background preloader

Izabela Breguła. Publikacje i opracowania metodyczne

Facebook Twitter

Podczas swojej praktyki zawodowej opracowałam wiele materiałów o charakterze metodycznym i poglądowym adresowanych w szczególności do nauczycieli nauczania początkowego.

Zdecydowana większość opracowań była/ jest odpowiedzią na sygnalizowane przez nauczycieli braki w zakresie dostępu do literatury przedmiotu o charakterze praktycznych rozwiązań i wynika z doświadczeń pedagogicznych ich autorki.
Do materiałów cieszących się największą popularnością w środowisku nauczycieli oraz pracowników poradni psychologiczno –pedagogicznych należą: szczegółowe mapy mentalne dotyczące ważnych zagadnień z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania początkowego, broszury tematyczne na temat oceniania wspierającego i metodycznych aspektów organizacji pracy w systemie nauczania zintegrowanego, wzory i szablony scenariuszy zajęć (z naciskiem na uwzględnienie wszystkich aspektów metodycznych) oraz przydatnych druków szkolnych, kwestionariusze ankiet, arkusze obserwacji i notowania osiągnięć uczniowskich, regulaminy i zestawy zadań konkursowych z kartotekami, narzędzia pomiaru dydaktycznego, modele planów wynikowych, narzędzia samooceny uczniowskiej i oceny koleżeńskiej, modele ocen opisowych ukierunkowanych na przyrost kompetencji kluczowych, zestawienia bibliograficzne, modele Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych.

Skład zespołu autorskiego poradnika dla dyrektorów szkół "Ewaluacja wewnętrzna w szkole". 1/2/2013 Koncepcja pracy szkoły. Izabela Breguła. 1/5/2013 Kompetencje członków szkolnego zespołu ewaluacyjnego. Izabela Breguła. 1/11/2013 Wykorzystywanie narzędzi TIK na zajęciach.Izabela Breguła. 2/11/2013 Procesy edukacyjne w szkole. Izabela Breguła. 3/11/2013 Koncepcja pracy szkoły. Izabela Breguła. 1/2/2014 Współpraca nauczycieli w szkole. Izabela Breguła. 2/2/2014 Pomoc psychologiczno -pedagogiczna w szkole. Izabela Breguła.

3/2/2014 Indywidualizacja pracy z uczniem. Izabela Breguła. 4/2/2014 Normy społeczne w szkole. Izabela Breguła. 1/5/2014 Jak podsumować ewaluację wewnętrzną? Izabela Breguła. 2/5/2014 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Izabela Breguła. 3/5/2014 Rodzice partnerami szkoły. Izabela Breguła. 4/5/2014 Promowanie wartości edukacji. Izabela Breguła. 5/5/2014 Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej.Izabela Breguła. 1/9/2014 Planowanie działań ewaluacyjnych. Izabela Breguła. 2/9/2014 Wyniki i wnioski z ewaluacji. Izabela Breguła. 3/9/2014 Planowanie ewaluacji. Izabela Breguła. 1/11/2014 Praca z uczniami niepełnosprawnymi. Izabela Breguła. 2/11/2014 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Izabela Breguła. 1/2/2015 Wspieranie ucznia w rozwoju. Izabela Breguła. 1/09/2015 Procedura postępowania w sytuacji niedostatecznych wyników kształcenia. Izabela Breguła.

2/09/2015 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Izabela Breguła. 1/11/2015 Koncepcja pracy szkoły. Izabela Breguła. 2/11/2015 Organizacja procesów edukacyjnych. Izabela Breguła. 3/11/2015 Nabywanie wiadomości i umiejętności. Izabela Breguła. 4/11/2015 Aktywność uczniów w szkole. Izabela Breguła. 5/11/2015 Kształcenie postaw udzniów. Izabela Breguła. 6/11/2015 Wspomaganie rozwoju uczniów. Breguła Izabela. 12/11/2015 Zarządzanie szkołą. Izabela Breguła. 7/11/2015 Współpraca nauczycieli. Izabela Breguła. 8/11/2015 Promowanie wartości edukacji. Izabela Breguła. 9/11/2015 Rodzice są partnerami szkoły. Izabela Breguła. 10/11/2015 Wykorzystywanie zasobów srodowiska lokalnego przez szkołę. Izabela Breguła.

11/11/2015 Organizacja procesów edukacyjnych w szkole. Izabela Breguła. 1/2/2016 Innowacje w szkole. Izabela Breguła. 2/2/2016 Ewaluacja wycieczek szkolnych. Izabela Breguła. 1/5/2016 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w szkole. Izabela Breguła. Skład zespołu autorskiego. 1/11/2015 Ewaluacja zasad oceniania. Izabela Breguła. 2/11/2015 Szkolny system oceniania. Breguła Izabela. Rozdział 1, Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej, Izabela Breguła. Rozdział 7, scenariusze zajęć z tabletem, Izabela Breguła.

Kalendarz Nauczyciela 2016/2017

Biuletyn Szkolny, 7/1995, WOM Opole. Biuletyn Szkolny, 7/1995, WOM Opole. Biuletyn Szkolny, 7/1995, WOM Opole. Oświata Opolska. 3/2010 Biuletyn Kuratorium Oświaty. O edukacji inaczej. Izabela Breguła. Oświata Opolska. 4/2010. Biuletyn Kuratorium Oświaty. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Izabela Breguła. Autorski program nauczania zajęć komputerowych z wykorzystaniem tabletów i elementów nauki kodowania. Izabela Breguła. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Zbiór aplikacji na tablet. Edukacja wczesnoszkolna polonistyczna. Audiobooki. Izabela Breguła.

Zbiór narzędzi do prowadzenia ewaluacji wewętrznej w szkole. Głos Pedagogiczny 77/2016 "Planowanie wycieczek szkolnych" Izabela Breguła. Sedno. 10/2010 (16) Magazyn Dyrektora Szkoły. Doradca Dyrektora Szkoły 10/2013. Narzędziownia -zbiór kwestionariuszy ankiet. Izabela Breguła. Życie Szkoły, 3/1997, Konkurs przyrodniczy dla klas I – III „Mały przyjaciel przyrody”, Izabela Breguła. Życie Szkoły, 9/ 2013, Klasowe rady na różne odpady z kartami pracy, Izabela Breguła. Pedagogiczne inspiracje Życie Szkoły nr 8/2013 Izabela Breguła Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Życie Szkoły, 9/ 2013, Klasowe rady na różne odpady z kartami pracy, Izabela Breguła

Życie Szkoły, 8/2016.

Życie Szkoły, Technologia w szkole, 8/2015, Izabela Breguła

Życie Szkoły, Komunikacja z rodzicami w dobie technologii, 8/201. Życie Szkoły, Plakat: Mapa pojęciowa -taksonomia aplikacji na ta. Strzelecka Jedynka - echo z sali 101. Kompleksowa diagnoza kompetencji czytania ze zrozumieniem, Izabela Breguła. IPET szablon. Ppt Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2009. Metodologia. 1998, raport badanie wyników nauczania, WOM Opole. 2002, poradnik nt. hospitacji diagnozującej. Kwestionariusz ewaluacji programu nauczania w cyklu trzyletnim. Imię i nazwisko nauczyciela: ________________Rok szkolny: ___________________Nazwa programu nauczania: ________________Etap edukacyjny: ___________________Numer dopuszczenia programu: ________________ 1.

Kwestionariusz ewaluacji programu nauczania w cyklu trzyletnim

Czy program dostosowany jest dostosowany do możliwości wiekowych uczniów w zakresie: Błędy w ocenianiu. Przez wiele lat uważano, że nauczyciele są nieomylni podczas oceniania.

Błędy w ocenianiu

Umiejętność oceny najczęściej ucznia (nie jego osiągnięć) przypisywano nauczycielom jako ich wrodzoną kompetencję, wynikającą z powołania zawodowego. Ocena wystawiona przez nauczyciela była niepodważalną i nikomu nie przyszło do głowy, że nauczyciel mógł się pomylić a uczeń na jej efekt ostateczny wpłynąć. Z pewnością i dzisiaj są tacy, którzy nie mają odwagi kwestionować opinii wystawianych przez pedagogów, jak i sami nauczyciele, którzy uważają, że podczas oceniania są nieomylni, czyli nigdy nie popełniają błędów. Ocenianie kształtujące, bieżące, klasyfikacyjne.

Za każdym razem wyrażona przez nas ocena ma w swoich skutkach charakter decyzji.

Ocenianie kształtujące, bieżące, klasyfikacyjne

W życiu codziennym podejmujemy cały czas rozmaite decyzje. Począwszy od spraw najprostszych typu co zjemy na śniadanie i jak ubierzemy się na rozmowę kwalifikacyjną z ewentualnym pracodawcą, jakie czytamy gazety, czy odłożymy pisanie listu na dzień następny; przez sprawy poważniejsze: w jakich kolorach i wymiarach, opcjach politycznych widzimy świat; aż do wyborów i decyzji dotyczących obrazu samego siebie, który to jest określonym zestawem wielu wyborów i decyzji formułujących przekonania dotyczące np. naszego wyglądu, naszych umiejętności i kompetencji, naszych wyobrażeń o przeszłości itd. W aspekcie edukacyjnym fakt podlegania ocenom własnej osoby przez inne osoby ma szczególne znaczenie.

Taksonomia aplikacji na tablet w edukacji wczesnoszkolnej. Izabela Breguła. 2014. 2002. Cykl 6 autorskich opracowań tematycznych nt. oceniania opisowego i wspierającego.