background preloader

Organisatiecultuur

Facebook Twitter

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: definitie, voorbeelden, inzichten en tips. Bedrijfscultuur: drie definities Sanders en Neuijen (1999) beschrijven bedrijfscultuur als ‘de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van – en de belanghebbenden bij het bedrijf’.

Bedrijfscultuur en organisatiecultuur: definitie, voorbeelden, inzichten en tips

Schein (1992) hanteert als definitie voor organisatiecultuur: ‘een patroon van gedeelde basisaannames die de groep heeft geleerd bij het (succesvol) oplossen van problemen’. Andere definities vermelden vooral houding en gedrag: ‘De wijze waarop de leden van de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen.’ Hoe de organisatiecultuur veranderen?

Geplande verandering van de bedrijfscultuur! Dat is de centrale vraag in deze casus over een bedrijf dat daarin vast loopt. Wij signaleren dat cultuur-programma's meestal vastlopen. De volgende elementen zien we in de discussies over verandering van organisatiecultuur terugkomen: Kernwaarden, mentaliteitsverandering, communicatie, gedragstraining, leiderschap en focus op het primaire proces. Deel-3-Leiders-in-Cultuurverandering.pdf. Samenvatting-Leiders-in-Cultuurverandering-Managementboek.pdf. Organisatiecultuur_ Agrovision.pdf. Wat is cultuur en hoe ontstaat cultuur?

Het woord cultuur wordt op vele manieren gebruikt en het wordt behalve met organisaties ook vaak met komaf of geboorteland geassocieerd.

Wat is cultuur en hoe ontstaat cultuur?

In deze blog gaat het over organisatiecultuur. Wat is dat nu precies? Hofstede & Hofstede (2005) stellen dat er over het woord cultuur verwarring kan ontstaan omdat het woord cultuur op twee manieren kan worden opgevat. Zij onderscheiden ‘cultuur één’ en ‘cultuur twee’. Onder ‘cultuur één’ worden de vruchten van beschaving verstaan. In hun boek ‘Allemaal andersdenkenden’ gaan Hofstede & Hofstede uit van ‘cultuur twee’. In mijn blog wordt met het woord ‘cultuur’, de betekenis van ‘cultuur twee’ gehanteerd. Volgens Hofstede & Hofstede (2005) behoren mensen in het dagelijkse leven tot allerlei groepen waardoor ze in een breed en onbegrensd netwerk van sociale verbanden of sociale systemen leven. In het boek ‘Allemaal andersdenkenden’ wordt het ui-diagram gebruikt om deze elementen te omschrijven in hun onderlinge samenhang. Gerelateerd In "6. In "2. Modellen voor het meten van cultuur en waarden. Er bestaat een veelheid aan cultuurmodellen.

Modellen voor het meten van cultuur en waarden

Bij elk model worden andere parameters gebruikt. Hieronder beschrijf ik drie modellen die regelmatig terugkomen in de literatuur over (organisatie)cultuur en waarden. Model van Harrison Harrison (1972) maakt onderscheid in rol-, taak-, persoons- en machtsculturen. Deze cultuurtypen kunnen als volgt beschreven worden: Rolcultuur: De basis van deze cultuur wordt gevormd door regels, afspraken, procedures en hiërarchie.

Er kunnen volgens Harrison overigens verschillende culturen in één organisatie naast elkaar voorkomen. Concurrerende waarden. Voor het duiden van de cultuur binnen een organisatie(eenheid) hebben Cameron en Quinn het model van de concurrerende waarden ontwikkeld.

Concurrerende waarden

Cameron et al hebben eerder onderzoek naar de belangrijkste indicatoren van effectieve organisaties op basis van statistische analyse teruggebracht naar twee belangrijke dimensies: · interne gerichtheid en integratie versus externe gerichtheid en differentiatie; · flexibiliteit en vrijheid van handelen versus stabiliteit en beheersbaarheid. Tezamen vormen deze beide dimensies vier kwadranten met elk een eigen verzameling indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie.

Deze effectiviteitsindicatoren geven weer waaraan mensen waarde hechten wanneer het gaat om de resultaten van een organisatie. De kwadrantnamen zijn ontleend aan de wetenschappelijke literatuur waarin wordt verklaard hoe in de loop van de tijd verschillende organisatorische waarden geassocieerd zijn geraakt met verschillende organisatievormen.

INTERNE ANALYSE Cultuuranalyse OCAI QUINN CAMERON Cultuur leiderschap. Model: Cultuurmodel van Quinn en Cameron - Familiecultuur voor bedrijven - DNHS. Gebaseerd op: Het Concurrerende Waarde Model van R.

Model: Cultuurmodel van Quinn en Cameron - Familiecultuur voor bedrijven - DNHS

Quinn en K. Cameron Als we naar bedrijven kijken willen we graag iets zeggen over de manier waarop er in ene bedrijf gewerkt wordt. We hebben het dan over de bedrijfscultuur. Quinn en Cameron hebben met hun Concurrerende Waarde Model (of OCAI model) een indeling in vier bedrijfsculturen gemaakt die aangeven hoe een bedrijf functioneert. Dit inzicht is belangrijk om te weten hoe een bedrijf werkt, hoe je samen kunt werken met en binnen een bedrijf en of je zelf (met jouw persoonlijke kenmerken) bij een bedrijf past. Ik loop de vier bedrijfsculturen door: 1. De Familie cultuur staat voor een organisatie die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen, zorg voor het personeel (als waren ze onderdeel van de familie) en klantgevoeligheid.

Kernwoorden die horen bij een Familie cultuur zijn: Vaardigheden die belangrijk zijn bij bedrijven met een Familiecultuur zijn: – de leidinggevende – de teamleider 2.