background preloader

Per llegir/opos

Facebook Twitter

Pels temes 10_11_....

Competencia llengua oral. UNITAT 12: El catalá ahir i avui. Classificacio textos pisa. CUR 18 19. CUR 19 20. CUR Batxillerat (1) Documents d'organització i gestió del centre 2019-2020 - Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020 Cerca o fes-te el teu llibre a l’XTEC.

Documents d'organització i gestió del centre 2019-2020 -

A baix de tot tens tots els PDFs. Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2019-2020 Cultura digital del centre S’ha canviat el nom del document, que abans es deia “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, fet que comporta una visió adaptada a la seva rellevància. Documents de gestió del centre S’inclouen les orientacions del contingut del projecte educatiu del centre (PEC), en què s’afegeix el projecte lingüístic.

Objectius prioritaris del sistema educatiu Es concreten els objectius prioritaris del sistema educatiu amb el desplegament estratègic.

Tema: tractament pedagògic

0 competencia llengua oral. VARIACIÓ LINGÜÍSTICA varietats geogràfiques (resum x alumnes) Teoriacd (1) La mirada experta ensenyar aprendre llengues. 3.1. La diversitat lingüística - DIVERSICAT. Què és una llengua?

3.1. La diversitat lingüística - DIVERSICAT

Una llengua és un sistema de signes orals, que sovint es reflecteix en un codi escrit, que serveix perquè els parlants d'un mateix territori puguin comunicar-se. És molt difícil trobar una definició de llengua que sigui acceptada universalment pels lingüistes, ja que és complicat saber on són els límits que separen el que és una llengua del que és un dialecte. És per aquest motiu que la classificació de les llengües és sovint conflictiva i polèmica. Es calcula que al món es parlen unes 6.000 llengües, de les quals la major part no han estat escrites ni normalitzades.

Imatge i llenguatge visual. Bibliografia bàsica Barthes, R. (1986).

Imatge i llenguatge visual

Retórica de la imagen. Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós Ibérica. Chandler, D. (2007). Eco, U. (1991). Bibliografia recomanada Acaso, M. (2009). Arnheim, R. (1990). Arnheim, R. (1998). Clair, J. (1999). 5 eines INFORMÀTIQUES que has de conèixer i idees - educació presencial i virtual (TAC) Secuencia Didactica - Ejemplos de inicio desarrollo y cierre de una clase. Uno de los aspectos fundamentales que un docente debe manejar en la práctica diaria es el diseño de secuencias didácticas que favorezcan el aprendizaje de los alumnos.

Esta parte del quehacer docente requiere que se tomen en consideración tres elementos esenciales: las características de los alumnos, el contexto en el cuál se desarrolla la práctica y el plan de estudios vigente. Entrando en materia, es importante que definamos lo que es una secuencia didáctica, Laura Frade la define así: “Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (Frade 2008). Por su parte Sergio Tobón la señala como un “…conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”.

(Tobón, et. al. 2010). -Promover la investigación. Coneixement i ús. Llengua catalana. Pel que fa al coneixement del català a Catalunya, un territori habitat per 7,6 milions de persones, que en els darrers 10 anys ha rebut un flux migratori d'1,4 milions d'estrangers, és entès pel 94,4 % de la població de 15 anys o més, llegit pel 85,5 %, parlat pel 81,2 % i escrit pel 65,3 %.

Coneixement i ús. Llengua catalana

En convivència amb el castellà i 300 altres llengües, és la llengua inicial del 31,5 % de la població de més de 15 anys i la llengua habitual del 36,1 %. Una de les característiques del català és la seva capacitat d’atracció lingüística, és a dir, persones que el consideren com el seu idioma tot i que no és la seva llengua primera o inicial. A Catalunya, gairebé 600.000 persones, un 9 % de la població més gran de 15 anys, adopten el català com a llengua d’identificació tot i que tenen altres orígens lingüístics. Us recomanem des de l’#EAPdemataro i @SEmataro, el Vídeo Conversa amb Neus Sanmartí: “L’Escola a distància: ens preocupa com aprendre o com avaluar?” @RosaSensat.