background preloader

Architektura starożytnej Grecji

Facebook Twitter

Architektura starożytnej Grecji. Wszechstronność świątyń i ich różnorodność sprawiają, że bardzo trudno jest orzec, jakie elementy kultury greckiej mają charakter rodzimy, a jakie są importami.

Architektura starożytnej Grecji

Jest pewne, że sztuka i architektura mykeńska czerpała inspirację przy budowie świątyń ze sztuki azjatyckiej. Jest jednak pewne, że w późniejszym okresie zarówno architektura jak i sztuka wzorowały się na Egipcie. Architektura świątyń Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Mimo, że świątynie były rozległe i okazałe to jednak, Celli, czyli pomieszczenia kultowe były bardzo wąskie.

Style w architekturze. Architektura i rzeźba w Starożytnej Grecji. ARCHITEKTURA STARO¯YTNEJ GRECJI. Architektura staro¿ytnej Grecji to przede wszystkim liczne œwi¹tynie budowane na czeœæ ró¿nych bóstw.

ARCHITEKTURA STARO¯YTNEJ GRECJI

Materia³em budowlanym jest: drewno, ceg³a i kamieñ ciosowy. Sztuka staro¿ytnej Grecji dzieli siê na trzy okresy: Sztuka starozytnej GRECJI. Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e.Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej (IX - połowa VI w. p.n.e.).

Sztuka starozytnej GRECJI

Styl archaiczny (VI w. p.n.e): to rozwój rzeźby szkoły egineckiej i dwuch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowego czarnofigurowego i rzemiosła artystycznego. Okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.): rozwinęła się rzeźba oddająca ruch (Myron Dyskobol), monumentalny majestat (posągi Zeusa i Ateny Fidiasza), rzeźba figuralna w brązie (Woźnica delficki, Tyranobójcy).