background preloader

How to Writting

Facebook Twitter

Alumni.jhu.edu/files/docs/RefWorks.pdf. Alumni Benefits & Services | Johns Hopkins Alumni. Find A Journal | Johns Hopkins Connect. ProQuestRefWorks. นิสิตในความดูแลการทำ Thesis. สำนักนายกรัฐมนตรี The Royal Institute - Thailand. หลักเกณฑ์การเว้นวรรค ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย การเว้นช่องว่างระหว่างคำ ข้อความหรือประโยคให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของผู้เขียน วรรค คือ คำ ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น – การเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก – การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้นวรรคเล็ก ในการเขียนหรือพิมพ์หนังสือไทย มีหลักเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดังนี้ ๑.

กรณีที่ต้องเว้นวรรค ๑.๑ การเว้นวรรคใหญ่ เว้นวรรคใหญ่เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค ตัวอย่าง (๑) นั่งให้เรียบร้อย อย่าไขว่ห้าง (๒) วิทยาการเป็นต้นธารให้บังเกิดความรู้และความสามารถในอันที่จะประกอบกิจตามหน้าที่ได้ดี ความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจและทางวัตถุย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิทยาการ บ้านเมืองจะเจริญหรือเสื่อมก็เนื่องด้วยวิทยาการ ๑.๒ การเว้นวรรคเล็ก เว้นวรรคเล็ก ในกรณีต่อไปนี้ แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นให้เขียนติดกัน ตัวอย่าง ๑.๒.๒ เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล นายเสริม วินิจฉัยกุล.

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ Boonlert Aroonpiboon, Academic officer at Stks, nstda - thailand. 2.3 Why you should use one space after each sentence. เปิด Word แล้วภาษาไทย Error แก้ไขอย่างไรดี Thursday, 12 May 2011 10:07 Boonlert Aroonpiboon หลายๆ ท่านอาจจะประสบปัญหาจากการเปิดเอกสารที่สร้างด้วย MS Word รุ่นเก่าๆ แล้วแสดงผลภาษาไทยเป็นขยะทั้งหมดแบบนี้บ้างนะครับ คำถามจากผู้ประสบปัญหาข้างต้นก็คือ จะแ้ก้ไขอย่างไร ก่อนอื่นขอให้ลองปฏิบัติ ดังนี้ครับ 1) บันทึกเอกสาร Word ที่มีปัญหาภาษาไทยข้างต้น ให้เป็นเอกสารเว็บ ส่วนขยาย .html ด้วยคำสั่ง File, Save As 2) ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติของเนคเทค คลิกเพื่อดาวนโหลดโปรแกรม 3) ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม amp2tisw.exe 4) คลิกปุ่มเครื่องมือปุ่มแรก Open แล้วเลือกแฟ้มเอกสารเว็บที่ได้จากข้อ 1 5) แปลงเอกสารโดยคลิกปุ่มเครื่องมือปุ่มที่สอง Save as จากนั้นบันทึกด้วยชื่อใหม่ 6) เมื่อเปิดแฟ้มเอกสารตามข้อ 5 โปรแกรมจะซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยที่ผิดพลาดให้ … ส่วนมากจะได้ผลครับ Tags: Microsoft word | ms word | NECTEC | Thai Encoding | word | ปัญหาภาษาไทย | เนคเทค.

