background preloader

Lärmoduler

Facebook Twitter

"Att planera och strukturera undervisning" Vilka elever planerar du för?

"Att planera och strukturera undervisning"

”Det finns en tendens bland både lärare och rektorer /…/ att dela in eleverna i ”svaga”, ”starka” och ”medel” efter vad de presterar i olika ämnen. Underförstått finns det en föreställning om vad en ”normal” elev förväntas klara av. ” (ur Skolinspektionens rapport Rätten till kunskap) Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång.

Arbetsgång

Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet. Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program. En lärmodul i bedömning del 1 planeringsprocessen 2 rev. En lärmodul i bedömning del 2 likvärdig bedömning. Höstterminen 2015 Naverlönnskolan #arbetsmaterial. Att ge alla elever förutsättningar och möjlighet att nå goda resultat är en stor utmaning för skolan. /—/ I forskningen definieras framgångsrika skolor bland annat som skolor där eleverna gör större framsteg än andra skolor med liknande socioekeonomiska förhållanden.

Höstterminen 2015 Naverlönnskolan #arbetsmaterial

Den brittiske forskaren Pamela Sammons har granskat skolor med stor andel elever från socioekonomiskt utsatta områden. Hon visar att socialgrupp är en betydelsefull faktor för om elever lyckas med sin utbildning. Men hon visar också att skolan och undervisningens utformning har stor betydelse. Sammons betonar några delar som särskilt viktiga: undervisningens kvalitet med elevers kunskaper i fokus, ett varmt omhändertagande klimat och att eleverna känner sig uppskattade som människor. Hon benämner de skolor som lyckas ge alla elever möjlighet att nå höga resultat i skolan som ”effektiva skolor”. Lathund för att göra en lärmodul för kollegialt lärande.

Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis. Med samarbetsorienterat lärande menar vi aktiviteter där två eller flera elever lär tillsammans – med och av varandra.

Lärmodul "Samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet" - Kvutis

Vinsten med ett samarbetsorienterat lärande är att eleverna kan ta del av varandras idéer, erfarenheter och kunskaper, vilket ger fler och vidgade perspek­tiv. I ett samarbetsorienterat lärande kan varje individ ges möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater. I SPSM:s skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet lyfts lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande fram. Studien prövade idén att elever själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater delaktiga. Lärmoduler. Lärmoduler för kollegialt lärande. Lärmoduler för kollegialt lärande. Lärmoduler för kollegialt lärande. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summ...

Period 1 - Plattform BFL. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Detta upplägg är tänkt som ett startkit för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit - BFL genom kollegialt lärande

Skollagen föreskriver att ”Skolan ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet. Det betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt utvärderade och dokumenterade” (Skolverket). Startkitsupplägget inleds med en så kallad basmodul (A, B) där bland annat upplägg, gruppsammansättning och intensitet kan diskuteras. Basmodulen syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra det kollegiala lärandet lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen. Startkit - BFL genom kollegialt lärande. Strategier - Plattform BFL. Stöd för utveckling - Kvutis.

Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig.

Stöd för utveckling - Kvutis

Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera på sin bästa förmåga. En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas.

Varje lärmodul består av fyra moment: