltaire ja va escriure tota la seva vida. Va escriure diferents tractats històrics i filosòfics, tragèdies, un poema èpic i una sèrie de relats breus que avui resulten el producte més valuós de la seva abundant literatura.

L'ALZINA. Ciències Socials-2ESO. Ciències Socials Paula López. PLE l´Antic Egipte: Presentació. Aquest bloc ha sigut creat com una activitat del mòdul didàctic dins del curs de Expert universitari en competència professional per l´ensenyament en llengües de la Universitat Miguel Hernàndez d´Elx.

PLE l´Antic Egipte: Presentació

L´entorn personal d´aprenentatge (PLE) d´aquest bloc de Ciencies Socials, va dirigit a alumnes de 1r d´ESO. L´Atic Egipte és la unitad didáctica que hem triat.Per al desenvolupament de la Unitat didáctica, hem tigut en compte la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i el Decret 87/2015, de 5 juny, del Consell, pel queal s´establix el currículum de l´Educación Secundària Obligatòria i del Baxillerat.Començarem estudiant el riu Nil i la seua importància, posteriorment, analitzarem el naixement de la civilització egípcia i les diferents etapes històriques per les que va travessar. Així mateix, veurem la seua organització política i social, les característiques de la seua economia i els aspectes de la vida quotidiana.

C.SOCIALS a SECUNDÀRIA. UNITAT 1 Orientació i representació de l’espai 1.

C.SOCIALS a SECUNDÀRIA

Situació i orientació2. Els punts cardinals3. Ciències Socials 3 ESO. Ciències socials. Primer d'ESO. Geografà i història. Pàgina de les Ciències Socials, Ies Juníper Serra. Aprenem Ciències Socials. HistoTube.cat. HISTORIATA. Principals climes del món En aquesta pàgina està el temari i els recursos educatius de 3r d’ESO.

HISTORIATA

Tema 1. El planeta Terra, la seua representació i les formes del relleu, enllaç planeta Terra – enllaç relleus. Blogs - Sapiens.cat. Història en present. Blog d'aula de Geografia d'Espanya. TEMES D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA. Bibliografia bàsica Al nivell al que van adreçats aquests dossiers les millors fonts són els llibres de text de la matèria (Ciències Socials a l'ESO i Història del Món Contemporani -Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials- i Història -Matèria Comuna- al Batxillerat).

TEMES D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

En aquesta selecció bibliogràfica s'inclouen obres que, pel seu caràcter complementari, sintètic o de visió general, són especialment interessants. Ciències Socials. Història del Món Contemporani (1r de batx) - història_armandfiguera jimdo page! Pàgina Personal José Luis Fierro. JOSÉ LUIS FIERRO Pàgina Personal.

Pàgina Personal José Luis Fierro

Materiales Didácticos de Antonio José Fernández Ibáñez.