background preloader

Använd och aktivera eleverna, genom t.ex kamratbedömning

Facebook Twitter

Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Bedömning för lärande - Återkoppling och kamratrespons.

Bedömning - Tydliggöra kunskapskrav och självbedömning. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet och kamratrespons. Kamratrespons. Christian Lundahl kamratrespons. Kamratbedömning. Two stars and a wish! Stjärnor och önskningar!

Two stars and a wish!

Det låter härligt tycker jag. Som en vacker natthimmel där nya stjärnor tänds varje kväll. Så är det i skolan! Varje dag tänds nya stjärnor, nytt kunnande hos våra elever. De visar de förmågor de kan riktigt bra och också det som behöver utvecklas vidare. Vi arbetar efter modellen "Two stars and a wish" med våra elever på Rudsskolans mellanstadium. Om jag fick göra "Two stars and a wish" på mitt arbetslag skulle stjärnorna bli att vi jobbar målmedvetet efter kunskapskraven i klassrummet och vi kan skriva tydliga planeringar som hjälper elever att nå framåt. Vad har ditt arbetslag för stjärnor och önskningar?

Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Bajenpedagogen. Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande.

Bajenpedagogen

Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. Arbeta så här när du får respons Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Använd den här mallen som utgångspunkt när du ska ge respons på en kamrats text. 1. 2. Kamratbedömning gör elever mer engagerade. Kamratrespons, text. Kamratrespons i skrivprocessen. Efter att ha läst Christian Lundahls Bedömning för lärande fick jag ny energi att ta mig an kamratrespons på texter elever skrivit på lektionerna i Svenska B.

Kamratrespons i skrivprocessen

Jag har gjort trevande försök förut, det har jag. Det har aldrig blivit särskilt bra. Jag har som mål den här terminen att utveckla formativ bedömning i alla ämnen. I svenskämnet har jag trevat efter en form, men Bedömning för lärande gav mig flera bra redskap, däribland metoder för att aktivera elever som resurser åt varandra och olika sätt få eleverna att ta lärandet i egna händer. I skrivprocessen i svenska kan allt detta aktualiseras. Hur gjorde jag? 1. 2. 3. 4. Kamratrespons.

Att få respons från andra är en ovärderlig hjälp när eleverna arbetar med såväl en text, en produktion eller praktisk arbetsuppgift.

Kamratrespons

Att ge respons på andras texter och produktioner gör också eleverna till en mer medvetna granskare, eftersom de läser in sina egna erfarenheter och intentioner i det arbete de ska respons på. Respons kan öppna deras ögon för det de inte ser, både starka och svaga sidor. Det kan också bidra till ansvarstagande, självvärdering och öka förmågan att reflektera över det egna lärandet, det så kallade metakognitiva lärandet. Vid förberedd respons, som oftast är av högre kvalitet än vid muntlig, föreslås följande tillvägagångssätt av Dysthe m.fl. (2011): Koncentrera dig först på att fånga textens/produktionens fokus eller syfte.Markerar det som du tycker är bra.

Diskussionsfrågor:Under vilka läraktiviteter i ditt yrkesämne kan du använda kamratrespons? På vilka sätt anser du att elever kan lära av varandra? Litteratur:Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel (2011). Kamratrespons by christina kihlström on Prezi. Två stjärnor och en önskan.

Think, Pair, Share Strategy. Tankar och reflektioner om min undervisning. Kamratrespons. Kamratrespons by christina kihlström on Prezi. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet och kamratrespons. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning.

Two stars and one wish.