NSTDA Blog : Open Knowledge - National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand. Home ICT Stories มาปรับเปลี่ยนวิธีการพิมพ์งานด้วย MS Word กันอีกนิดดีไหมครับ มาปรับเปลี่ยนวิธีการพิมพ์งานด้วย MS Word กันอีกนิดดีไหมครับ Published on April 30, 2013 by boonlert in ICT Stories โปรแกรม MS Word นับเป็นโปรแกรมพื้นฐานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคน หลายคนก็เรียนตั้งแต่ชั้นประถม บางคนก็ใช้ MS Word มากกว่า 10 ปี แต่ไม่น่าเชื่อว่า “แทบจะทุกคน” ที่รู้จัก ใช้ MS Word ผิดวิธี หรือไม่ก็ใช้ไม่ถูกต้องกับหลักการพิมพ์งาน รวมทั้งหลายๆ ฟังก์ชันที่ MS Word เตรียมให้แต่ไม่ได้ใช้ ยังไงลองหันมาศึกษาวิธีการใช้ MS Word ที่ถูกต้องกันอีกทีดีไหมครับ – ( 164 Views) Tags: Microsoft Office Word, Microsoft Word, Word, Word Processor No Comments Leave a Reply Your email address will not be published.

Three × = 24 You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> Meta Web Archive Categories Tags CreativeCommons TrueHit © สวทช. คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ฉบับพื้นฐาน | Library & Information Science Knowledge Sharing. ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ Skip to content ← พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย → คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ฉบับพื้นฐาน Posted on April 23, 2012 by Boonlert Aroonpiboon Microsoft Word 2010 View more documents from Boonlert Aroonpiboon Related content: Better Related Posts Plugin Number of View :14069 This entry was posted in Microsoft Office and tagged Google Docs, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Word 2010, Word 2010, Word Processor. 2 Responses to คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ฉบับพื้นฐาน ket123456 says: May 6, 2013 at 6:56 pm document Pinyo Wannasuk says: August 1, 2013 at 2:11 pm The best operation for documentation = Microsoft Word Leave a Reply Your email address will not be published.

Truehits <a target="_blank" href=" ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing. การพิมพ์เว้นวรรค ควรเคาะหนึ่ง หรือสองเคาะ ถึงเวลาคิดใหม่ ทำใหม่กันหรือยัง | Library & Information Science Knowledge Sharing. ช่องว่างระหว่างคำ และช่องว่างระหว่างประโยคในการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่ายังมีการใช้งานที่แตกต่าง และส่งผลกระทบต่อแสดงผล การแปลความหมาย รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อกระบวนการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น ผลลัพธ์จากการสืบค้น ปัญหาดังกล่าวเนื่องมาจาก “ผู้พิมพ์” หลายๆ คน ยังคงมีแนวทางการพิมพ์และการใช้ “ช่องว่าง” ที่แตกต่างกัน บางกลุ่มยึดว่าช่องว่างต้องเคาะ 2 เคาะ บางกลุ่มก็ยึดเคาะเดียว บางกลุ่มก็ใช้ผสมผสานกัน ปัญหา “ช่องว่าาง” ระหว่างคำ และระหว่างประโยค จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ “คอมพิวเตอร์” ในภาพรวม เหตุผลใหญ่ ก็คงมาจากการเรียนรู้ที่ผ่านมาที่ยึดแนวปฏิบัติจาก “การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด” เช่น เมื่อจบประโยคให้เว้นวรรคใหญ่ … ทั้งนี้ “เว้นวรรคใหญ่” ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดไว้ว่า “มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ 2 เท่าของการเว้นวรรคเล็ก โดยเว้นวรรคเล็ก มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของพยัญชนะ ก”เว้นวรรคเล็กระหว่างคำนำหน้านามแต่ละชนิด เป็นต้น คลิกเลือกรายการ “ช่องว่างยาว” จะปรากฎช่องว่างที่กว้างกว่าปกติ ณ ตำแหน่ง Cursor จากนั้นให้พิมพ์งานตามปกติ สรุปได้ว่า.

