background preloader

How to Writting

Facebook Twitter

Alumni.jhu.edu/files/docs/RefWorks.pdf. Alumni Benefits & Services. Johns Hopkins Connect. ProQuestRefWorks. นิสิตในความดูแลการทำ Thesis. สำนักนายกรัฐมนตรี The Royal Institute - Thailand. หลักเกณฑ์การเว้นวรรค ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน วรรค คือ คำ ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น – การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก – การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดังนี้

The Royal Institute - Thailand

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ Boonlert Aroonpiboon, Academic officer at Stks, nstda - thailand. 2.3 Why you should use one space after each sentence. เปิด Word แล้วภาษาไทย Error แก้ไขอย่างไรดี Thursday, 12 May 2011 10:07 Boonlert Aroonpiboon หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาจากการเปิดเอกสารที่สร้างด้วย MS Word รุ่นเก่าๆ แล้วแสดงผลภาษาไทยเป็นขยะทั้งหมดแบบนี้บ้างนะครับ คำถามจากผู้ประสบปัญหาข้างต้นก็คือ จะแ้ก้ไขอย่างไร ก่อนอื่นขอให้ลองปฏิบัติ ดังนี้ครับ 1) บันทึกเอกสาร Word ที่มีปัญหาภาษาไทยข้างต้น ให้เป็นเอกสารเว็บ ส่วนขยาย .html ด้วยคำสั่ง File, Save As 2) ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติของเนคเทค คลิกเพื่อดาวนโหลดโปรแกรม 3) ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม amp2tisw.exe 4) คลิกปุ่มเครื่องมือปุ่มแรก Open แล้วเลือกแฟ้มเอกสารเว็บที่ได้จากข้อ 1 5) แปลงเอกสารโดยคลิกปุ่มเครื่องมือปุ่มที่สอง Save as จากนั้นบันทึกด้วยชื่อใหม่ 6) เมื่อเปิดแฟ้มเอกสารตามข้อ 5 โปรแกรมจะซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยที่ผิดพลาดให้ … ส่วนมากจะได้ผลครับ.

เปิด Word แล้วภาษาไทย Error แก้ไขอย่างไรดี

NSTDA Blog : Open Knowledge - National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand. Home ICT Stories มาปรับเปลี่ยนวิธีการพิมพ์งานด้วย MS Word กันอีกนิดดีไหมครับ มาปรับเปลี่ยนวิธีการพิมพ์งานด้วย MS Word กันอีกนิดดีไหมครับ Published on April 30, 2013 by boonlert in ICT Stories.

NSTDA Blog : Open Knowledge - National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

Library & Information Science Knowledge Sharing. การพิมพ์เว้นวรรค ควรเคาะหนึ่ง หรือสองเคาะ ถึงเวลาคิดใหม่ ทำใหม่กันหรือยัง. ช่องว่างระหว่างคำ และช่องว่างระหว่างประโยคในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่ายังมีการใช้งานที่แตกต่าง และส่งผลกระทบต่อแสดงผล การแปลความหมาย รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อกระบวนการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น ผลลัพธ์จากการสืบค้น ปัญหาดังกล่าวเนื่องมาจาก “ผู้พิมพ์” หลายๆ คน ยังคงมีแนวทางการพิมพ์และการใช้ “ช่องว่าง” ที่แตกต่างกัน บางกลุ่มยึดว่าช่องว่างต้องเคาะ 2 เคาะ บางกลุ่มก็ยึดเคาะเดียว บางกลุ่มก็ใช้ผสมผสานกัน ปัญหา “ช่องว่าาง” ระหว่างคำ และระหว่างประโยค จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ “คอมพิวเตอร์” ในภาพรวม เหตุผลใหญ่ ก็คงมาจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาที่ยึดแนวปฏิบัติจาก “การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด” เช่น เมื่อจบประโยคให้เว้นวรรคใหญ่ … ทั้งนี้ “เว้นวรรคใหญ่” ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดไว้ว่า “มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ 2 เท่าของการเว้นวรรคเล็ก โดยเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก”เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด เป็นต้น คลิกเลือกรายการ “ช่องว่างยาว” จะปรากฎช่องว่างที่กว้างกว่าปกติ ณ ตำแหน่ง Cursor จากนั้นให้พิมพ์งานตามปกติ

การพิมพ์เว้นวรรค ควรเคาะหนึ่ง หรือสองเคาะ ถึงเวลาคิดใหม่ ทำใหม่กันหรือยัง

มาปรับเปลี่ยนวิธีการพิมพ์งานด้วย MS Word กันอีกนิดดีไหมครับ. Library & Information Science Knowledge Sharing. เอกสารงานพิมพ์ที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word, OpenOffice.org Writer รวมถึงซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ (DTP: Desktop Publishing) นับเป็นสื่อดิจิทัลแต่กำเนิด (Born Digital Media) ซึ่งมีคุณภาพในตัวสูงมาก หากมีการสร้าง จัดเก็บ บริหารจัดการที่มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรก ย่อมทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น การแปลงเป็นเอกสาร PDF การนำเข้าระบบห้องสมุดดิจิทัลย่อมทำให้ลดขั้นตอนต่างๆ ได้ ในการสร้างเอกสารงานพิมพ์ให้มีคุณภาพควรพิจารณาข้อกำหนดการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ดังนี้ Number of View :954.

Library & Information Science Knowledge Sharing

Boonlert Aroonpiboon, Academic officer at Stks, nstda - thailand. Office of Information Technologies - UMass Amherst. ครูไทย - การศึกษาไทยลง “เหว” เพราะหลักสูตร “เ(ห)ลว” รังแกเด็ก ตอนที่ 2 : นักเรียน หรือ กรรมกร? Docear. Screenshots & Videos. Zotero. Mendeley เครื่องมือบริหารจัดการเอกสาร PDF และรายการบรรณานุกรม. ก่อนหน้านี้ STKS ได้แนะนำเครื่องมือบริหารจัดการบรรณานุกรมที่เป็นตัวฟรีไป 1 ตัวคือ Zotero วันนี้ก็ขอแนะนำเครื่องมือเพิ่มอีกตัวที่น่าสนใจ และมาแรงมาก เพราะยังทำงานกับเอกสาร PDF ได้ดีมากๆๆ เรียกว่า Mendeley Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research. ….from Mendeley รองรับการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline รวมทั้งทำงานกับ Androids และ iOS Devices ได้อย่างดี มาลองดูความสามารถของ Mendeley จากการบริหารจัดการเอกสาร PDF กันก่อนนะครับ เริ่มจากการติดตั้ง Mendeley บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดเข้าสู่โปรแกรม จากหน้าต่างโปรแกรม Mendeley สามารถทำงานกับเอกสาร PDF ได้โดยเลือกคำสั่ง File, Add File หรือ Add Folder ตัวอย่างเลือก Add Folder จะปรากฏผล ดังนี้

Mendeley เครื่องมือบริหารจัดการเอกสาร PDF และรายการบรรณานุกรม

นิสิตในความดูแลการทำ Thesis. Plagiarism Checker.