background preloader

ANALIZA biznesowa IT

Facebook Twitter

Analiza wymagań funkcjonalnych. Po wykonaniu identyfikacji wymagań (patrz: Techniki pozyskiwania wymagań) należy przeprowadzić ich analizę celem uszczegółowienia, ewentualnego odrzucenia wymagań sprzecznych lub nieprawidłowych oraz określenia priorytetu i ryzyka.

Analiza wymagań funkcjonalnych

Analiza wymagań funkcjonalnych umożliwia zidentyfikowanie i opisanie pożądanego zachowania systemu. Zgodnie z jedną z definicji, wymaganie funkcjonalne to „stwierdzenie, jakie usługi ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe oraz jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach. W niektórych wypadkach wymagania funkcjonalne określają, czego system nie powinien robić”. Szczegółowe wymagania funkcjonalne muszą opisywać możliwości systemu w zakresie zachowania oraz dostępnych operacji (czynności wykonywane przez system, odpowiedzi na akcje użytkownika). Wymagania funkcjonalne mogą obejmować również pewne elementy dotyczące wyglądu projektowanej aplikacji. Wymagania funkcjonalne powinny opisywać: Zarządzanie wymaganiami. Zarządzanie wymaganiami – jest dziedziną zajmującą się działaniami mającymi na celu przełożenie potrzeb lub oczekiwań użytkowników w stosunku do konstruowanej, fizycznej realizacji produktu końcowego.

Zarządzanie wymaganiami

Pojęcie zarządzania wymaganiami w szerokim kontekście odnosi się do metod specyfikowania użytecznych cech wszelkiego rodzaju produktów (np. umów handlowych, budowli, cech urządzeń itp.). Podczas zbierania wymagań dotyczących produktu należy odpowiednio rozdzielić je pomiędzy dostępne klasy. Przypadek użycia. Wymaganie. Ten artykuł dotyczy inżynierii.

Wymaganie

Zobacz też: Potrzeba.. Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Projekty są podmiotem trzech rodzajów wymagań. Wymagania produktowe i procesowe są ściśle powiązane. W inżynierii systemów wymaganie może być opisem tego co system musi wykonywać w postaci wymagania funkcjonalnego. Diagram związków encji. Przykłady diagramów ERD w różnych notacjach Diagram związków encji lub Diagram ERD (od ang.

Diagram związków encji

Entity-Relationship Diagram) – rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie. Systemy CASE, które wspierają tworzenia tych diagramów, mogą na ich podstawie automatycznie tworzyć bazy danych odpowiadające relacjom na diagramie. UML. Przykładowe diagramy UML Format otwarty UML (ang.

UML

Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jacobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group[1]. UML tools for software development and modelling - Enterprise Architect UML modeling tool. Proces biznesowy. Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu.

Proces biznesowy

Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym. Typy procesów biznesowych Proces zarządczy, który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania strategicznego.Proces operacyjny, który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż.Proces pomocniczy, który wspiera procesy główne, np: księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne. Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego. Wymagane cechy procesu biznesowego.

Workflow. Workflow (ang. work flow – przepływ pracy) – w sensie szerszym, pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu.

Workflow

W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Według koalicji WFMC (ang. WorkFlow Management Coalition) workflow to: "automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych". The Work Breakdown Structure (WBS) Wiele projektów- szczególnie na początku – wydaje się być zbyt złożonymi. Zastanawiamy się, jak zacząć. The Work Breakdown Structure (WBS) jest specjalną techniką szkicowania tego, co jest zakresem przedsięwzięcia za pomocą hierarchicznej struktury drzewa. WBS jest szczególnie przydatny do planowania projektu i odpowiada na pytanie CO? Diagram Przypadków Użycia. Przypadek użycia Jest przypadkiem, w którym dany system jest używany w celu spełniania jednego lub większej liczby wymagań użytkowników.Wychwytuje fragment funkcji udostępnianych przez system.Określają wymagania funkcjonalne systemu.

Diagram Przypadków Użycia

Przypadki użycia Przypadki użycia dotykają każdej innej części projektu systemu.Przypadki użycia nie określają wymagań niefunkcjonalnych systemu. Diagram przepływu danych. Architektura zorientowana na usługi. Architektura oparta na usługach (ang.

Architektura zorientowana na usługi

Service-Oriented Architecture, SOA) – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Business Process Modeling Notation. Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu biznesowego) – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych.

Business Process Modeling Notation

Jest zgodna z koncepcją architektury SOA. Powstała w ramach Business Process Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez konsorcjum Object Management Group. Aktualna wersja standardu to 2.0. We wcześniejszych wersjach nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process Modeling Notation. Dużą zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność, przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i Workflow oraz to, że wspiera ją ponad 70 narzędzi. Metodą wymiany danych pomiędzy narzędziami BPMN są XPDL i BPMN XML.

BPMN opisuje dwa typy relacji procesów: Business Process Execution Language. BPEL (ang. Business Process Execution Language for Web Services, pełna nazwa Web Services Business Process Execution Language, WS-BPEL) – oparty na XML język do definiowania procesów biznesowych opartych o usługi sieciowe, będący standardem OASIS. Business Process Modeling Language.