background preloader

Podcasting w bibliotekach

Facebook Twitter

- Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek. 2 bn 2 2018. Webinarium jako forma internetowej edukacji. Podcasting w perspektywie specyfiki produkcji radiowej. Tradycja i nowoczesnosc w bibliotece naukowej XXI wieku 2012. Ekologia informacji Taraszkiewicz. Bibliotekarze i czytelnicy. Paulina Milewska Strona www biblioteki uczelnianej. Staporek Marta tekst. 230214761. Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ( RE-BUŚ ): Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu - recenzja. Bibliotheca Nostra slaski kwartalnik naukowy r2008 t2 n2 s38 40. Podcasting i audiodeskrypcja jako forma promocji biblioteki w środowisku osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Customer Relationship Management (CRM) w bibliotece akademickiej w kontekście nowych form komunikacji - Gospodarka, Rynek, Edukacja - Tom 13, Numer nr 4 (2012) - BazEkon - Yadda. W artykule przedstawiono ogólne zasady zarządzania relacjami z użytkownikami bibliotek akademickich.

Customer Relationship Management (CRM) w bibliotece akademickiej w kontekście nowych form komunikacji - Gospodarka, Rynek, Edukacja - Tom 13, Numer nr 4 (2012) - BazEkon - Yadda

Dokonano opisu podstaw teoretycznych Customer Relationship Management (CRM) oraz zanalizowano możliwość zastosowania poszczególnych elementów teorii w kontekście nowych form komunikacji. W działalności bibliotek, jako organizacji non profit, do kluczowych elementów CRM należą przede wszystkim: jakość usług, struktura i dynamika więzi z klientami, rentowność relacji, marketing wewnętrzny, poprawna komunikacja z użytkownikami i specjalne programy lojalnościowe. The article presents general rules of Customer Relationship Management (CRM) in academic libraries.

It aims at describing the theoretical background of CRM and analysing the possibility to use specific elements of the theory in the context of new forms of communication. Niematerialne zasoby bibliotek konf. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez wybrane biblioteki uczelniane najlepszych uczelni odnotowanych w QS World University Rankings 2013.

About us.

Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez wybrane biblioteki uczelniane najlepszych uczelni odnotowanych w QS World University Rankings 2013

Mission [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: Notatka do linku w Google Scholat.