background preloader

Bedömning för lärande

Facebook Twitter

Lär dig mer. Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu?

Lär dig mer

Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever? I skollagen betonas rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse men även för lärarnas kompetensutveckling. Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010. I den förra skollagen omnämndes rektor som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling och säkerställa måluppfyllelse. Läs juridisk vägledning. Pedagogiskt ledarskap (3:07) I sammanhanget är det bra att skilja mellan skolledarskap och pedagogiskt ledarskap, även om överlappning mellan dessa kategorier samtidigt finns. I kunskapsöversikten Rektorns pedagogiska ledarskap, behandlar fil dr Ulf Leo frågan om rektors pedagogiska ledarskap – ett både svårfångat och mångtydigt begrepp.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION

Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Dylan Wiliam. Det är samma upplägg i Stockholm och Malmö.

Dylan Wiliam

Förmiddag, kl 8.30-12.00 - Leadership for Teacher Learning/Att leda lärares lärandePresentationen riktar sig i första hand till skolledare och till dig som har i uppdrag att leda lärares lärande. I presentationen tar Dylan Wiliam bland annat upp: Förhållandet mellan formativ bedömning och andra prioriterade områden i skolan.Vad är utmärkande för lärares lärande som får betydelse för elevers lärande.Hur organiseras lärares kollegiala möten så att de blir lärande?

Vad blir vamligtvis inte gjort? Hur vet vi att insatsen fungerar? Eftermiddag, kl. 13.30-17.00 - Embedding Formative Assessment with Teacher Learning Communities/ Att nå formativ bedömning med kollegiala lärandegrupperPresentationen riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att utveckla skolan och din undervisning utifrån vetenskaplig grund. Skolverket om betyg, april 2016. Forskningsnytt om formativ bedömning. Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors. Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors

Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter.

I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om hur jag använder Zaption för att flippa, du kan läsa mer om det och hitta instruktioner för hur man skapar en film här. I slutet av förra året släpptes Zaption presenter som gör det möjligt att visa en film i klassrummet och låta eleverna svara på frågorna med hjälp av mobil/padda/dator på samma sätt som de gör på exempelvis Kahoot. Carol Dweck: The power of believing that you can improve.

Pedagogiskt forum

Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit - BFL genom kollegialt lärande

Skollagen föreskriver att ”Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade” (Skolverket). Startkitsupplägget inleds med en så kallad basmodul (A, B) där bland annat upplägg, gruppsammansättning och intensitet kan diskuteras.

Basmodulen syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra det kollegiala lärandet lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen. Arbetet avslutas också med basmodulen (D), men då är syftet istället att sammanfatta, dokumentera och utvärdera arbetet. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet.

Undervisningstips – NODSTRÖM EDUCATION. Digital verktygslåda Digital verktygslåda Här hittar ni en sammanställning av olika digitala verktyg som kan nyttjas för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Undervisningstips – NODSTRÖM EDUCATION

De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av verktygen utifrån vilken effekt man vill uppnå. De digitala verktygen som presenteras är hämtade från den egna undervisning samt förslag på hur dessa kan användas inom skolans verksamhet oberoende av skolform. Du hittar även förslag på alternativa digitala verktyg inom samma kategorier med liknande funktioner som erbjuder alternativa valmöjligheter. . Sammanställningen kommer att uppdateras med nya områden av digitala verktyg som kan stödja arbetet […] Elevexempel. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Lärmoduler för kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Lärmoduler för kollegialt lärande

Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen.

Om, pedagogiskt ledarskap, skolförbättring och arbetet med att skapa en skola som lever och verkar i sin samtid. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning? Bedömning - Tydliggöra kunskapskrav och självbedömning. Christian Lundahl Bristfokusering. Christian Lundahl -5 Aktivera eleven som ägare av sin egen. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov.

Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Betyg - Så funkar det! Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Bedömning för lärande - Återkoppling och kamratrespons. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Bedömning för lärande - Tydliggöra kunskapskrav och synliggöra lärandet.