background preloader

ANALIZA biznesowa IT

Facebook Twitter

Analiza wymagań funkcjonalnych. Po wykonaniu identyfikacji wymagań (patrz: Techniki pozyskiwania wymagań) należy przeprowadzić ich analizę celem uszczegółowienia, ewentualnego odrzucenia wymagań sprzecznych lub nieprawidłowych oraz określenia priorytetu i ryzyka.

Analiza wymagań funkcjonalnych

Analiza wymagań funkcjonalnych umożliwia zidentyfikowanie i opisanie pożądanego zachowania systemu. Zgodnie z jedną z definicji, wymaganie funkcjonalne to „stwierdzenie, jakie usługi ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe oraz jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach. Zarządzanie wymaganiami. Zarządzanie wymaganiami – jest dziedziną zajmującą się działaniami mającymi na celu przełożenie potrzeb lub oczekiwań użytkowników w stosunku do konstruowanej, fizycznej realizacji produktu końcowego.

Zarządzanie wymaganiami

Pojęcie zarządzania wymaganiami w szerokim kontekście odnosi się do metod specyfikowania użytecznych cech wszelkiego rodzaju produktów (np. umów handlowych, budowli, cech urządzeń itp.). Podczas zbierania wymagań dotyczących produktu należy odpowiednio rozdzielić je pomiędzy dostępne klasy. Dobrze zaprojektowane systemy gromadzą wymagania w każdej z tych pięciu grup, nie powodując zbyt jednoznacznego nastawienia na jedną z nich.

Przypadek użycia. Historia[edytuj | edytuj kod] W 1986 Ivar Jacobson, informatyk zaangażowany w tworzenie Unified Modeling Language (UML) oraz Rational Unified Process (RUP) opisał technikę do specyfikowania przypadków użycia.

Przypadek użycia

Z początku używał określeń: scenariusz użytkowania (usage scenarios) i przypadki użytkowania (usage case). W latach 90. przypadki użycia stały się powszechnie stosowanym sposobem opisu wymagań funkcjonalnych. Opis ogólny[edytuj | edytuj kod] Ta sekcja jest niekompletna. Wymaganie. Ten artykuł dotyczy inżynierii.

Wymaganie

Zobacz też: Potrzeba.. Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika.

Diagram związków encji. Przykłady diagramów ERD w różnych notacjach Diagram związków encji lub Diagram ERD (od ang.

Diagram związków encji

Entity-Relationship Diagram) – rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie. Systemy CASE, które wspierają tworzenia tych diagramów, mogą na ich podstawie automatycznie tworzyć bazy danych odpowiadające relacjom na diagramie. Diagram pokazuje logiczne związki pomiędzy różnymi encjami, związki te mają dwie cechy: Opcjonalność – która mówi o tym, czy każda encja musi, czy też może wystąpić równocześnie z inną. UML. Przykładowe diagramy UML Format otwarty UML (ang.

UML

Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jacobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group[1]. UML jest oficjalnie zdefiniowany przez Object Management Group (OMG) w tzw. metamodelu UML – Meta-Object Facility (MOF). Jak inne specyfikacje bazujące na Meta-Object Facility, metamodel UML i modele UML mogą być serializowane (zapisywane) w języku XML Metadata Interchange (XMI), opartym na standardzie XML. UML tools for software development and modelling - Enterprise Architect UML modeling tool.

Proces biznesowy. Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu.

Proces biznesowy

Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym. Typy procesów biznesowych Proces zarządczy, który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania strategicznego.Proces operacyjny, który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż.Proces pomocniczy, który wspiera procesy główne, np: księgowość, rekrutacja, wsparcie techniczne. Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego. Wymagane cechy procesu biznesowego. Workflow. Workflow (ang. work flow – przepływ pracy) – w sensie szerszym, pojęcie określające sposób przepływu informacji pomiędzy rozmaitymi obiektami biorącymi udział w jej przetwarzaniu.

Workflow

W węższym sensie jest to określenie sposobu przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien zalgorytmizowany zespół czynności. Według koalicji WFMC (ang. WorkFlow Management Coalition) workflow to: "automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych". Pojęcie workflow jest używane w odniesieniu do oprogramowania, zwłaszcza służącego wspomaganiu pracy grupowej. Istnieje szereg narzędzi komputerowego wspomagania tworzenia procesów workflow, włącznie z narzędziami pozwalającymi w sposób graficzny projektować i programować gotowe systemy przepływu informacji. The Work Breakdown Structure (WBS) Wiele projektów- szczególnie na początku – wydaje się być zbyt złożonymi. Zastanawiamy się, jak zacząć.

Diagram Przypadków Użycia. Przypadek użycia Jest przypadkiem, w którym dany system jest używany w celu spełniania jednego lub większej liczby wymagań użytkowników.Wychwytuje fragment funkcji udostępnianych przez system.Określają wymagania funkcjonalne systemu.

Diagram Przypadków Użycia

Przypadki użycia Przypadki użycia dotykają każdej innej części projektu systemu.Przypadki użycia nie określają wymagań niefunkcjonalnych systemu Wychwytywanie przypadków użycia. Diagram przepływu danych. Diagram przepływu danych (DPD lub z ang.

Diagram przepływu danych

DFD – Data Flow Diagram) – graficzna prezentacja przepływu danych w procesie. Na proces składają się następujące elementy: Funkcje — (procesy) realizują określone cele; jeśli funkcji nie można rozbić na pod-funkcje, wówczas nosi ona nazwę elementarnej.Magazyny danych – trwałe lub tymczasowe składnice danych, które są argumentami dla funkcji.Terminatory – obiekty, które nie są częścią systemu, ale stanowią odbiorców bądź źródła danych lub argumentów funkcji.Przepływy – elementy pokazujące kierunek przesyłu danych (np. bajtów, znaków, pakietów..).

DFD obrazuje za pomocą przepływów kierunek przepływu danych pomiędzy funkcjami, magazynami i obiektami zewnętrznymi. DFD mogą być prezentowane na różnych stopniach szczegółowości, mówimy o: Architektura zorientowana na usługi. Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Do modelowania procesów biznesowych realizowanych w SOA można wykorzystywać notację BPMN przygotowaną m.in. do opisu tej klasy zagadnień. Business Process Modeling Notation. Business Process Model and Notation, BPMN (Notacja i Model Procesu biznesowego) – graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych.

Jest zgodna z koncepcją architektury SOA. Powstała w ramach Business Process Management Initiative, obecnie jest utrzymywana przez konsorcjum Object Management Group. Aktualna wersja standardu to 2.0. We wcześniejszych wersjach nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process Modeling Notation. Dużą zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność, przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i Workflow oraz to, że wspiera ją ponad 70 narzędzi.

Business Process Execution Language. BPEL (ang. Business Process Execution Language for Web Services, pełna nazwa Web Services Business Process Execution Language, WS-BPEL) – oparty na XML język do definiowania procesów biznesowych opartych o usługi sieciowe, będący standardem OASIS. Każdy proces biznesowy zdefiniowany w BPEL również jest usługą sieciową i może wchodzić w skład innych procesów. Business Process Modeling Language. Business Process Modeling Language (BPML) – konkurencyjny do BPEL XMLowy język do opisu procesów. Właścicielem tego standardu jest Business Process Management Initiative. Ciekawostką jest to, że BPMN również opracowany przez BPMI pozwala na automatyczne tłumaczenie postaci graficznej do kodu konkurencyjnego języka BPEL. Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]