background preloader

TIK w szkole

Facebook Twitter

Zespół Szkół w Pustyni - Kodeks TIK obowiązujący w Zespole Szkół w Pustyni. Kodeks TIK obowiązujący w Zespole Szkół w Pustyni TIK Technologia Informacyjno –Komunikacyjna 1.

Zespół Szkół w Pustyni - Kodeks TIK obowiązujący w Zespole Szkół w Pustyni

Korzystając ze mobilnego zestawu komputerów, szkolnych pracowni komputerowych i ICIM w szkolnej bibliotece stosujemy się do regulaminów oraz do poleceń nauczyciela - używamy ich w celach edukacyjnych. 2. Korzystamy z informacji zawartych w Internecie przestrzegając praw autorskich, a zatem: a) przy cytowaniu informacji podajemy jej źródło. b) informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł (podręczniki, prasa, biuletyny, materiały biblioteczne itp.) c) podczas zbierania informacji w sieci korzystamy tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Biblioteka_motorem.pdf. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK ) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami. Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK ) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Określenie społeczeństwo informacyjne (johoka shakai) wprowadził w 1963r. japoński etnolog Tadao Umesao, do którego spopularyzowania przyczynił się później Kenichi Koyama. Funkcjonowanie tego terminu w Europie zainicjowali francuscy socjologowie Alain Minc i Simon Nora w raporcie L’informatisation de la Société. Definicja społeczeństwa informacyjnego, najczęściej wykorzystywana w Europie pochodzi z opublikowanego w 1994r. raportu Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council, zwanego potocznie raportem Bangemanna. Co to jest szerokopasmowy internet? Źródło: CBOS.

Technologie informacyjno – komunikacyjne /pojęcie ogólne/ Współczesne społeczeństwo często określane jest mianem informacyjnego, ze względu na szeroki rozwój i zastosowanie różnorodnych technologii, w tym także technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK).

Technologie informacyjno – komunikacyjne /pojęcie ogólne/

Do niedawna podstawowym nośnikiem informacji był człowiek. Współcześnie przy oprogramowaniu mierzonym w gigabajtach potrzebujemy komputer o bardzo dużej pamięci operacyjnej i trwałej.[1] Zauważyć warto, że zasoby informacji stale się powiększają, będąc jednocześnie rozproszonymi w różnych miejscach, umieszczone na różnych nośnikach. W sytuacji wielości zasobów informacji jak i jej rozproszenia z pomocą przychodzi technologia informacyjna, która pozwala w sposób swobodny korzystać ze zgromadzonych danych. Technologia informacyjna w swym znaczeniu zawiera połączenie informatyki z technologiami pokrewnymi, obejmującymi obszary takie jak: informacja, komputery, informatyka, oraz telekomunikacja. Technologia informacyjna w swoich działaniach obejmuje: - poszukiwanie i gromadzenie informacji, Untitled. Dr Ewa Radomska Wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania POU Informatyzacja Polski jest konieczna do przyspieszenia rozwoju społecz­ne­go, technologicznego i gospodarczego poprzez zbudowanie społe­czeń­stwa informacyjnego zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej [1].

untitled

Przy­pi­su­je ona technikom informacyjnym i telekomunikacyjnym istotne zna­cze­nie jako motoru napędzającego wzrost gospodarczy, konkurencyjność gos­po­darki i zatrudnienie. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych – ICT (ang. Information and Communication Technologies) postrzegany jest ja­ko ważny obszar działalności gospodarczej o dużym potencjale inno­wa­cyj­ności i konkurencyjności. Informatyzacja Polski jest niezbędna z powodu rosnących zadań admi­ni­stra­cji rządowej i samorządowej, międzynarodowych zobowiązań do­ty­czą­cych ruchu transgranicznego (wynikających m.in. z przystąpienia Polski do strefy Schengen), zwalczania przestępczości zorganizowanej. Tabela 1.1. Tabela 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce szkolnej.

MEN - Wpływ zmian w TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) na edukację. Nauczyciel.pl. TIK – to jest właśnie to! „Cyfrowe” szkolenia nauczycieli. Teachers TryScience. Publikacja_27-37_tik_w_organizacji_szkoly.pdf. Superbelfrzy RP nowoczesna szkoła TIK w edukacji. Po co nam TIK w szkole? Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji.

Po co nam TIK w szkole?

Wiedzą o tym nauczyciele, uczniowie, ich rodzice, autorzy materiałów dydaktycznych, organizacje zajmujące się wspieraniem nauczania oraz twórcy i dystrybutorzy technologii informacyjnej. Ilość informacji, jaka jest dostępna dzięki TIK oraz ogromne zasoby, jakimi dysponuje dzisiaj sieć globalna, pozwalają na dzielenie się nimi na szeroką skalę.

Praktycznie każdy, kto dysponuje urządzeniem umożliwiającym transfer, zapis i przetwarzanie danych może mieć w tym swój udział. Może być zarówno twórcą, jak i użytkownikiem. Powszechny dostęp do komputerów i oprogramowania sprzyja zwiększaniu kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Niezależnie od tych czynników, dynamizujących wkraczanie TIK do szkoły, należy pamiętać o zapisach prawa oświatowego. Aktywna edukacja. Wykorzystanie TIK w szkole - infografika. Dorjan o TIK w szkole - Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w edukacji. TIK w naszej szkole i nie tylko. Złota Odznaka Zdobycie Złotej Odznaki „Młodego Przyjaciel Bydgoszczy”, to zwieńczenie mojej długoletniej pracy na rzecz rozwijania mojej pasji.

TIK w naszej szkole i nie tylko

Dnia 18 czerwca 2013 na uroczystej gali w Pałacu Młodzieży odebrałem ją, wraz z 6 innymi osobami, z rąk prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Pana Jerzego Derendy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że do egzaminu przystępują gimnazjaliści, jednak moja pasja i zaangażowanie przekonały jury o dopuszczeniu mnie do konkursu.Do egzaminu na Złotą Odznakę przystąpiło 30 osób, a zaliczyło 7. Wręczenie Złotych Odznak Pozdrawiam serdecznie! Poznaję Japonię i Nowy Staw :) „Poznaję świat dzięki pocztówkom” to akcja, którą w Nowym Stawie rozpropagowała P. Prawda, że typowo japońska? W tym tygodniu otrzymałem też kartki-nagrody za Zagadkę pocztówkową.P. Pozdrawiam, MIKI Warto było… Rok szkolny dobiega końca.

Zdobyłem zieloną odznakę!!! Nie wiem co napisać Może później dojdę do siebie! Trudność „przeszkadzająca” naszemu projektowi ;) Inne projekty >>>KLIK! ). 1tresc.