background preloader

BFL - Bedömning För Lärande

Facebook Twitter

C%20Lundahl.pdf. Lär dig mer. Du får dig tilldelat en hand – eleverna, föräldrarna, resurserna – och du kan och ska öka värdet.

Lär dig mer

Och de som åstadkommer detta är lärarna. Lärare med höga förväntningar, som uppmuntrar elever att nå utmanande och värdefulla mål, och som gör det på ett omtänksamt och respektfullt sätt. Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som påverkar det där huret. Forskningsbaserat arbetssätt i kvalitetsarbetet (25:09) Skolverket. The Classroom Experiment (Ep.1) The Classroom Experiment (Ep.2)

Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf. Formativ bedömning - bedömning för lärande. Bedömning kan ha flera syften.

Formativ bedömning - bedömning för lärande

En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften. Formativ bedömning @ Nordström Education. En förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning.

Formativ bedömning @ Nordström Education

Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, HelenTimperley och Dylan Willliam ställs nya krav på utbildning och utveckling av ett nytt förhållningsätt till betyg och bedömning i skolan. Formativ bedömning är ett förhållningsätt som kan användas för att utveckla lärarens bedömningskompetens och ett sätt att arbeta med skolans grundläggande kunskapsuppdrag.

Bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocess och kan med stöd av digitala verktyg synliggöra lärandet och bedömningsprocessen. Dylan William har utvecklar fem nyckelstrategier inom formativ bedömning som med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet och ge effektiv återkoppling. Processutbildningar. Lär dig grunderna. Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet.

Lär dig grunderna

BFL i undervisning film. BFL. Bedömning kan vara både summativ och formativ.

BFL

Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. Vi kallar det bedömning för lärande (BFL) och menar att det är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg.

För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna. Bedömning för lärande 5 nyckelstrategier knyta praktisk övning till. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Verktyg för formativ bedömning. Bedömning för lärande i praktiken. På Hulta, strax utanför Borås stadskärna, ligger Ekarängsskolan, en F-6 skola som är omgiven av stora grönområden och ett flertal fotbollsplaner, något som både eleverna och lärarna på skolan är väldigt stolta över.

Bedömning för lärande i praktiken

Skolan är inne på sitt andra år med bedömning för lärande, BFL. De har gått på utvecklingsenhetens föreläsningar och rektorn har sedan drivit arbetet vidare bland annat genom att samtalsgrupper har skapats och att alla lärare fått varsitt exemplar av Christian Lundahls bok Bedömning för lärande. – Vi ska arbeta med den här första strategin att dela målen med eleverna den här närmaste tiden.

Det är viktigt att eleverna förstår varför de är i skolan och vad de förväntas kunna, säger skolans rektor Henrik Almér. Det är utvecklingsenhetens rekommendation att rektorn engagerar sig i processen om BFL verkligen ska få fäste och bli ett förhållningssätt på skolan. Delar målen för undervisningen Filmar undervisningen Camilla fördelar ordet Sofia får ordet.

Samtalsgrupperna är arbetslagen. Kunskapsformaren. Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir.

Kunskapsformaren

Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Formativ undervisning med IKT i svenska. Så kan du arbeta med formativ bedömning. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Elevexempel tydliggör kvalitet. Hur får man eleverna att förstå vad som är kvalitet i t ex ett arbete, ett svar på en fråga, en lösning, en viss texttyp eller en förmåga och hur får man dem att förstå progressionen i kunskapskraven…?

elevexempel tydliggör kvalitet

Think-Pair-Share. Christian Lundahl Varför bedömning för lärande? Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt.

Christian Lundahl Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Christian Lundahl Bristfokusering. Christian Lundahl Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev. Respons, eller feedback, är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande.

Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev

Den här texten handlar om respons från lärare till elev. Filmad återkoppling skapar kvalitetstid för eleverna. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning? Digitala skollytet – Kamratbedömning. Det här med att ge kamratrespons är inte helt lätt.

Digitala skollytet – Kamratbedömning

Grunden i att kunna ge varandra respons är att eleverna ska känna sig trygga med varandra och att de ska känna sig trygga i sig själva, så att de kan blotta sig och visa upp sina styrkor och svagheter. Det kan ta många års arbete med en grupp innan de känner denna trygghet. Elever kan också känna att det är svårt att ge respons för att de inte vill känna sig ”besserwissiga” gentemot sina kamrater. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska. De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare.

Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Studiedagen-del-2.pdf. Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet.

När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det, samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det som är relevant. Fem_steg_for_planering.pdf. Diskussionsunderlag-bild.pdf.

Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete. Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Varje elevgrupp har sin uppgift i planeringen.