background preloader

Metodyczka

Facebook Twitter

Izabela Breguła

Profesor Oświaty, czynny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich z I i II stopniem specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny i edukator. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, autorka publikacji, innowacji pedagogicznych, programów nauczania. Ekspert MEN, współautorka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia i wychowania przedszkolnego.

Kształcenie informatyczne w klasach I -III-nowa pp

Podstawy programowe I etap 1999, 2007, 2009, 2014, 2016. Dydaktyka i wychowanie. Działania innowacyjne. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Osiągnięcia zawodowe.