background preloader

Funding

Facebook Twitter

Marktplein voor aanbestedingen. CrossCare: Versnelt jouw zorginnovatie. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Nieuws. MIT-Haalbaarheidsproject. Een individuele mkb-ondernemer kan een haarbaarheidsproject uitvoeren.

MIT-Haalbaarheidsproject

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 50.000.

Budget Informatie hierover vindt u op de pagina Budgetten. Projecttoets Aanvragen. Sign Up! - Kabbage.com. Checklist voor bestaande ondernemers. Funding. AMMODO. Ammodo is een goededoelenorganisatie die op 3 september 2010 is opgericht en door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

AMMODO

De statutaire doelstelling van Ammodo is het, zonder winstoogmerk, verlenen van (financiële) steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een culturele, ideële of sociale strekking. Ammodo heeft de statutaire doelstelling, overeenkomstig de wettelijke eis, uitgewerkt in een actueel beleidsplan. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn geïntegreerd in de teksten op deze website. Binnen de statutaire doelstelling bevordert Ammodo kunst en wetenschap. Ammodo richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen.

Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Ammodo zoekt actief naar projecten. Voor meer informatie wordt verwezen naar projectvoorstel. Bestuur Organisatie Contact. Home - Prins Bernhard Cultuurfonds. Missie & Visie van Social Enterprise NL.

Crowdfunding

AFK. Cannes 2014: Netherlands launches new film commission and production incentive. 19 May 2014 by Nick Goundry The Netherlands has launched a new film commission and a 30% production incentive.

Cannes 2014: Netherlands launches new film commission and production incentive

Announced in Cannes, the Netherlands Film Commission will promote the country’s production industry internationally, while the filming incentive has a fund of EUR20 million. Movies and feature-length animations with production budgets of at least a million euros are eligible for incentive support, as are documentaries with budgets of EUR250,000 or more. Incentive support is capped at a million euros per production. “The launch of the Film Production Incentive together with the film commission marks a significant step forward for the Netherlands on the international stage,” explained Doreen Boonekamp, Chief Executive Officer of the Netherlands Film Fund.

“We have highly qualified English-speaking professionals, a finely meshed infrastructure both physical and digital, as well as unique locations. (Photo: Harriet Sanders) Related Posts. Cultuur-Ondernemen. Innovatiefonds Zorgverzekeraars \ | Afdrukken | Beoordeling van het verzoek om financiële bijdrage Voldoet het verzoek om financiële bijdrage aan de gestelde criteria dan wordt deze ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars \

Het bestuur let op de eigen beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten binnen de doelstelling van het Fonds, alsmede de jaarthema's. Ook wordt gekeken naar financiële middelen van de verzoekers. Procedure Het bestuur komt 4 à 5 keer per jaar bijeen. Non-fictie transmedia regeling — Mediafonds. Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie starten een regeling voor non-fictie transmedia producties.

Non-fictie transmedia regeling — Mediafonds

Er is in 2013 een bedrag van € 300.000 beschikbaar. Bijzondere procedure voor ondersteuning non-fictie transmedia producties Met een transmedia productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld via website, radio, televisie, sociaal netwerk, mobiele applicatie, een boek of een online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Tot dusver zijn er in Nederland weinig transmedia producties tot stand gekomen die zich verhouden tot maatschappelijk relevante onderwerpen. Deze regeling heeft tot doel dit soort non-fictie transmedia producties met artistieke kwaliteit te stimuleren.

Het Mediafonds beoogt met deze regeling binnen het interdisciplinaire medialandschap het aanbod van veelbelovende non-fictie transmedia producties met publieke waarde te stimuleren. Partners - Mainport Innovation Fund. The Mainport Innovation Fund is a partnership of Delft University of Technology, Schiphol, KLM, and Rabobank.

Partners - Mainport Innovation Fund

Together with our partners we offer a launching platform, a large network and access to technical experts and market intelligence. Our partners support MIF to leverage their knowledge to engender a more sustainable and safer aviation sector. Sequoia Capital : Venture Capital : US. Village Capital NederlandVillage Capital Nederland.