มาปรับเปลี่ยนวิธีการพิมพ์งานด้วย MS Word กันอีกนิดดีไหมครับ. ข้อกำหนดการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ | Library & Information Science Knowledge Sharing. เอกสารงานพิมพ์ที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เช่น Microsoft Word, OpenOffice.org Writer รวมถึงซอฟต์แวร์จัดการงานพิมพ์ (DTP: Desktop Publishing) นับเป็นสื่อดิจิทัลแต่กำเนิด (Born Digital Media) ซึ่งมีคุณภาพในตัวสูงมาก หากมีการสร้าง จัดเก็บ บริหารจัดการที่มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรก ย่อมทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการใช้งานต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น การแปลงเป็นเอกสาร PDF การนำเข้าระบบห้องสมุดดิจิทัลย่อมทำให้ลดขั้นตอนต่างๆ ได้ ในการสร้างเอกสารงานพิมพ์ให้มีคุณภาพควรพิจารณาข้อกำหนดการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ดังนี้ Number of View :954.

Boonlert Aroonpiboon, Academic officer at Stks, nstda - thailand. Format a Thesis or Dissertation in Microsoft Word | Office of Information Technologies - UMass Amherst. ครูไทย - การศึกษาไทยลง “เหว” เพราะหลักสูตร “เ(ห)ลว” รังแกเด็ก ตอนที่ 2 : นักเรียน หรือ กรรมกร? Docear. Screenshots & Videos. Feel free to use the following screenshots e.g. in your Blog, or in Wikipedia to illustrate articles about Docear. If you want to see more screenshots, look at the Details page, or the manual.

The basic view with your research categories, PDFs and annotations (including bibliographic data) A draft of a new paper with PDFs and annotations, copied from your Library Your Library, with PDFs and annotations. The left part shows the “workspace panel” that allows to create different projects, and to do simple file management The welcome mind map with basic information, and the note panel (bottom) in which you can create additional notes.

The right part of the picture shows the integrated reference manager JabRef. Zotero | Home. Mendeley เครื่องมือบริหารจัดการเอกสาร PDF และรายการบรรณานุกรม | Library & Information Science Knowledge Sharing. ก่อนหน้านี้ STKS ได้แนะนำเครื่องมือบริหารจัดการบรรณานุกรมที่เป็นตัวฟรีไป 1 ตัวคือ Zotero วันนี้ก็ขอแนะนำเครื่องมือเพิ่มอีกตัวที่น่าสนใจ และมาแรงมาก เพราะยังทำงานกับเอกสาร PDF ได้ดีมากๆๆ เรียกว่า Mendeley Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research. ….from Mendeley รองรับการทำงานทั้งแบบ Online และ Offline รวมทั้งทำงานกับ Androids และ iOS Devices ได้อย่างดี มาลองดูความสามารถของ Mendeley จากการบริหารจัดการเอกสาร PDF กันก่อนนะครับ เริ่มจากการติดตั้ง Mendeley บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดเข้าสู่โปรแกรม จากหน้าต่างโปรแกรม Mendeley สามารถทำงานกับเอกสาร PDF ได้โดยเลือกคำสั่ง File, Add File หรือ Add Folder ตัวอย่างเลือก Add Folder จะปรากฏผล ดังนี้ จากภาพ Mendeley กำลังนำเข้าไฟล์ PDF จากโฟลเดอร์ที่ระบุ พร้อมๆ กับวิเคราะห์ Metadata ที่มาพร้อมกับเอกสาร Number of View :891.

นิสิตในความดูแลการทำ Thesis. Plagiarism Checker. Small SEO Tools offers a Best Free Plagiarism detector that you may come across online, today. We have developed our product with thorough research, considering what the users look for in a free plagiarism detector. We have implemented all the techniques and strategies to make this the best plagiarism detector free online. We realize that students rely on plagiarism detector tools to run plagiarism check on their papers, thesis, and essays before submitting them.

Hence, at SST, we came up with a free plagiarism software to help students identify plagiarism. This is also true for teachers and writers. Our free online plagiarism detector for students, teachers, scholars, and writers is really the best plagiarism test tool. Webmaster and SEO professionals can also benefit from our plagiarism software, as it can help them be sure that all the content on their website is unique and plagiarism free.

You can also try our other free tools such as Word Counter and Reverse Image Search.