background preloader

Wsparcie dla studentów uczelni wyższych

Facebook Twitter

Od wielu lat wspiera studentów kierunków pedagogicznych o specjalności nauczycielskiej umożliwiając im odbywanie długoterminowych praktyk studenckich pod swoją opieką, w jej macierzystej placówce.

Na przestrzeni kilkunastu lat wielokrotnie (około 20 razy) pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich dla studentek edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów wychowania fizycznego, muzycznego i innych specjalności powiązanych z metodykami szczegółowymi realizowanymi w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. W ubiegłym roku szkolnym opiekowała się 6-cioma studentkami, dwa lata wcześniej praktykę pod jej opieką odbyły 4 studentki edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz tego częstymi gośćmi na jej zajęciach byli obserwatorzy prowadzonych przez nią zajęć –studenci odbywający praktyki u innych nauczycieli w szkole. Ważniejszymi działaniami wskazującymi na jej znaczny udział w przygotowaniu studentów do pracy w zawodzie nauczyciela są:
1. Organizacja praktyk zgodnie z wszystkimi wytycznymi opisanymi w regulaminach uczelni wyższych.
2. Umożliwianie odbywającym praktyki studenckie udziału w organizowanych stacjonarnie formach doskonalenia zawodowego adresowanych do czynnych zawodowo nauczycieli, na których Pani Izabela Breguła była prowadzącą szkolenia.
3. Skuteczne angażowanie odbywających praktyki do włączania się w realizację zadań na rzecz uczniów wykraczających poza program odbywania praktyk.
4. Zachęcanie i inspirowanie odbywających praktyki do korzystania z przebogatej bazy narzędzi technologicznych ICT zgromadzonych w klasopracowni (tablica interaktywna, interaktywny system szybkiej odpowiedzi, wizualizer, tablety).
5. Użyczanie własnych zbiorów literatury metodycznej, opracowań i materiałów.
6. Tworzenie warunków do organizowania i przeprowadzania na terenie macierzystej szkoły kandydatki badań podejmowanych przez studentów w ramach gromadzenia materiału badawczego koniecznego do redagowania dyplomowych prac licencjackich i magisterskich. Wyniki badań prowadzonych przez studentów kierunków pedagogicznych są następnie za ich zgodą wykorzystywane w procesie ewaluacji wewnętrznej szkoły.
7. W przeszłości prowadziła szkolenia, w których brali udział studenci uczelni pedagogicznych obejmujące zakres przygotowania adeptów nauki zawodu nauczyciela do pełnienia funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pełnienia zadań kierownika i opiekuna podczas szkolnych wycieczek w ramach realizacji turystyki i krajoznawstwa przez szkoły. Jest również autorką wielu materiałów szkoleniowym w powyższym zakresie tematycznym.
Na uwagę zasługuje fakt, iż jedna ze studentek zaproponowała nauczycielce wyrażenie zgody na udostępnienie biograficznych informacji do napisania pracy magisterskiej na temat „Innowacyjny nauczyciel, nowatorskie metody i formy nauczania” w oparciu o doświadczenia zawodowe kandydatki. Pani Izabela Breguła także po formalnym terminie zakończenia praktyk studenckich chętnie wspiera swoje podopieczne, które odwiedzają ją w klasopracowni powierzając swoje problemy i dylematy metodyczne.

Podziękowanie dr Szkoda UO Opole. Praca magisterska na podstawie badań w klasie III a.