background preloader

Svensktips

Facebook Twitter

Guide för läsinlärning. Här finns en guide med läromedel för läsinlärning sorterade efter vilken metod de utgår från.

Guide för läsinlärning

Guiden är en värdefull hjälp för lärare att hålla sig ajour med utbudet. Skriv gärna ut guiden i sin helhet och ha på din anslagstavla genom att ladda hem den som pdf. Mera om de olika metoderna här nedan för den som vill fördjupa sig. Så här läser du guiden: Alla läromedel inleder med en av metoderna i guiden för att sedan fortsätta med någon eller några av de övriga. De läromedel som inleder med helhet kommer så småningom till delar och de som inleder med delar kommer så småningom till helhet. Helhetsmetod Hela texter, eleverna får känna sig som läsare, får gissa, bilder som stöd för att förstå texten, ej bunden ljud- och bokstavsinlärning.Utgår från helheten, från textens meningar till ord, ljud och bokstav.Betonar förståelse av textens innehåll och att få vara läsare från början.

Läromedel som utgår från denna metod: Kombinerad metod Ordbildmetoden Eleven lär sig känna igen ordbilder. Handen spelar huvudrollen i hjärnan. Metoder för läsinlärning – vilka ger bäst resultat och hur vet vi det? Sista föreläsningen den här dagen.

Metoder för läsinlärning – vilka ger bäst resultat och hur vet vi det?

Jag tar inte mina inlägg från utbildningsdagen (Svenska Dyslexiföreningens utbildningsdag) i kronologisk ordning utan nu kommer Inger Fridolfssons avslutande föreläsning. Det har varit mycket information, många forskningsstudier. mycket jag redan vet och kan men också mycket nytt! Jag är stimulerad, inspirerad men också trött! Inger Fridolfsson fokuserar på fungerande metoder och hur vi kan avgöra vad som fungerar bättre än andra metoder. Lästräning. Läs & Hitta. Ny reviderad upplaga. Och då tänker jag på Skolverkets Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Ny reviderad upplaga

Du undrar säkert vad som är nytt!? Namnet är justerat från Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling till Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Denna nya reviderade upplaga publicerades på Skolverkets webb 3/7 i år. Det som är nytt är i korthet följande: Materialet har kompletterats med en uppgift för enskild läsning (tyst läsning) i avstämning C tillsammans med textuppgifter vilka löses enskilt av eleverna.Två exempel ges på analys av elevlösningar till den enskilda läsningen.Lärarhandledningen till Läsa har utökats med en faktatext om Texter i de första skolåren – innehåll och svårighetsgrad. Texten för enskild, tyst läsning har rubriken Gömma nyckel och är skriven av Ulf Stark. Välj och vraka – Här är sommarlovstal 2018. Läs- och språksatsningen. Revideringen av läroplanen har flyttat upp digitaliseringen till en topplats på vår agenda.

Läs- och språksatsningen

Arbetet med lässtrategier har utökats med nya strategier. Digital läsning är, vad man kan kalla, en ny läsart. När jag läser analogt, svarttext, dvs. tryckt text på papper, så finns det en ansvarig utgivare tydligt utskriven. Det finns ett förlag som gett ut boken när texten är en bok. Tryckt text kan inte ändras i stunden utan den innehåller samma ord, text, tills den trycks igen. För läsning av digitala texter har jag lärt mig att det är bra att arbeta källkritiskt utifrån förutbestämda frågor. Jagharläst.se. Print Handwriting Practice. Min hjälte. Under hösten jobbade vi med temat ”Min Hjälte” men inspiration från Kodcentrums upplägg ”Vem är en hjälte”.

Min hjälte

Då jobbade vi med själva berättelserna. Nu håller elever på att programmera sina berättelser i Scratch och Scratch jr. Jag har gjort samma jobb med vissa skillnader med eleverna i åk 1-2 som jag har gjort i åk 5-6. Åk 1-2 har använt sig av iPads medan åk 5-6 har jobbat på Chromebooks. Penngrepp. Hur man håller pennan Ett korrekt penngrepp är en förutsättning för att skrivarbetet ska fungera bra!

