background preloader

Przepowiednie

Facebook Twitter

Święci wieszczą przyszłość. "Ci, któ­rzy nas od­trą­ca­li, zo­sta­ną wy­nisz­cze­ni.

Święci wieszczą przyszłość

Licz­ne za­stę­py pogan przy­łą­czą się do chrze­ści­jan przy­wa­bio­ne bla­skiem uczci­we­go życia i ob­fi­to­ści bo­gac­twa. Za­le­d­wie ochrzcze­ni, będą gło­sić chrze­ści­jań­stwo jak za cza­sów pierw­szych Apo­sto­łów". Świę­ty Au­gu­styn Na­praw­dę na­zy­wał się Au­re­lius Au­gu­sti­nus. Uro­dził się w 354 roku w Ta­ga­ście (te­re­ny dzi­siej­szej Al­gie­rii). Na pierw­szy plan bez wąt­pie­nia wy­su­wa się wątek do­ty­czą­cy przy­szło­ści Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go. Świę­ta Oty­lia Każ­de­go roku 13 grud­nia w Ko­ście­le ka­to­lic­kim od­pra­wia­na jest msza na cześć świę­tej Oty­lii, czy też zgod­nie z nie­któ­ry­mi prze­ka­za­mi Ody­lii. Na szczę­ście matka Oty­lii, Be­stwin­da, miała wię­cej od­wa­gi i mi­ło­ści w sercu i oca­li­ła dziec­ko. Zgod­nie z le­gen­dar­ny­mi już dziś opo­wie­ścia­mi, świę­ta ko­bie­ta wła­śnie tam spę­dza­ła więk­szość swo­je­go czasu, opie­ku­jąc się bied­ny­mi i cho­ry­mi ludź­mi.

Polona. Polona. Proroctwo z Ukrainy ostrzegało o wojnie « Dziecko Królowej Pokoju. Posted by Dzieckonmp w dniu 4 Marzec 2014 Objawienia miało miejsce w 1987 r. osadzie Hrushiw na południe od Lwowa Kryzys jeszcze nie osiągnął temperatury wrzenia, ale wkrótce może rozlać się na zewnątrz.

Proroctwo z Ukrainy ostrzegało o wojnie « Dziecko Królowej Pokoju

Z pewnością nie jest zbyt wcześnie, aby myśleć, że może wydarzyć się najgorsze. Antagonizmy między Ukrainą – kiedyś częścią Związku Radzieckiego i Rosją tłumione były od wieku (szczyty przed i podczas II wojny światowej, kiedy ZSRR prześladował Chrześcijan, zwłaszcza katolików i na Ukrainie panował głód, który powodował miliony ofiar śmiertelnych). Ukraina odłączona od bloku sowieckiego w wyniku zaskakującego rozpadu Związku Radzieckiego, zdobyła niepodległość kilka lat po objawieniach. To miało miejsce dokładnie w pierwszą rocznicę katastrofy nuklearnej w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, kiedy promieniowanie spowodowało silne skażenie okolic Kijowa, oraz chmurę radioaktywną, którą uważa się za przyczynę zachorowań na nowotwory w różnych częściach Europy wschodniej i północnej. Ukrywane wiadomosci. Ku pokrzepieniu serc - Proroctwa o Polsce.

Przepowiednie dotycz ce Sobieskiego. Księża o przyszłości Polski. Prze­po­wied­nie nie są do­me­ną je­dy­nie wró­żek i astro­lo­gów.

Księża o przyszłości Polski

Przez wieki ja­sno­widz­twem pa­ra­li się też... du­chow­ni ka­to­lic­cy. To z ich ust wy­szły naj­słyn­niej­sze pro­roc­twa dla na­sze­go kraju. Sta­ni­sław Resz­ka Dziś nie do po­my­śle­nia jest, żeby ja­ki­kol­wiek du­chow­ny zaj­mo­wał się prze­po­wied­nia­mi. Je­dy­ne przy­kła­dy pro­roctw re­li­gij­nych to ob­ja­wie­nia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Widać jak na dłoni, że Pol­ska do­cze­ka­ła się już 15 przy­wód­ców z po­wyż­szej listy. Wiele razy po­ja­wia się także licz­ba sie­dem, co więk­szość ba­da­czy łączy z jej kon­tek­stem bi­blij­nym. Józef Man­ci­nel­li Je­zu­ita ten, znany ze swej głę­bo­kiej wiary, aż do póź­nej sta­ro­ści był mi­sjo­na­rzem. Jedna z wer­sji ob­ja­wie­nia po­da­je, że je­zu­ita za­wo­łał "O, Kró­lo­wo Wnie­bo­wzię­ta, módl się za nami!

". Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W roku 1677 wyszło drukiem kazanie Samuela Corella (1627-1687), kaznodziei i pastora pochodzącego z Elbląga.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zostało ono wygłoszone z okazji dwóch wydarzeń. Pierwszym była elekcja hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego na króla Polski, która miała miejsce 19 maja 1674 roku, drugim zaś uroczystość koronacyjna króla-elekta i jego małżonki Marii Kazimiery, która odbyła się 2 lutego 1676 roku w Krakowie na Wawelu. Kazanie zostało opublikowane w Elblągu przez bratanka Samuela, Achacego Corella młodszego, który prowadził oficynę. Sumptem tej oficyny ukazały się też inne kazania kaznodziei Corella, poświęcone m.in. Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu. Na wstępie Corell wspomina sam wybór Jana Sobieskiego na króla Polski i Księcia Wielkiego Litewskiego oraz akt koronacyjny.

Włoski mistyk przepowiedział: Polska uwolni świat od tyranii - dziennikpolski24.pl. PRZEPOWIEDNIE a CZASY OBECNE. PRZEPOWIEDNIE a CZASY OBECNE opracował Salwatorianin, 1943 r.

PRZEPOWIEDNIE a CZASY OBECNE

Nakładem; Ojcowie Salwatorianie, 1538 Roosevelt Street, Gary, Indiana Imprimatur f JOANNES FRANCISCUS Episcopus Wayne-Castrensis Fort Wayne, Indiana, dnia 27 listopada 1942 r. Od najdawniejszych czasów, w godzinach największego utrapienia, ludzie szukali w proroctwach lub też wizjach Świętych czy to wytłumaczenia zdarzeń, czy też pobudki do nadziei albo wreszcie samego natchnienia. W czasach narodowego nieszczęścia masy ludowe zwracają się do Boga a przez potęgowanie w sobie wiary, zwracają się także do swych narodowych wieszczów i proroków, aby z ich przepowiedni odkryć choćby rąbek tajemnicy co ich czeka, i co im bliższa czy też dalsza przyszłość przyniesie.

Prawie każdy wielki naród miał w ważniejszych swych okresach proroków, którzy z mniejszą czy też większą ścisłością przepowiadali jego przyszłość. Dlatego też ludzie w każdym czasie szukali w przepowiedniach pociechy i znaleźli je niechybnie. Spis treści Św. Wizja Ks. Św.