background preloader

Miikkakoivisto

Facebook Twitter

Miikka Koivisto

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki. Valokuva: Anna Keune Valokuva: Tärähtäneet Ämmät . . .

Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki

Luovien alojen tekijänoikeutta koskeviin kysymyksiin löytyy selkeä ja helppolukuinen vastaus Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkkomateriaalista. Verkkomateriaalissa on artikkeleja ja luentomateriaaleja tekijänoikeudesta aihealueilla: Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelun verkkomateriaali on tehty Opetusministeriön tuella. Palvelun ohjausryhmään kuuluu edustajia Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelua ylläpitävistä yliopistoista, Aalto-yliopistosta, ja Taideyliopistosta Nettimateriaalin ovat kirjoittaneet oikeusnotaari Jukka Jäske , OTK, TaM Tiina Nevanperä ja OTK, tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder. Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu Email: maria dot rehbinder at aalto dot fi Aalto-yliopisto Tutkimuksen tukipalvelut PL 31000 FI-00076 Aalto, Hämeentie 135 C, huone 343 Helsinki.

1.1 Selittävä piirros - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki. Tekijänoikeuskäsitteistössä selittäviä piirustuksia suojataan kirjallisina teoksina.

1.1 Selittävä piirros - Art University Copyright Advice - Aalto University Wiki

Laissa selittävinä piirustuksina pidetään esimerkiksi karttoja, konepiirustuksia ja rakennuspiirustuksia. Selittävät piirrokset pyrkivät tekniseen selkeyteen, niiden aihe- ja kuvakulmavalinnat ovat sellaisia, että vastaavaan työhön ryhtyvä päätyisi suurella todennäköisyydellä samoihin ratkaisuihin. Selittäviin piirustuksiin liittyy myös laatuvaatimus. Laatuvaatimusta ilmentää sanan selittävä käyttö. Selittävät piirustukset voivat saada tekijänoikeussuojaa samoin edellytyksin kuin muutkin teokset, eli suojan edellytyksenä on, että selittävä piirros yltää teostasoon eli on itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos sillä tavoin, ettei kukaan muu asiantuntija voisi itsenäisesti päätyä esittämään samoja asioita muodoltaan samanlaisilla piirustuksilla.

Piirustus kuvaa tyrnipensaiden kasvuoloja metsän ja meren välissä. Tekijänoikeuden perusteita. Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos.

Tekijänoikeuden perusteita

Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että hänen henkilöönsä liittyviä oikeuksia.

Taloudelliset oikeudet Taloudellisia oikeuksia koskevan perussäännöksen mukaan tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Teos saatetaan yleisön saataviin, kun Moraaliset oikeudet. Tietosuojavaltuutettu - Usein kysyttyä. Kooste tietosuojavaltuutetulta usein kysytyistä asioista.

Tietosuojavaltuutettu - Usein kysyttyä

Vastaukset voivat sisältyä tietosuojavaltuutetun kannanottoihin tai päätöksiin. Vastauksena voi olla myös ohjaus tutustua tietosuojavaltuutetun oppaaseen tai lomakkeeseen. Asuminen : Tietoturvaohjeet. Ajankohtaista tekijänoikeudesta: Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on lähetetty lausunnoille.

Ajankohtaista tekijänoikeudesta:

Lausuntoaika päättyy 11.9.2015. Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan kevään aikana sopimuslisenssisäännösten mukaisia hyväksymispäätöksiä, jotka koskevat sisäistä tiedotuskäyttöä, arkistoidun tv- ja radio-ohjelman sekä sanoma- ja aikakauslehden uudelleen käyttämistä sekä televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja. Tiedote 6.3. Valtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista. Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle. Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Tekijänoikeudet. Tekijänoikeuksien huomioiminen (mm. kuvausluvat) Mikäli hyödynnät toisen tekijän tuotoksia, muista varmistaa, että tuotokselle annetut tekijänoikeudet sallivat tämän. ​

Tekijänoikeudet

Myös taustamateriaalin (esim. musiikin, muiden ottamien kuvien) tulee olla CC BY-SA tai CC BY -lisenssillä jaettuja, mikäli julkaiset tuotoksia CC BY-SA -lisenssillä. Kun tuotat materiaalia yhdessä muiden kanssa, lisenssi tulee myös sopia yhdessä. Opiskelijoiden kanssa on hyvä jo opintojen alkuvaiheesa solmia kuvaus- ja julkaisuluvat, jolloin on oikeudet käyttää kuvamateriaalia, joissa he esiintyvät. Alaikäisen opiskelijan osalta vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Kuvaus- ja julkaisulupa (aikuiset) Kuvaus- ja julkaisulupa (alaikäiset) ​Creative Commons -lisenssin käyttäminen HAMKissa. Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilotietolain kannalta. Luottamuksellisen viestinnän suoja. Päivitetty 25.02.2015 Oikeus luottamukselliseen viestintään on perusoikeus, jonka loukkaaminen on rangaistava teko.

Luottamuksellisen viestinnän suoja

Ilman lupaa kukaan ei saa käsitellä toisen henkilön viestejä tai viestintään liittyviä tunnistamistietoja. Omia viestejään ja niihin liittyviä tunnistamistietoja voi kuitenkin käsitellä haluamallaan tavalla. Esimerkiksi omia puheluitaan saa nauhoittaa. Perustuslaki (10 § 2) Viestin vastaanottaja voi myös kertoa saamastaan viestistä ja sen sisällöstä, ellei hänellä ole erikseen säädettyä vaitiolovelvollisuutta. Viestintäpalvelun tilaajalla sekä muutamilla viranomaisilla on joissain tapauksissa oikeus saada teleyrityksiltä tietoja käyttäjän viestinnästä.

Julkiseksi tarkoitettu viestintä Luottamuksellisen viestinnän lisäksi on myös julkiseksi tarkoitettua viestintää. Julkaistun viestin sisältöä koskevasta vastuusta sekä julkaisijoiden velvollisuudesta paljastaa anonyymien viestien tietolähteet tai kirjoittajat on säädetty laissa. Saako kirjeen tai muun viestin julkistaa? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin] Tekijänoikeuden kannalta katsottuna kirjeen, sähköpostin tai muun viestin saa tietysti julkistaa sen kirjoittajan luvalla.

Saako kirjeen tai muun viestin julkistaa? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin]

(Muu lainsäädäntö voi asettaa rajoituksia; ääritapauksena voisi mainita sellaisen kirjeen, jonka sisältö on lain mukaan pidettävä salassa.) Seuraavassa käsitellään kysymystä julkistamisesta lupaa pyytämättä tai vastoin kirjoittajan kieltoa. Tässä on erotettava kaksi asiaa: viestin julkaiseminen siinä kirjallisessa asussa, jonka tekijä on sille antanut, ja viestin asiasisällön julkistaminen. Ensin mainittu riippuu tekijänoikeuslain osalta yksinomaan siitä, ylittääkö viesti teoskynnyksen, jota edellä käsiteltiin. Jos ylittää, niin kirjoittajalla on yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita jne. Asiasisällön julkistamisesta ei tekijänoikeuslaki sano yhtään mitään. Viestin taikka sen sisällön julkistamisen voi luonnollisestikin kieltää jokin aivan muu laki kuin tekijänoikeuslaki. Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Tekijänoikeuden kohde ja sisällys Tekijänoikeuden kohde (22.5.2015/607) Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)

Tekijänoikeuslaki 404/1961 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®