background preloader

Foodlover

Facebook Twitter

Gofrownica MPM PRODUCT MGO-04 - Electro. 23 Easy Peasy Packed Lunch Ideas. Food52. Cooking is more fun with friends.

food52

Find your friends who are already on Food52, and invite others who aren't to join. Let's GoLearn more Join Our Community Follow amazing home cooks. Collect recipes and articles. Sign Up ♥ 2,809 + Save ▴ If you like it, save it! Greek Yogurt Chicken Salad Sandwich. From the plump grapes to the sweet cranberries, this lightened up sandwich won’t even taste healthy!

Greek Yogurt Chicken Salad Sandwich

PROMISE! This is one of my favorite (and easiest – DUH!) Ways to whip up a light, healthy lunch when I’m in a rush. All you need is some leftover rotisserie chicken from the night before, Greek yogurt, some grapes and apples, and you’re golden. Yes, Greek yogurt. 13 cheap places to eat in style in Belfast. James Street South Bar & Grill.

13 cheap places to eat in style in Belfast

Zupy » Rodzaje dań. Ulubiony smażony ryż na zimę. W grud­niu czę­sto koń­czą się po­my­sły na szyb­kie i sy­cą­ce dania.

Ulubiony smażony ryż na zimę

Bra­ku­je świe­żych wa­rzyw, który można w try­mi­ga zmik­so­wać na de­li­kat­ny krem, doj­rza­łych po­mi­do­rów, które można prze­ro­bić na bły­ska­wicz­ny sos do ma­ka­ro­nu i w ogóle bra­ku­je wszyst­kie­go po kolei. Czy zimą da się zjeść tak, żeby w biegu się na­jeść, roz­grzać i nie na­pra­co­wać? Kabaczki faszerowane kurkami i kaszą gryczaną. Papryki faszerowane brązowym ryżem. Długo za­sta­na­wia­łam się, od ja­kie­go prze­pi­su za­cząć tego bloga, aż w końcu zu­peł­nie przy­pad­kiem padło na fa­sze­ro­wa­ne pa­pry­ki!

Papryki faszerowane brązowym ryżem

Ten prze­pis to od­cza­ro­wa­nie tra­dy­cyj­nych, nud­nych pa­pryk za­pie­ka­nych z mdłym, bia­łym ryżem pod wiel­ką ilo­ścią sera. Pro­po­no­wa­ny prze­ze mnie farsz nie jest zbyt suchy, ma wy­raź­ny, aro­ma­tycz­ny smak wło­skich ziół i po­mi­do­rów, a dzię­ki za­stą­pie­niu za­pie­ka­ne­go żół­te­go sera świe­żym par­me­za­nem, po­tra­wa jest dużo lżej­sza. Smacz­ne­go! Wersja do druku Czas przygotowania: do 45 minut 45M Składniki na 4 - 5 porcji: 5 dużych, różnokolorowych papryk 2 torebki brązowego ryżu 400 g boczniaków 1 średnia cebula puszka krojonych pomidorów 2 ząbki czosnku łyżeczka suszonego tymianku pół łyżeczki oregano sól, pieprz dwie łyżki oliwy dwie łyżki masła Przygotowanie: Cytrynowa zupa z cukinii.

Krem z cu­ki­nii: niby pro­sta spra­wa, a jed­nak naj­czę­ściej wy­cho­dzi wod­ni­sty i grud­ko­wa­ty.

Cytrynowa zupa z cukinii

Aby temu za­ra­dzić, można dodać do zupy mleko ro­ślin­ne, śmie­tan­kę ko­ko­so­wą albo… ka­wa­łek po­czci­we­go ziem­nia­ka. Sierp­nio­we cu­ki­nie można wy­ko­rzy­stać na wiele spo­so­bów – można zro­bić z nich ke­czup, spa­ghet­ti albo pro­stą pastę do chle­ba. Jed­nak naj­szyb­szym i naj­prost­szym cu­ki­nio­wym prze­pi­sem jest kre­mo­wa zupa z krót­ko du­szo­nych cu­ki­nii, za­la­nych de­li­kat­nym bu­lio­nem.

Wszyst­ko jedno jak do­pra­wi­cie swoją zupę, po­nie­waż cu­ki­nie są tak de­li­kat­ne, że z wdzięcz­no­ścią przyj­mą każdy aro­mat. Dla­te­go naj­waż­niej­sze jest, aby krem de­li­kat­nie za­gę­ścić nie bu­rząc jego de­li­kat­ne­go smaku. Flaczki z boczniaków. W hi­sto­rii ku­li­na­riów ku­chen­ne pod­rób­ki były od za­wsze na po­rząd­ku dzien­nym.

Flaczki z boczniaków

Ba­wio­no się formą, nazwą i skład­ni­ka­mi, aby za­szo­ko­wać lub roz­we­se­lić je­dzą­cych. Tak na przy­kład po­wsta­ła słyn­na zupa żół­wio­wa, która w rze­czy­wi­sto­ści wy­ko­na­na była z cie­lę­ci­ny; tak też na­ro­dził się ka­wior z ba­kła­ża­na, który ka­wior przy­po­mi­na co naj­wy­żej ko­lo­rem; lub pol­skie oliw­ki, przy­go­to­wy­wa­ne z… nie­doj­rza­łych śli­wek.

Cza­sem te oszu­stwa wy­ni­ka­ły z nie­do­stat­ku, cza­sem z róż­nic geo­gra­ficz­nych, a cza­sem z wiel­kiej fan­ta­zji ku­cha­rza. Zupa marchewkowa z imbirem. 'Food Surgeon' Is a Culinary Dr. Frankenstein. In the past week, a man calling himself the "Food Surgeon" has picked up nearly half a million YouTube views with two videos of his latex-gloved hands "operating" on food.

'Food Surgeon' Is a Culinary Dr. Frankenstein

Considering he eats his patients at the end, the clips are more than a little Silence of the Lambs–y, but they're also oddly satisfying. His most recent video, posted three days ago, is "Reese's Peanut-Butter-Ectomy with Oreo Cream Transplant," which documents a procedure in which he uses a scalpel to open the top of a Reese's, remove all of the gooey insides, and implant cream from an Oreo.