background preloader

چگونه فشار سنج را تنظیم می کنید؟

05 july 2022

چگونه فشار سنج را تنظیم می کنید؟

نکاتی برای نصب صحیح فشارسنج ها
گیج سمت راست را انتخاب کنید. قبل از بیرون آوردن آچار، ابتدا مطمئن شوید که نوع سنج مناسب برای کاربرد را دارید. ...
روی تخت های آچار نیرو اعمال کنید. ...
مهر معامله. ...
از یک سوکت گیره یا مهره اتصال با نخ مستقیم استفاده کنید. ...
فضا را برای Blow-out بگذارید. ...
قاب سنج را تخلیه کنید.

آیا فشار سنج ها وارونه کار می کنند؟

گیج های فشار AMETEK در حالت عمودی و عمودی کالیبره شده اند و باید به همین صورت نصب شوند. برای کاربردهایی که گیج به صورت جانبی، افقی یا وارونه نصب می شود، گیج باید در موقعیتی که در نهایت در آن استفاده می شود، کالیبره شود.

https://butcenter.com

https://butcenter.com/how-to-work-with-a-sphygmomanometer/

https://butcenter.com/product-category/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86/