background preloader

INKLUSION & TILLGÄNGLIGHET

Facebook Twitter

Inkluderande lärmiljöer - ifous.se. Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker, punktskrift och lättläst. Inkludering.

Schemastruktur

Enkelt teknikstöd för skolelever och vuxna. Learning Environment Definition. Learning environment refers to the diverse physical locations, contexts, and cultures in which students learn.

Learning Environment Definition

Klart alla ska med gunilla fllman. 78 miljoner i stöd till utvecklingsprojekt. David Mitchells bok "Inkludering i skolan - undervisningsstrategier som fungerar" - Claes Nilholms blogg. Vanligtvis recenserar jag inte böcker i den här bloggen.

David Mitchells bok "Inkludering i skolan - undervisningsstrategier som fungerar" - Claes Nilholms blogg

Men när Mitchells bok nu dök upp på mitt skrivbord får jag ett utmärkt tillfälle att mer konkret diskutera de problem jag tog upp i min förra blogg vad gäller att ge en vetenskaplig grund för skolan. Jag skrev där om de ofrånkomliga sammanfattnings-, översättnings- respektive relevansproblemen som måste lösas när en vetenskaplig grund ska etableras. Innan jag diskuterar huruvida Mitchell lyckas lösa dessa problem eller inte kan det vara på sin plats att säga något om bokens inramning.

Den heter ”Inkludering i skolan” med undertiteln ”Undervisningsstrategier som fungerar”. Det som signaleras är alltså att boken förmedlar fungerande strategier för inkludering. Vi har alltså som det förefaller att göra med en verklig auktoritet inom området. Det är dock lite oklart vad av bokens inramning som härrör från Mitchell respektive vad det svenska förlaget bidragit med. Bokens inramning handlar på ett påtagligt sätt om att sälja in boken.

Lyckas i lärandet – en konferens om att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur tillgången till tillgängliga läromedel ser ut i samtliga skolformer från förskola till högskola samt en redogörelse för möjliga åtgärder och förändringar av produktion och distribution av sådana läromedel. Eventuella förslag ska åtföljas av en konsekvensbeskrivning och en redogörelse för förslag till eventuella förändringar av MTM:s och SPSM:s instruktioner. Därutöver ska förslag om vidare utredning lämnas om det bedöms nödvändigt. These 12 Self-Advocates Make Some Of The Strongest Arguments For Inclusive Education. Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande. I varje klass sitter en eller flera individer som brottas med livet, slår och fäktar för att klara en kärlekslös tillvaro, stör lektioner, öppnar dörrar vid genomgångar, sätter oss lärare på prov, unga människor som tappat tron på sig själva, tappat tron på vuxna, på lärare, inte har motivation, men som innerst inne inget hellre vill än att lyckas i skolan och vara en bland alla andra.

Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

Hur får vi dem att lyckas? Vad är det för faktorer och förmågor som kännetecknar framgångsrikt lärande? Hur tränar vi upp dem? Jag stannade till länge när jag läste avsnittet om ett av världens mest kända psykologiska experiment det sk. marshmallowtestet som gjorts i en ny variant 2013 och som återges i boken Hellre små steg än stora kliv – inkluderande undervisning och lärande av Fredrik Ahlén.

Walter Mischels marshmallowstest fann att förmåga till självkontroll har en positiv påverkan på skolresultat. Avgörande för ett framgångsrikt lärande. Strukturerad och förtroendefull miljö. Att diskutera. Think Inclusive - Journal. Daniel och Anne – Att jobba med inkluderande exkludering. The Importance of Inclusion in One Infographic. A Simple Way to Include Others. What Happens to Behavior When You Incorporate Student Choice? – John Spencer.

My hardest year of teaching involved a sixth grade self-contained class about four years ago.

What Happens to Behavior When You Incorporate Student Choice? – John Spencer

Somehow, I got off on the wrong foot. I had just been an instructional coach and I felt, on some level, that I could handle any classroom situation. I was wrong. I had never had a group interrupt me, yell at each other, and throw things on the first day of school. 11 Dos and Don’ts for Making Inclusion Work. One of the biggest struggles we face as classroom teachers is meeting each of our students where they are.

11 Dos and Don’ts for Making Inclusion Work

Wouldn’t it be amazing if all our students were at the optimal place to learn each concept just as we were prepared to teach it? Of course! But as we know, the range of abilities and prior knowledge in our classrooms can be extreme. The fact is, as much as we would like to be the super-teacher who is able to leap state standards in a single bound, no single teacher will always meet the needs of all of his or her students at every moment.

When we strive to create an inclusive classroom (that is, one that secures opportunities for students with disabilities to learn alongside their non-disabled peers in the general education classroom), we create more opportunities for success for all of our students. Do co-teach. Choosing Sides On School Inclusion. Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet. Sara Stenberg, jurist hos DO.

Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet

Elever som inte fått tillräckligt stöd eller som hindras av lokalerna från att delta i undervisningen kan anmäla skolan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Diskrimineringslagen ger elever med funktionsnedsättning rätt att komma i en jämförbar situation med andra elever. Det kan handla om att få längre tid på prov eller att få stödanteckningar som gör det lättare att följa med i undervisningen. Men också att alls vara med på lektionerna. Har hissen upp till träslöjdsalen stått still länge utan att skolan gjort något åt det skulle det kunna vara diskriminering, enligt DO.

Sara Stenberg, jurist hos DO, tror att de nya bestämmelserna kommer att ha betydelse både för skolans fysiska och pedagogiska tillgänglighet. Men skärpningen i diskrimineringslagen ställer inte högre krav än vad skollagen gör på extra anpassningar och särskilt stöd, eller vad plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen ställer på lokalerna. . – Nej, jag skulle inte ta det för självklart.