background preloader

MatemàTIC Edilim

Facebook Twitter

CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 9. Percentatges i proporcionalitat (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 13. Les figures planes (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 4. La divisibilitat. Els múltiples i divisors. (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 5. Els nombres enters (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 4. La divisibilitat. Mínim comú múltiple. (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 6. Els nombres decimals. Operacions amb decimals (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 6. Els nombres decimals (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 8. Operacions amb fraccions (Edilim)

CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 1. Nombres i operacions (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 1. Operacions amb nombres naturals (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 1. Les potències i les potències de base 10 (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 3. La divisibilitat. Els múltiples i divisors. (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 2. La divisió (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 5. Operacions amb nombres decimals (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 6. Les fraccions (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 7. Operacions amb fraccions (Edilim)

CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 8. Els percentatges (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 10. La mesura de la superfície (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2019/2020: Tema 1. El Sistema de Numeració Decimal (Edilim) CEIP VIALFÀS - 6è Primària 2017/2018: La mesura del temps (4t primària)