background preloader

Marianneluhr

Facebook Twitter

Marianne Luhr

Skrivprocessen arbetsgång 1. Skrivprocessen bedömning. 1766584828_BifogadFil_Skriva_och_lasa.pdf. Welcome to StoryBee. Läsförståelsestickor. Two stars and a wish. Sekvensbilder att skriva till - bildserier. Boksamtal- frågekort. Helt rätt bok! Börjor i svenskan. Fem strategier för läsning av faktatexter. Riktad skrivning – vad innebär det? Jag fick en spännande fråga på sidan Flippa Klassrummet på facebook – vad innebär begreppet riktad skrivning?

Riktad skrivning – vad innebär det?

Så här kommer en förklaring vad riktad skrivning innebär och hur jag kan dra nytta av det i mitt Flippade Klassrum. Jag har i tidigare inlägg skrivit om EPA- metoden. En metod då eleverna först får skriva ner sina tankar kring en frågeställning innan de delger sina kamrater i basgruppen/helklass. Denna skrivning är en form av riktad skrivning. Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter. I onsdags fick jag möjligheten att delta i kanadensiska Adrienne Gears workshop ”Nonfiction Reading Power – Linking thinking with reading information”.

Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter

Det var proffsiga Toura Hägnesten, utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen och bloggare på Pedagog Stockholm, som hade ordnat föreläsningen. Adrienne Gear är författare till boken Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning som Natur och Kultur ger ut. Hon är verksam lärare i British Columbia och hennes böcker baserar sig på David Pearsons forskning – ett namn som ni som har läst Barbro Westlund kanske känner igen. Pearson har undersökt vad goda läsare (”highly proficient readers”) gör i olika lässituationer. Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter.

Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Högläsning är viktig i hemmet, i daghemmet och i skolan för att barnet skall få så många modeller av läsflyt som möjligt. Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Christina Wiklund, Linköpings universitet Vårt samhälle ställer stora och varierade krav på individers språkliga och skriftspråkliga färdigheter.

Ordförrådets betydelse för läsning: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Det är en nödvändighet att ha god språk- läs - och skrivförmåga, att vara litterat. En viktig del i att vara litterat innebär att förstå läst text. En individs ordförråd har en varierad och mångsidig inverkan på dennes språkliga och skriftspråkliga färdigheter. Den viktigaste enskilda faktorn som kan förklara språkförståelse är ordförråd (Elbro, 2006) samtidigt som en individs förutsättningar att förstå läst text är beroende av dennes muntliga språkliga färdigheter.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete

Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus. Under vårt muntliga berättande samlade vi in "expertord", dvs ord, uttryck och kunskap man behöver för att bli expert på att berätta fabler men även för att berätta just Lejonet och musen. How To Give Students Individual Attention In A Busy Classroom. Math Games. Pedagogiska Resurser.

Genre r2l

Läsrelaterade aktiviteter - oerhört viktiga! Checklista för en språkutvecklande lektion. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Skriv ut + M = matte + UR. Språkutvecklande arbetssätt. Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser.

Problemlösning

Läslogg s8 Reportern på ytan. Lärportalen för matematik. Hagaborgsskolan. På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet.

Hagaborgsskolan

Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Matteorm. Matteormar gör det lite roligare att träna grundläggande färdigheter.

Matteorm

De olika delarna av ormen har information som hänger ihop. Men hjälp av informationen bygger man ihop hela ormen. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. Mar9 I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom. Stjärnlådan 10-kompisar! Bo Hejlskov Elvéns blogg. Bloggen består av olika funderingar, sammanställningar av teori och forskning samt ibland bara åsikter som rör pedagogik och vård kring personer med problemskapande beteende och särskilda behov.

Det fins ingen annan röd tråd än att det rör saker jag stöter på i arbetet och i diskussioner med pedagoger, psykologer och annan personal i skola, vård och omsorg. Texterna är inte alltid så lättlästa som mina böcker; det är svårt att skriva kort och lättläst. Dessutom kan jag inte garantera svenskan i stavning eller grammatik. Jag brukar ha hjälp att få danskan ur svenskan, men dessa texter är oredigerade. Min undervisning. Jag använder ofta arbetsscheman och fick en ide om att göra några i Canva. Så här blev de och här finns arbetsscheman som pdf för utskrift om så önskas. Varför arbetsscheman? 8 Practical Strategies to Ge to Know Your Students. August 23, 2014 As a teacher, the first week of the new school year is always an exciting time for me as I get to deal with new classes and new students.There is always that deep-seated drive to know your students and learn about their learning styles, their previous academic background and what they expect from your class.

Each teacher has her/his own strategy to get to know their students but now with the widespread of technology, a number of digital activities can be used to enable students to express themselves freely and articulate what they want others to know about them. Creating autobiographical trailers, audio clips, blog postings..etc are some examples of how students can use technology to introduce themselves to their peers and to their learning community. There are also a set of other interesting strategies that are not necessarily technology based and which teachers can use to get to know their students. Frågebatteri. Parlör för pedagogproffs – vilka ord ska man använda och vilka ska undvikas? 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention. Klassrumsregler. Åtgärdsbank - Umeå. Minnesarmband. På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna.

Organisation i klassrummet. Organisation av det individuella arbetet. Kännetecken. Dyskalkylikern känns igen i ojämnheten i sina prestationer. Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning. Pedagogisk Kartläggning/Utredning – Pedagogiska utredningar/kartläggningar och handledning. Specialundervisning för alla elever. Lässtrategier. Lässtrategier. Berättelseschema Cowboyen. Vi introducerar Reportern. Läxa Läsfixarna. Lasfixarkort_med_text. Presentationer, foto, video.