background preloader

Forskning skolutveckling

Facebook Twitter

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan. Lära att lära – en nyckelkompetens för livslångt lärande Länder i EU bör se till att alla ungdomar har utvecklat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, rekommenderar Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan

Dessa kompetenser är enligt Bryony Hoskins och Ulf Fredriksson • lära att lära • kommunikation på modersmålet • kommunikation på främmande språk • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens • digital kompetens • social och medborgerlig kompetens • initiativförmåga och företagaranda • kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Förmågan att lära anses vara en av de viktigaste kompetenserna i ett föränderligt och globaliserat kunskapssamhälle, påpekar Hoskins och Fredriksson, författarna bakom rapporten ”Learning to Learn: What is it and can it be measured?”. Bygga ny kunskap på befintliga kunskaper. Forskning.

Forskning i korthet - Kommunförbundet Skånes startsida. I FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet sammanfattas resultat av relevans för skolutveckling.

Forskning i korthet - Kommunförbundet Skånes startsida

Serien består dels av kunskapsöversikter, vars syfte är att ge en snabb inblick i forskningsläget inom skilda fält, dels sammanfattningar på svenska av intressanta internationella forskningspublikationer. Det handlar om rapporter som endast finns tillgängliga på engelska och som därför ofta fått begränsad spridning i vårt land. Nedan finns även särtryck som tagits fram i samarbete med andra aktörer. Forskning i korthet 2013 nr1. Forskning i korthet 2014 2 slutversion. Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Hur ska skolan se ut i Nederländerna 2032? I slutet av förra året nämnde jag kort Onderwijs 2032, Nederländernas stora satsning på att skapa en skola som kan möta samhällsutvecklingen.

Hur ska skolan se ut i Nederländerna 2032?

För att klara detta bjuder utbildningsdepartementet in till dialog på och utanför nätet, där forskning, näringsliv, organisationer och allmänhet kan bidra med synpunkter och perspektiv. I likhet med bland andra Norge och Finland, vill Nederländerna ta fram en ny läroplan som kan lägga en god grund för skolans arbete. Eleverna som började skolan det senaste läsåret, kommer – om de studerar på högskolan – att komma ut på arbetsmarknaden omkring 2032. Kompendium Pedagogisk profession. Organisation av undervisningen betyder mest för skolresultaten – Sveriges Skolledarforbund. Nr 7/14 2014-09-16 Debatt: Det är skolors sätt att organisera undervisningen som har störst betydelse för resultaten.

Organisation av undervisningen betyder mest för skolresultaten – Sveriges Skolledarforbund

Men de behöver stöd av sina huvudmän, skriver Jonas Österberg, utredare och författare. Pdf394. Regionala resurser. Report Finds ‘Deeper Learning’ Model Improves Outcomes for All Students.