background preloader

Planering

Facebook Twitter

Superhjälte. Åk 3Superhjältar. Idébank för skolan — Slöjd Håller. Här ger vi förslag på lektioner som hjälper eleverna att tänka, handla och göra konsumentsmart.

Idébank för skolan — Slöjd Håller

Hållbart med slöjden som utgångspunkt och alltid i samarbete med andra ämnen i skolan. Lektionsidéerna aktiverar och stimulerar kunskapskravens förmågor - att prova, reflektera, förklara, analysera och omvärdera sina kunskaper. Följ T-shirten. Följ T-shirten Ämnen: Hkk, Sh, Ge, Ke, Bi, Sl (Sv/SvA, Bl, Tk, Fy, Re) Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel.

Följ T-shirten

Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. Följ T-shirten. Digitprop - Paper design. AnPassBar. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra.

Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Ekedal Skapar. En värld i brand! Entreprenöriell slöjd. Slöjdämnet ger eleverna en otrolig möjlighet att utveckla de entreprenöriella kompetenserna, menar Peter Hasselskog, utbildad slöjdlärare och lektor i slöjd vid Göteborgs universitet.

Entreprenöriell slöjd

Slöjd är ett entreprenöriellt ämne som bland annat tränar kreativitet, förmågan att lösa problem och ta ansvar, menar Peter Hasselskog. Skolporten ger nu i april för första gången en konferens för slöjdlärare. Ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad. FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande startade 2012 och kommer att pågå till till 2016.

ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad

Skolutvecklingsarbete på de 25 medverkande grund- och gymnasieskolorna pågår parallellt och i nära samarbete med ett forskningsprojekt som leds av Umeå universitet. Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och mod. Det finns lite vetenskapligt baserad kunskap kring entreprenöriellt lärande i skolan, trots att detta ska genomsyra lärandet i skolan enligt den nya läroplanen (LGr11). Programmet syftar till att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt att följa dess effekt genom forskning.

Free Crafts Ebooks. Grupp roller. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. I huvudet på en slöjdlärare. Förra veckan fick femmorna och sexorna på skolan var sin ipad som skall användas för att öka lärandet och också förnya det samma.

I huvudet på en slöjdlärare

Jag ser det som ett redskap att hitta nya vägar till lärandet. Det ökar möjligheterna för eleverna att lära sig både i skolan och utanför. I slöjden innebär det att även de på mellanstadiet kan få möjlighet att använda mina digitala resurser på ett annars sätt. Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis. Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra.

Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis

Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett samarbetsorienterat lärande kan varje individ ges möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater. I SPSM:s skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet lyfts lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande fram.

Studien prövade idén att elever själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater delaktiga. Läroplanen som ordmoln. Hela läroplanen för grundskolan i en enda bild: När LGR-11 var ny gjorde jag ordmoln av olika skolämnen för att visualisera vad som faktiskt står i läroplanen.

Läroplanen som ordmoln

De är ett bra diskussionsunderlag i kollegiet. Vad står det egentligen i läroplanen om de ämnen som du undervisar i? Nedan hittar du de olika ordmolnen i alfabetisk ordning. Mallar. Memory. Memoryspel textil. Mentorsskap och entreprenöriell slöjd på Hermodsdalsskolan. På Hermodsdalsskolan i Malmö arbetar Ann-Sofie Magnér som lärare i textilslöjd.

Mentorsskap och entreprenöriell slöjd på Hermodsdalsskolan

Hon har även sina lärarrötter i svenska som andraspråk. På skolan finns ett fördjupat mentorsarbete, elever och mentorer träffas varje skoldagsmorgon. Ann-Sofie arbetar dessutom mycket med elevernas lärprocesser och entreprenöriellt lärande. Ann-Sofie Magnér, lärare i textilslöjd på Hermodsdalsskolan. - Varje morgon mellan åtta och kvart över åtta träffar jag mina mentorselever. Bildlärarbloggen. Jag undervisar i mer än bild. Tro det eller ej… Under hösten har jag lekt med en ny app ”Comic Life”. här kommer mina enkla LPP för åk 4 i samhällskunskap och geografi-historia. En nymodig slöjdutställning! Pedagogiska planeringar. Vi arbetar med förmågorna: Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Planering pågår! Under senaste veckan har jag arbetat med att skapa planeringar för åk 8 och 9. Mina åttor ska läsa om revolutioner (franska, industriella, agrara) samt om nationalism, kolonialism och första världskriget (phu, ja ni hör ju själva – centrala innehållet i historia är verkligen inte att leka med)…Mina nior ska läsa om mellankrigstiden och andra världskriget, men starta upp med en tillbakablick över första världskriget och framförallt hur följderna sedan ledde fram till nästa världskrig. Hur tänker jag då när jag skapar planeringar? Pressrum. Sl%C3%B6jd %C3%A5k 1 3. Slo jdrapport a k 9 pdf (Unicode Encoding Conflict) Slöjd och datorer - farhågor eller möjligheter.

Slöjd åk 4 6. Slöjdbiennalen 2014 by Lärorik Linköping on Prezi. Slöjdplaneringar. Vi klurar, upptäcker och lär på slöjden. Steampunk - S k p Google. Stilmedveten - Stilmedveten. Studenter snickrade app som förenklar slöjdlektion - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet - Umeå universitet. [2013-06-18] Planera lektioner, fixa steg-för-stegbeskrivningar med bilder eller ge klassen läxor och förberedelseuppgifter. Allt går smidigt med appen som sex studenter på civilingenjörsprogrammet i interaktion och design vid Umeå universitet utvecklat på uppdrag av Umeåföretaget Smart Education. Bildtext: Designa, bygga och testa att det fungerar. Studenterna på civilingenjörsprogrammet i interaktion och design har under en projektkurs konstruerat en app som kompletterar ett digitalt lärverktyg för undervisning i skolans praktiska ämnen. Fr v Johan Elvinsson, Emil Edskär, Elin Sjöström, Johan Holmgren, Anna Österlund och Linnea Forsberg. The art of craft and activism - craftivism.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. UTVÄRDERING - "Hållbart mode" ett utbildningsmaterial från Sveriges Konsumenter. Vad kan lärare som ingen annan kan? Slöjdbiennalen 2014. Tomas Kroksmark inledningstalar om hur skolans kvalitet kan utvecklas med hjälp av forskande lärare. Det handlar om hur viktigt det är att undervisning sker med beprövad erfarenhet som grund. Wordle - Beautiful Word Clouds. Wordle - Beautiful Word Clouds. Äldre lär yngre med inspelning.