Penngrepp

Om penngreppet inte ser ut som på bilden ovan finns risk för att handen blir överansträngd och trött, skrivandet påverkas då negativt. Om läs- och skrivinlärning. Skoldatatekets applista april 2016. Lärarhjälpen. Utdrag ur att gå i ettan sid53 press 1. Därför är det så viktigt att läsa. Ett stt att tala om bcker gbg bibliotek version2. Jag ska börja skolan. Inspirerande gratismaterial 2 - Natur och Kultur. Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter.

Inspirerande gratismaterial 2 - Natur och Kultur

Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Min första klass: Läsinlärning årskurs 1. 7.

Min första klass: Läsinlärning årskurs 1

Du kan också använda dig av Livet i Bokstavslandet. Det finns också en lärarhandledning för denna. 8. I klasserna jag har arbetat har vi också haft en bokstavsbok vi beställt. Med lite uppgifter runt veckans bokstav. 9. Skolpeppen. Barn tappar i läsförståelse under sommaren - så håller ni läslusten uppe. Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur? Min planering c3a5k3 v 49 50. Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande. I denna struktur ska eleverna skriva förklaringar till bilder/begrepp och sedan lägga ut dessa på bordet med korten i mitten.

Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande

Andra elever får sedan tillsammans lista ut vilka bilder som passar med vilka meningar. Strukturen är elevaktiv med skrivande, läsning och kommunikation i par och utvecklar elevernas begreppsförmåga. Dela eleverna i heterogena par.Dela ut kort till paren.Eleverna Turas om; de diskuterar med varandra och Turas om att skriva förklaringar till varje kort.Paret diskuterar och kontrollera att korten stämmer överrens med deras förklaring.Eleverna blandar korten och placerar dem i mitten av bordet.Paret rotera till nytt bord.Paret läser förklaringarna, diskuterar med varandra och placera rätt kort vid rätt förklaring.Läraren kontrollerar (eventuellt)Paret roterar till ett nytt bord. Variant Vid varje ”station” skriver paret nya förklaringar eller bygger ut det tidigare parets förklaringar. Ex. Struktur: Brainstorm. Kloka pennan: Alfabetet – Kooperativt Lärande. Strukturen Kloka pennan skapar på ett enkelt sätt möjligheter för eleverna att samarbeta under väldigt strukturerade former, där en elev säger och en elev gör.

Kloka pennan: Alfabetet – Kooperativt Lärande

Vi använde oss av Kloka pennan när vi skulle arbeta med alfabetet. Vi började med att sjunga alfabetssången. Eleverna delades sedan in i par och fick en Ipad. Vi gick igenom hur man skrev versaler och hur man gjorde mellanrum. Elev 1 fick uppdraget att säga bokstäverna i alfabetet i ordning till elev 2 som skulle skriva ner bokstaven. Struktur: Frågerundan. Dagordningsbilder. Sommarens effekt på elevers språkutveckling. Under de närmaste dagarna ringer det ut för sommarlov i Sveriges skolor. Eleverna, som under det gångna läsåret utvecklat sina förmågor och kunskaper, får ledigt i dryga två månader. En ledighet och vila som på många sätt är viktig för att ladda batterierna för kommande läsårs utmaningar. Men samtidigt också en ledighet som för många elever innebär en tillbakagång i kunskaper och utvecklade förmågor (Allington, 2003).

Matematikutveckling när den är som bäst! Redan för några veckor sedan startade processen inom mig. Mina tankar på årets satsning på matematiklärandet i förskoleklass började landa och analyserna var i fullgång. Känslan av att vi lyckats lyfta elevernas kunskaper högt över förväntan blev starkare och starkare. Vi hade fått svart på vitt att arbetssättet var lyckat, tidigare års erfarenheter fick plötsligt ett kvitto. Den skolan som var först ut och där önskan om fortbildning i matematik kom från pedagogerna själva kommer också indirekt att få ett kvitto på att deras intuition är helt rätt – Villanskolans personal gav mig en utmaning och väldigt mycket lärande i förskoleklassens pedagogik.

Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap : design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium. Att överbrygga klyftor i ett digitalt lärandelandskap : design och iscensättning för skriv- och läslärande i förskoleklass och lågstadium Doria JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. inShare0. Chambers samtalsmodell. Tokiga meningar - skriva fullständiga meningar. Skrivövningar.

Det finns så många olika sätt att träna skrivande. Jag beskriver oftast större gemensamma upplevelser här på bloggen med syfte att inspirera till skrivande men ibland behövs kortare och lite mer självgående övningar. Här kommer några förslag. Jag upplevde att eleverna hade lite klurigt att skriva meningar utifrån stödord på en tankekarta.

Därför fick de arbetsblad där de med hjälp av stödord skulle träna på att skriva meningar. Download2. Uppdaterad skrivprocess. Artful Storytelling. Psykolog: ”Berätta inte mer än barnen frågar efter” Du har snart läst alla dina fria artiklar denna period Prova SvD digital helt gratis. Bra att känna till vid oro efter allvarliga händelser - Rädda Barnen. Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm. Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan. Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm.

Hemsk attack i Stockholm. Ronja Rövardotters rätt och Lovis trygga stämma. ”… inga vildvittror kunde skrämma bort Ronja från hennes stigar och ställen,”Astrid Lindgren; Ronja Rövardotter, 1981, sid 30. Bladen brinner – podcasten. Skiljeteckensången. Pask knep. Nostalgifest – sagorna och rösterna du och ditt barn kommer att älska. Var sagorna bättre förr? Ja, kanske … Många föräldrar skulle i alla fall gärna byta lite av barnens skärmtid mot de där repiga sagobanden de själva trollbands av som barn. SÅ LÄSER DU FÖR BARN - 7 KONKRETA TIPS - barnprat. Återgivande texter om vårt museibesök. Index. 01 sep2014. Vill ni skriva till tomten? - Läskraft. Aktiv läsförståelseundervisning för att träna tänkandet och ge strategier.

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016: Stöd till pojkar med skrivsvårigheter - UR Skola. Texttyper alla. Genrehjulet 1. Språkutveckling – ASL. Ny studie kopplar onlinespelande till goda studieresultat. Sb88swedish. Tagul - Word Cloud Art. 100 svenska ord på arabiska och somaliska med bildstöd. Gratis illustration: Slide, Simbassäng, Nöje, Water Park - Gratis bild på Pixabay - 1015723. 50 000 ord. Det handlar om läsning. Studie: Rätt digital teknik lyfter eleverna. Progressiv masspsykos leder skolan till avgrunden. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt lärande. Att lära sig skriva på ett andraspråk- analogt eller digitalt? - Hülya Basaran. Skriva för hand ger förbättrade kunskaper – Håkan Fleischer. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen?

Diktanalys – Poster by Annika Sjödahl. Svenska Bokhandlareföreningen. Faktatext – cirkelmodellen. Nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. Gåspennan musik. Sv F-6 torg Kampanjer Liber. Bygga broar till skriftspråket- läsförståelse med flerspråkiga elever - Hülya Basaran. Gupea 2077 25658 1. Att synliggöra elevernas förmåga att utveckla sin förmåga att läsa med bra flyt och inlevelse. Läsägget 2016. Hur jag gjort med OneNote i #O365. Använda en sexfältare. – om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning. Skriv till bilder. Ordklassramsor. Smarta Läsare: Läsdiplom - språngbräda till ökat läsintresse.

Bokstavsträning. Handwriting or typing for consecutive interpreting: Research input. ABC - träna på bokstäver. File download. Sagomattan, Cirkelmodellen och berättelsestruktur. Skriv till bilden Apan. File download. AOUÅEIYÄÖ.pdf. Uppdrag språk och matematik. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Elever behöver mer lärarstöd i svenska. Exempel på texter, provuppgifter och bedömning. AOUÅ EIYÄÖ uppgifter och diplom. Cirkelmodellen i berättelseskrivande.