background preloader

The big 5

Facebook Twitter

Svanelids skolfrågor - Big 5. Alla förmågorna Big 5.docx. Fröken Ann och 07orna. Vill du arbete med TB5?

Fröken Ann och 07orna

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4 analysformagaPlanschV4 Planscherna nedan är designade med utgångspunkt i en plansch som Pedagogiska Magasinet gjorde. TheBig5PlanschPMv2. The Big 5 i skolan. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf.

Alla förmågorna Big 5.docx. Big5.jpg (JPEG Image, 1241 × 1565 pixels) - Scaled (64%) BIG 5 LATHUND. Fem myror är fler än fyra elefanter. Www.skolverket.se/polopoly_fs/1.174371!/Menu/article/attachment/Bedomningsstod_Musik_Ensemblemusicerande. The Big 5. THE BIG 5.

Big five/six. Förmågorna. Värdegrundande förmågor. Analysförmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Begreppslig förmåga. Metakognitiv förmåga[1] Procedurförmåga[1] Lägg krutet på The Big 5. Just nu sitter lärare runt om i landet och försöker skapa lokala pedagogiska planeringar utifrån tolkningar av den nya läroplanen Lgr 11.

Lägg krutet på The Big 5

En avgörande fråga är om dessa planeringar blir ytterligare en plikttroget framtagen hyllvärmare som stjäl tid och tar död på lärares kreativitet, eller ett levande pedagogiskt dokument som även elever och föräldrar har nytta av. Till en början kan det vara en god idé att ställa grundfrågan: För vem skrivs en lokal pedagogisk planering? Är det för att synliggöra mitt eget tänkande kring undervisningen, för kollegor, för skolledare, för eleverna eller deras föräldrar? ”Rätt” svar är: För alla dessa grupper. Betänk till exempel att elever med Lgr 1 1 nu behöver åtta alternativt tolv betyg med minst E för gymnasiebehörighet – det kräver begripliga lokala pedagogiska planeringar. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber.

3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. BIG 5 LATHUND. FlippadSO. Fem förmågor i fokus. Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra.

Fem förmågor i fokus

I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Övning, Analysförmåga. #visombärenförmåga. Förmågorna i TheBig5 är hämtade ur samtliga kursplaner i Lgr11, oavsett årskurs.

#visombärenförmåga

Dessa förmågor har delats upp i fem olika kategorier. I Lgr11, del 1, behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Och i del 2 övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Med TheBig6 har vi kompletterat TheBig5 med del 1 och 2 i Läroplanen och bearbetat förmågorna till vår undervisning och våra elever. Den sjätte ”förmågan” är därmed ingen riktig förmåga utan en tolkning av innehållet i del 1 och 2. De fem kategorierna är färgkodade.

ANALYSFÖRMÅGA (grön) Beskriver orsaker och konsekvenser. KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA (orange)Samtala.– Att kunna samtala med en eller flera personer. METAKOGNITIV FÖRMÅGA (gul)Tolka.– Att kunna tolka. #visombärenförmåga. Att arbeta med förmågorna i åk 4.

#visombärenförmåga

I dag startade jag upp arbetet med förmågorna i 4C – med målet att levandegöra läroplanen. I handen höll jag Lgr11 och min lilla plastficka var tom. Först berättade jag vad en läroplan är och vad den betyder för mig. The Big Five förmågor med bedömningsmatris. The Big five lathund reviderad. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit - BFL genom kollegialt lärande

Skollagen föreskriver att ”Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade” (Skolverket). Startkitsupplägget inleds med en så kallad basmodul (A, B) där bland annat upplägg, gruppsammansättning och intensitet kan diskuteras. Basmodulen syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra det kollegiala lärandet lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen.

Arbetet avslutas också med basmodulen (D), men då är syftet istället att sammanfatta, dokumentera och utvärdera arbetet. Arbetet kan antingen genomföras med ”matematiklyfts”-intensitet med regelbundna veckomöten, eller enligt ett upplägg där lärlagen träffas en gång i månaden. Lärmodulcykel Moment B) Kritiska diskussioner och gemensam planering utifrån det som lästs in. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt.

Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. De fem stora. Igår hade jag ett spännande samtal med en kollega i det utvidgade kollegiet.

De fem stora

Tänk vad teknik gör allting möjligt! Via Hangout satt vi och samtalade om förmågor, kunskapskrav, planeringar och hur vi ser på möjligheten att applicera ”The Big five” i språkundervisningen. Under samtalet så pratade vi lite om hur vi ser på förmågorna, och hur viktigt det är att poängtera för eleverna att alla förmågor är kopplade till varandra, även om det är olika förmågor så går de i mycket stor utsträckning in i varandra. Detta är viktigt att förstå, just därför att i klassrummet så handlar det inte om att isolera och särskilja förmågorna från varandra, utan att istället kunna synliggöra för eleverna vilka förmågor vi övar och visa hur de hör ihop. De fem stora förmågorna illustreras oftast i form av de fem stora vilt som lever på Afrikas savanner, leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. I våras slängde jag ut en tanke i SO-gruppen på Östergårdsskolan. Så, vad tycker ni?