background preloader

Skolverket, språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Matris. Några mycket enkla och användbara tips. När man undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning: 1 Låt eleverna skriva frågor till karaktärerna de läser om.

Några mycket enkla och användbara tips

Det väcker engagemang, aktiverar elevens eget tänkande och hjälper en som lärare att förstå elevens tankar om texten. Frågorna kan man sedan använda för ytterligare undervisning. 2 Elever som kommit en bit i sin andraspråksutveckling, blir ibland frustrerade över att de inte kan uttrycka sin kunskap, skrivglädje och fantasi på samma höga nivå som de kan på sitt modersmål.

En viss frustration är naturligtvis en stark drivkraft i lärandet, men i vissa lägen är det perfekt att uppmuntra eleven att skriva allt det hen vill på modersmålet istället. 3 Låt eleverna markera med understrykningspenna alla ord de förstår i en text. 4 Låt eleverna hjälpa och förklara för varandra. 5 Ge eleverna tillgång till tydliga skrivmallar. Språkutvecklande arbete med begrepp. Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO!

Språkutvecklande arbete med begrepp

Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten. Utvecklingsprojekt. I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan.

Utvecklingsprojekt

Det övergripande temat är ”Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet”. Det är ett långsiktigt arbete som i slutändan skall resultera i högre måluppfyllelse. Forskningen visar tre övergripande kompetenser hos lärare som har starka samband med elevers lärande och studieprestationer; relationell kompetens, ledarkompetens samt didaktisk kompetens (Håkansson & Sundberg, 2013). Relationell kompetens Vad gäller den relationella kompetensen finns det flera olika ledord, några av dem finns här: Passion – nivån av entusiasm som läraren visar.

Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner. Att tänka att lektionen ska fokusera på språkutveckling och innehålla inslag av bedömning för lärande har verkligen gett mig en helt ny arsenal av undervisningsmetoder.

Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner

Att jag känner till genrepedagogik och Dylan Williams fem nyckelstrategier har hjälp mig att skapa lektionsaktiviteter som verkligen utmanar och utvecklar mina elever. Mina elever i åk 4 har nyligen planerat och genomfört ett odlingsförsök och det är nu dags för dem att skriva en rapport på försöket. För att få dem att förstå hur strukturen på en rapport kan se ut och vad som utmärker god kvalité genomförde vi idag följande aktiviteter: Dokumentation av undersökning elevexempel. Akinator, the Web Genius. Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete.

Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete

Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus. Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen.

Vi pratade en del om vilket syfte en fabel har, vilken struktur den har och vilka språkliga drag som finns i fabeln. När vi lekt och återberättat fabeln många gånger fotade vi av leksaksfigurerna, målade några bakgrunder och lade in allt i appen Puppet pals. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra.

Flerspråkighet i fokus: Vårt gränslösa språkuppdrag. Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla. Checklista för språkutvecklande arbetsområde[1].pdf - Google Диск. - teori & praktik i förskola & skola. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Språkutvecklande arbetssätt by Åsa Söderström on Prezi. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Mitt språkutvecklande klassrum: Språk i alla ämnen - om språkutvecklande arbetssätt med IKT. Resonera kring meta-förmåga i åk 2. Arbetet kring vår PP Vårt samhälle fortsätter.

Resonera kring meta-förmåga i åk 2.

Vi har varit på studiebesök på kommunhuset och utifrån det besöket så har vi skrivit en återberättande text med en resonera-knorr. Vi började att återberätta med stöttning av vår Återgivandegenre-plansch. Att utveckla sitt skrivande. Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande.

Att utveckla sitt skrivande

Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Språkutvecklande arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? Flerspråkighet i fokus: Läs- och lärstrategier för alla. Läraren Josefin Nilsson berättar om metoder för att inkludera fler elever i skolarbetet genom språk och kunskapsutvecklande arbete.

Flerspråkighet i fokus: Läs- och lärstrategier för alla

Hon visar sambandet mellan språk, tänkande och lärande. Inspelat 14 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Checklista för en språkutvecklande lektion. Matris genrer.JPG. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i?

Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet.

Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket. Att läsa, skriva och kommunicera bättre. Språkutveckling och flerspråkighet - Gisela Håkansson.

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Språk- och kunskapsutveckling Resultaten av Skolinspektionens kvalitetsgranskning Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010, visar att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad och att bristerna i många förskolor och skolor gäller generella svagheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling.

Många lärare saknar kunskap om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och många lärare saknar nödvändig kunskap om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad gynnar elevers lärande?

Skolverkets kunskapsöversikt Greppa språket hänvisar till en sammanfattning av forskarna Meltzer och Hamann där följande åtta punkter gynnar elevers lärande i olika skolämnen: Stödmaterial. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Checklista_fyra_sprakfardigheter.pdf. Språkutvecklande arbetssätt. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan. Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språkutveckling. För vårens träff med NCS referensgrupp. Vi är ett dussin hängivna språk-, läs- och skrivutvecklare från hela landet som träffas ett par gånger per år. Idag omfattade programpunkterna lägesrapporter från våra respektive nätverk, glimtar från de utvecklings- och utbildningsinsatser som vi drivit under det gångna året, det senaste om Läslyftet och inte minst bollande av programidéer för NCS årliga konferens som går av stapeln 27-28 november.

Då Skolverket hade flyttdag just idag så fick vi träffas på Nordic Light hotel på Vasagatan. Precis som namnet antyder så präglas lokalerna av ljus i alla dess former. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - kemi. Språk i alla ämnen (del 2) Språk i alla ämnen (del 1) Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Sprakutvecklande_amnesundervisning. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Språkliga mål. Micapica. Att tydliggöra språkliga mål. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språkutvecklande arbetssätt. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig. Efter att ha undersökt blommans delar och pratat om vad de olika delarna samt tittat på några olika filmer som visar hur fröväxter förökar sig är till för är det nu dags för mina fyror att träna på att återberätta ett händelseförlopp i NO.

Det passar extra bra eftersom jag vet att min svensklärarkollega arbetar med återberättande text och har gått igenom typiska drag och tidsord. Förutom att träna återberättande tränar eleverna också på att använda naturvetenskapliga begrepp. Som stöd i återberättande har jag gjort ett antal bilder som eleverna först måste fundera kring vad de visar och sedan i vilken ordning de ska komma.

Språkutveckling. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Arbetsgång. Diskutera: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - samhällsorienterande ämnen i grundsärskolan. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - kemi. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - idrott och hälsa.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete - historia. Språk i alla ämnen (del 1) Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Språk i alla ämnen (del 2)