background preloader

Skolverket, språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? Flerspråkighet i fokus: Läs- och lärstrategier för alla. Läraren Josefin Nilsson berättar om metoder för att inkludera fler elever i skolarbetet genom språk och kunskapsutvecklande arbete.

Flerspråkighet i fokus: Läs- och lärstrategier för alla

Hon visar sambandet mellan språk, tänkande och lärande. Inspelat 14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Checklista för en språkutvecklande lektion. Genrepedagogik i Rinkeby. Matris genrer.JPG. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Eftersom jag inte har tid att föreläsa när vi träffas i språkgruppen valde jag att "flippa" mina föreläsningar där jag pratar om språkliga mål. Så, vad är språkliga mål, hur identifierar man dem och varför ska vi göra detta?

Ps. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång.

Arbetsgång

Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering.

Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Språkutveckling och flerspråkighet - Gisela Håkansson. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande? Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial TV-serie Övriga lästips. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Språkutvecklande arbetssätt. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutvecklande arbete - samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan.

Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språkutveckling. För vårens träff med NCS referensgrupp.

Språkutveckling

Vi är ett dussin hängivna språk-, läs- och skrivutvecklare från hela landet som träffas ett par gånger per år. Idag omfattade programpunkterna lägesrapporter från våra respektive nätverk, glimtar från de utvecklings- och utbildningsinsatser som vi drivit under det gångna året, det senaste om Läslyftet och inte minst bollande av programidéer för NCS årliga konferens som går av stapeln 27-28 november. Då Skolverket hade flyttdag just idag så fick vi träffas på Nordic Light hotel på Vasagatan. Precis som namnet antyder så präglas lokalerna av ljus i alla dess former. Grupprum som glasboxar i olikfärgade sken.Tillräckligt udda för att vi bara var tvungna att fota! Erica Jonvallen, undervisningsråd Skolverket, är vår sammankallande och sammanhållande kraft.

Uppstart av mötet. Vi fick en genomgång av planerna för Läslyftet, som det i nuläget är tänkt att se ut. Här ser du uppdraget för Läslyftet i punktform. Är du nyfiken på vilka vi är? Språk- och kunskapsutvecklande arbete - kemi. Språk i alla ämnen (del 2) Språk i alla ämnen (del 1) Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Sprakutvecklande_amnesundervisning.

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Språkliga mål. Micapica. Att tydliggöra språkliga mål. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språkutvecklande arbetssätt. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa.

Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes

Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat. När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter. Centralskolan hade haft ett antal föreläsningar i språk- och kunskapsutveckling men eftersom de hade varit frivilliga hade endast ett fåtal deltagit.

Vid en sådan omfattande språksatsning i kommunen är det av största vikt att det är långsiktigt och systematiskt. . / Ingegerd Norder. Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig. Efter att ha undersökt blommans delar och pratat om vad de olika delarna samt tittat på några olika filmer som visar hur fröväxter förökar sig är till för är det nu dags för mina fyror att träna på att återberätta ett händelseförlopp i NO.

Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig

Det passar extra bra eftersom jag vet att min svensklärarkollega arbetar med återberättande text och har gått igenom typiska drag och tidsord. Förutom att träna återberättande tränar eleverna också på att använda naturvetenskapliga begrepp. Som stöd i återberättande har jag gjort ett antal bilder som eleverna först måste fundera kring vad de visar och sedan i vilken ordning de ska komma. Jag har använt appen Doodle buddy när jag gjorde bilderna. Eleverna kommer att använda iMovie på sina iPads. Lektionens mål Att kunna beskriva hur det går till när växter förökar sig.Att träna på att använda naturvetenskapliga begrepp.Att börja lära oss hur iMovie fungerar. Ord man ska kunna använda ståndarepistillpollenpollineringbefruktningfrögro. Språkutveckling. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor.

Arbetsgång. Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - kemi. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - idrott och hälsa. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - historia. Språk i alla ämnen (del 1) Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Språk i alla ämnen (del 2)